Kazachgate: er is geen piloot meer in het onderzoek naar Armand De Decker

Armand De Decker © Belga
Thierry Denoël
Thierry Denoël Journalist Le Vif/L'Express

De substituut die het onderzoek over de zaak-De Decker/-Chodiev aan het Brussels parket voert, is met langdurig ziekteverlof. Dreigt het onderzoek stil te vallen? ‘De voortzetting van het onderzoek is verzekerd’, verklaart de procureur des konings van Brussel.

In de gangen van het Justitiepaleis van Brussel horen we dat Lorraine Pilette, eerste substituut van het Brussels parket en belast met het onderzoek naar Armand De Decker, een burn-out heeft en dus al enkele dagen voor onbepaalde duur afwezig is. Dat betekent dat die periode waarschijnlijk lang zal duren. We weten dat het Brussels parket eind oktober 2014 een gerechtelijk onderzoek opende ten gevolge van een door onderzoekers van de CDBC (anti-corruptiepolitie) opgesteld proces-verbaal na de onthullingen van de krant Le Monde over het Belgische luik van de zaak (zie Le Vif/L’Express van 6 maart 2015).

Het onderzoek was toen traag maar zeker gestart. Gezien de betrokken personen, gaat het om een gevoelige zaak. Maar er wordt ons gezegd dat substituut Pilette het opsporingsonderzoek met een zelden geziene nauwkeurigheid voerde. En zoals het Brussels parket onlangs bevestigde loopt het onderzoek te einde. Maar hoe zal het gerechtelijk onderzoek gesloten worden zonder de substituut? ‘Het parket is één en ondeelbaar, reageert de procureur des Konings Jean-Marc Meilleur, die ons bevestigt dat Lorraine Pilette wel degelijk met ziekteverlof is. ‘De voorzetting van het onderzoek is verzekerd. In dergelijk gevoelige dossiers, anticiperen we altijd op een eventuele afwezigheid van de ambtsbekleder.’

Dat neemt die weg dat indien het onderzoek leidt tot de rechtstreekse dagvaarding van één van de verdachten voor een rechtbank, het nog langer dreigt te duren, al was het maar op de dagvaarding op te stellen. Zelfs indien een andere magistraat het onderzoek volgde om op veilig te spelen, moet hij het dossier sinds het begin uitpluizen. En zal hij dezelfde visie hebben als de substituut die hij vervangt? Volgens onze informatie zal het onderzoek in het parket door twee afdelingshoofden hernomen worden. Zullen ze even snel zijn als de substituut, mocht ze zelf het onderzoek beëindigen? Het opsporingsonderzoek zal in elk geval niet voor eind 2016 afgesloten worden. En indien er nieuwe elementen opduiken kan het zelfs nog maanden duren…

Indien ondanks de verzekering van procureur Meilleur, de afsluiting van het dossier eindeloos blijft duren, zal dat uitstel gevolgen hebben voor de politieke evolutie van de zaak. Eerst omdat de voorzitter van de MR Olivier Chastel deze voormiddag verklaarde dat Armand De Decker enkel zijn ontslag zou moeten indienen voor zijn mandaten in geval van tenlastelegging of, veronderstellen we, van rechtstreekse dagvaarding. Vervolgens omdat, zoals de oppositie het eist, de MR de opening van een parlementaire onderzoeksmissie dreigt te verbinden aan het einde van het strafrechtelijke onderzoek. Dat zou de dringende parlementaire opportuniteit om duidelijkheid te scheppen nog meer vertragen in wat meer en meer op een staatsschandaal begint te lijken.

Laten we er ons aan herinneren dat een opsporingsonderzoek verschilt van een gerechtelijk onderzoek. Het eerste wordt binnen het openbaar ministerie uitgevoerd, en kan leiden tot een rechtstreekse dagvaarding voor de rechtbank van een verdachte (die dan beklaagde word) zonder rechtspleging tot verwijzing in eerste aanleg, wat beschouwd wordt als een blijk van zelfstandigheid. De procedure is echter zwaarder, want ze voorziet de tussenkomst van de Raadkamer en de Kamer van Inbeschuldigingstelling nadat het parket een aanklacht opstelt op basis van het onderzoek.

Partner Content