In beeld: 25 opzienbarende wegen

In beeld: 25 opzienbarende wegen
© Bil, Wikicommons

Atlanterhavseien1194861675414_KW_v2 © Bil, Wikicommons

Baldwin1194861675414_KW_v2

Canton1194861675414_KW_v2

Capulin1194861675414_KW_v2 © US Geological Survey

Civic1194861675414_KW_v2

Dalton1194861675414_KW_v2

Ebenezer1194861675414_KW_v2 © Noudbijvoet, Wikicommons

Giza1194861675414_KW_v2

Guoliang1194861675414_KW_v2

HighFive1194861675414_KW_v2 © Fletcher, Wikicommons

Hua1194861675414_KW_v2 © Ondrej Zvacek, Wikicommons

Julio1194861675414_KW_v2 © Epa

Karakoram1194861675414_KW_v2 © Epa

Lena1194861675414_KW_v2

Lombard1194861675414_KW_v2

Marsimik1194861675414_KW_v2

Monumental1194861675414_KW_v2 © Limongi, Wikicommons

Parliament1194861675414_KW_v2 © J.Morley, Wikicommons

Puxi1194861675414_KW_v2

Roundabout1194861675414_KW_v2

Tibbitt1194861675414_KW_v2

Yungas1194861675414_KW_v2

PanAmerican1194861675414_KW_v2 © Angelica Jacobi, Wikicommons

Savoy1194861675414_KW_v2 © Savoy Hotel

Zyl1194861675414_KW_v2