Kilometerheffing voor vrachtwagens uitgebreid: ‘Afspraken worden niet nageleefd’

© BELGAIMAGE

De kilometerheffing voor vrachtwagens zal worden uitgebreid van de Vlaamse snelwegen naar gewestwegen. Voor zes gewestwegen zal de tol op vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton al vanaf 1 januari 2018 gelden.

De beslissing komt er na een grootschalige evaluatie door het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken, dat op 451 trajecten in Vlaanderen tellingen heeft gedaan, zo schrijft De Standaard. Die werden vergeleken met nulmetingen die voor de invoering waren uitgevoerd. Het effect van de kilometerheffing werd daarbij maximaal geïsoleerd van andere factoren als wegwerkzaamheden of de inplanting van nieuwe bedrijven.

Op 73 trajecten – een zesde van de bestudeerde tracés – werd een “significante stijging” van het vrachtverkeer vastgesteld. ‘Die kan niet door normale factoren verklaard worden en moet dan ook worden gelinkt aan de kilometerheffing’, schrijft het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken nog volgens De Standaard.

Voor zes trajecten is meteen besloten om de tolheffing uit te breiden. Op de 67 andere tracés zijn alternatieve ingrepen mogelijk, zoals een omleiding of aanpassing van de infrastructuur, of zou tolheffing geen goed idee zijn: het vrachtverkeer zou naar nog lagere wegen kunnen verschuiven en recht door woonwijken of schoolbuurten lopen.

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) stelt het rapport binnenkort voor in de commissie Mobiliteit.

‘Geen sprake van sluipverkeer ‘

Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV) wijst er op dat bij de invoering van de heffing in april 2016 was afgesproken dat een uitbreiding alleen kon bij een toename van vrachtverkeer gedurende een langere periode, die niet te verklaren valt door economische groei of toevallige omstandigheden, en dat eventuele uitbreidingen eerst besproken zouden worden met de sector. ‘Vandaag lijkt de beslissing al gevallen te zijn en worden de transporteurs geconfronteerd met 150 kilometer bijkomende tolwegen’, zegt TLV.

Bovendien, zegt TVL, ‘zijn een aantal wegen die circuleren in de pers en binnenkort betalend zouden worden, helemaal geen alternatieve wegen voor betolde wegen. Van ontduiking of sluipverkeer kan er dus geen sprake kan zijn.’

De vereniging roept op tot overleg en ‘staat erop dat de gemaakte afspraken worden nageleefd’.

Net als transportfederatie Febetra pleit TVL voor een kilometerheffing voor alle weggebruikers.

Partner Content