Volgens het blad Mens & Vogel zijn er in ons land...

Volgens het blad Mens & Vogel zijn er in ons land 325 kilometer hoogspanningslijnen die een risico vormen voor vogels. Ze doorkruisen trekroutes of belangrijke vogelgebieden. Er wordt nu getracht om de lijnen 'zichtbaarder' te maken voor vogels.