Sam Van Rooy (Vlaams Belang)

‘Het Vlaams Belang is niet racistisch’

Sam Van Rooy (Vlaams Belang) Vlaams parlementslid en fractieleider voor Vlaams Belang in de Antwerpse gemeenteraad

Sam Van Rooy, studiedienstmedewerker van Vlaams Belang, reageert op een eerdere opiniebijdrage van David Van Peteghem die stelde dat het Vlaams Belang een racistische partij is. ‘Ons verzet beperkt zich niet tot bepaalde “rassen” of huidskleuren, laat staan dat “ras” of huidskleur onze drijfveer is om massa-immigratie af te keuren.’

In een reactie op onder andere politicoloog Carl Devos beweert David Van Peteghem dat het Vlaams Belang ‘wél een racistische partij is’. Hij schrijft: ‘De droom van een wit Vlaanderen in een wit Europa laat weinig aan de verbeelding over.’

Het Vlaams Belang is niet racistisch.

Nochtans is het de dromerige verbeelding van filosoof, theoloog en auteur Van Peteghem die tot deze lasterlijke leugen heeft geleid, want hij slaagt er niet in om zijn ongegronde beschuldiging te onderbouwen.

‘Racificatie’

Racisme is een strafbaar feit, en de rechter heeft zopas geoordeeld dat het Vlaams Belang niet racistisch of discriminerend is. Letterlijk: ‘(…) het is helemaal niet bewezen dat de politieke overtuiging [van het Vlaams Belang] racistische of discriminerende tendensen zou vertonen’. Dit recente, belangrijke arrest wordt door Van Peteghem echter genegeerd omdat hij aan ‘racificatie’ doet. Racificatie wordt door de Nederlandse rechtsfilosoof Paul Cliteur gedefinieerd als ‘het tot een rassenkwestie maken wat daar in feite niets mee te maken heeft’. Cliteur noemt het een ‘maatschappelijke kwaal’, want ‘racificateurs en racificatrices willen ons doen geloven dat verzet tegen migratie “racisme” is’. En: ‘Wanneer je bezwaren hebt tegen een godsdienst dan ben je tegen die godsdienst, maar de apostelen van de racificatie willen ons doen geloven dat je dan toch eigenlijk iets hebt tegen een bepaald ‘ras’ en je dus de kwalificatie ‘racist’ verdient.’ Aldus Dr. Cliteur, die concludeert dat racificatie ‘bedrog’ is.

Bizar genoeg verwijt Van Peteghem het Vlaams Belang aan ‘racialisering’ of ‘racificatie’ te doen. Zo schrijft hij dat wij moslims ‘racialiseren’, terwijl het Vlaams Belang nu juist geen enkel onderscheid maakt tussen een ‘blanke’ Tsjetsjeense of tot de islam bekeerde Belgische moslimfundamentalist, een ‘zwarte’ Somalische moslimfundamentalist, een ‘bruine’ Pakistaanse, Marokkaanse Turkse en Qatarese moslimfundamentalist, een ‘gele’ Maleisische moslimfundamentalist enzovoort.

Het zijn juist bepaalde moslims zelf en de linkerzijde die islamkritiek, evenals kritiek op moslims die de islamitische leer serieus nemen, racialiseren of gelijkstellen aan ‘racisme’. Dat is echter totaal van de pot gerukt, want er bestaan moslims in alle huidskleuren, nationaliteiten en etnische achtergronden.

Ontwrichtend

Even potsierlijk is het om verzet tegen massa-immigratie te racialiseren. Ons verzet daartegen beperkt zich immers niet tot bepaalde ‘rassen’ of huidskleuren, laat staan dat ‘ras’ of huidskleur onze drijfveer is om massa-immigratie af te keuren.

Paul Cliteur schrijft in dat verband: ‘Wanneer je geen migranten uit Syrië of andere delen van de wereld wil opnemen dan ben je hoogstens hardvochtig, maar geen “racist”. Racificateurs en racificatrices willen ons echter doen geloven dat verzet tegen migratie “racisme” is.’

Welk ‘ras’ of welke huidskleur mensen hebben, is voor ons compleet irrelevant: het is om economische redenen dat het Vlaams Belang zich verzet tegen massa-immigratie vanuit onder meer Polen en het is om socioculturele en ideologische redenen dat wij ons verzetten tegen massa-immigratie vanuit het Midden-Oosten en Afrika. Een voortdurende, massale immigratiestroom werkt op een samenleving hoe dan ook ontwrichtend, vanwaar de immigranten ook afkomstig zijn. Wel speelt de sociaaleconomische en cultureel-religieuze achtergrond van de betrokken immigranten een fundamentele rol in de mate waarin ze in onze samenleving (kunnen) integreren – Vlaming onder de Vlamingen worden – alsook in de mate waarin ze sociaaleconomisch een meerwaarde dan wel een minderwaarde betekenen.

‘Eerst onze mensen’

Onze verkiezingsslogan ‘Eerst onze mensen’ hebben wij nooit uitgelegd of bedoeld als ‘eerst blanke mensen’, zoals Van Peteghem durft te beweren. Met ‘onze mensen’ bedoelen wij ten eerste de mensen die op sociaaleconomisch en cultureel vlak Vlaming onder de Vlamingen (willen) zijn; en ten tweede vinden wij het maar normaal en rechtvaardig dat iemand die hier zijn of haar hele leven woont en werkt, meer recht heeft op een leefloon en een sociale woning dan iemand die hier pas arriveert.

Het is om economische redenen dat het Vlaams Belang zich verzet tegen massa-immigratie vanuit onder meer Polen en het is om socioculturele en ideologische redenen dat wij ons verzetten tegen massa-immigratie vanuit het Midden-Oosten en Afrika.

Ik vertel hier niets nieuws, want dat hebben wij al vaak gecommuniceerd. Dus getuigt het van kwaadwilligheid dat Van Peteghem onze verkiezingsslogan vertaalt als ‘wit fundamentalisme’, kennelijk louter omdat wij als beeld regelmatig een blanke vrouw hebben gebruikt. Mag het nog?! Of is Van Peteghem echt van mening dat wanneer wij als beeld een vrouw met kind kiezen, we een (etnische) minderheid moeten afbeelden?

‘Nieuwkomers? Die maken we zelf’

Ook onze Antwerpse campagne ‘Nieuwkomers? Die maken we zelf’ heeft niets te maken met een ‘racistische ideologie’, zoals Van Pethegem beweert, maar alles met het op peil houden van onze bevolking op een andere en véél betere manier dan via het voortdurend binnenhalen van immigranten.

Filip Dewinter heeft in 2016 overigens nog verklaard dat ‘de tijd van het homogeen witte Vlaams Belang voorbij is’. Dat wordt door Van Peteghem echter genegeerd, net zoals het feit dat op onze kieslijsten mensen stonden met een andere huidskleur en andere etnisch-culturele afkomst (die overigens niet zelden als ‘nestbevuiler’ of ‘verrader’ worden uitgescholden of zelfs bedreigd worden door mensen met dezelfde etnisch-culturele achtergrond).

‘Witte stadsvlucht’ en ‘Fremdkörper’

Ook het feit dat wij in opiniestukken de termen ‘witte stadsvlucht’ en ‘witte scholen’ gebruiken, zoals Van Peteghem aanhaalt, heeft niets met racisme te maken. Het betreft de beschrijving van een realiteit door middel van begrippen die niet door ons zijn bedacht, maar gewoon zijn terug te vinden in academische literatuur en mainstream media. Een snelle zoektocht brengt me onder meer bij dit citaat van Fatima Bali (vzw Moestaqbal): ‘”Er wordt vaak gesproken over de witte stadsvlucht, maar er is ook een bruine stadsvlucht“, zegt Bali. “Dat zijn vaak meer gegoede allochtonen die hun kinderen ook naar het ASO willen sturen.”‘

Verder zien wij ‘de ander’ ook helemaal niet (per definitie) als een ‘Fremdkörper‘, zoals Van Peteghem stelt. Wel zeggen wij klaar en duidelijk: wanneer ‘de ander’ vooral naar hier komt om te profiteren van onze sociale zekerheid, om voor ultralage lonen te werken, om te roven, aan te randen of te verkrachten, om jihad-aanslagen te plegen, om de sharia te prediken of installeren en/of om halsstarrig vast te houden aan bepaalde islamitische regels of wetten, dán is ‘de ander’ hier niet welkom.

Het Vlaams Belang wijst op de positieve waarden van vrijheid, gelijkwaardigheid, tolerantie en democratie.

‘Trots zijn op je eigen volk,’ schrijft Van Peteghem, ‘lijkt enkel maar te kunnen worden afgemeten aan het negatieve oordeel dat men velt over de ander’. Ook dat is een ongegrond verwijt, want het Vlaams Belang wijst wel degelijk op de positieve waarden van vrijheid, gelijkwaardigheid, tolerantie en democratie die Vlaanderen en Europa hoog in het vaandel zouden moeten dragen. Verder zijn wij, zoals ik al schreef, van mening dat een massa-immigratiestroom, vanuit welke windstreek die ook afkomstig is, ontwrichtend werkt op een samenleving, die immers een bepaalde, niet-oneindige financieel-economische draagkracht en socioculturele absorptiecapaciteit heeft. Wij zijn dus niet racistisch, maar wel realistisch.

Cordon sanitaire

Tot slot wil ik David Van Peteghem geruststellen: in het kader van een ‘update van het cordon sanitaire’ heeft politicoloog Carl Devos, nu men aanvoelt dat het niet meer vol te houden is dat het Vlaams Belang racistisch is, de aanzet gegeven om een cordon sanitaire te leggen rond ‘politici die de islam per definitie onverzoenbaar vinden met de democratie’. Dat daardoor ook vele ex-moslims en islamhervormers zouden worden uitgesloten, is wellicht collateral damage.

Partner Content