Helga Stevens (N-VA)

‘Gezichtsscan moet terugkeer immigranten zonder papieren gemakkelijker maken’

Helga Stevens (N-VA) Europees parlementslid voor N-VA

‘Zolang Europa niet exact weet wie hier asiel wenst én het daar geen strikte limiet op zet, zal het noodzakelijke draagvlak voor migratie niet versterkt worden’, schrijft Europees parlementslid Helga Stevens (N-VA).

Migranten die Europa binnenkomen en hier asiel willen aanvragen, moeten makkelijker geïdentificeerd kunnen worden. Het Europees Parlement steunt daarvoor het uitgebreider gebruik van vingerafdrukken en gezichtsscans. Maar migranten die weigeren om hier aan mee te werken, toch verplichten? Dat blijkt nog steeds moeilijk te liggen. Onbegrijpelijk. Zolang Europa niet exact weet wie hier asiel wenst én het daar geen strikte limiet op zet, zal het noodzakelijke draagvlak voor migratie niet versterkt worden. En zal van een veilig en verantwoord Europees asielbeleid geen sprake zijn.

De Europese asieltanker wijzigt zijn koers. Erg traag, nog steeds te traag, maar stilaan in de juiste richting. Van een naïef en onhoudbaar opendeurbeleid naar een gecontroleerd systeem dat (tijdelijke) bescherming biedt aan zij die het nodig hebben. We zien een voorzichtige aanzet voor een effectief en realistisch Europees asielbeleid, dat de deur sluit voor illegale migranten en voor een eerlijke spreiding van erkende vluchtelingen wil zorgen. Maar meer is nodig.

‘Gezichtsscan moet terugkeer immigranten zonder papieren makkelijker maken’

Naast een strikte Europese maximumlimiet voor asielzoekers, gekoppeld aan meer en betere opvang in de herkomstregio’s, ontbreekt vooralsnog een efficiënt en waterdicht registratiesysteem van àlle migranten die de Europese grenzen oversteken. Het Europees Grenswachtagentschap Frontex berekende dat in 2016 ongeveer 1 miljoen (!) migranten doorheen de Europese Unie trokken zonder de nodige papieren.

Volgens Griekenland werd vorig jaar een derde van alle nieuwkomers niet geregistreerd en verdwenen ze in de anonimiteit van het Oude Continent. Ver weg van een hoopvolle toekomst, recht de illegaliteit in.

Daarom is de voorgestelde opwaardering van Eurodac, de Europese databank met vingerafdrukken van asielzoekers, zo noodzakelijk. De dag van vandaag is het een relatief beperkte databank die vooral gericht is op het tegengaan van asielshopping, waarbij migranten asiel aanvragen in het land met de beste socio-economische perspectieven en niet in het Europees land van eerste aankomst zoals voorzien in de Dublin-regels. Op korte termijn moet Eurodac echter een veel uitgebreider controlemechanisme worden dat de strijd tegen illegale migratie versterkt en een sleutelelement vormt in de uitbouw van het Europese terugkeerbeleid.

Zo stelt de Europese Commissie nu voor om derde landen indirect toegang te geven tot Eurodac. Deze landen zullen informatie verkrijgen om de terugkeerdocumenten voor economische gelukszoekers vlotter af te leveren. En niet langer enkel voor vreemdelingen die worden betrapt bij asielshopping, maar binnenkort ook voor alle vreemdelingen die illegaal op het grondgebied worden aangetroffen. Iédereen moet daarom correct geregistreerd worden. Het succes van Eurodac hangt af van voldoende en betrouwbare gegevens.

Na de introductie van de hotspots eind 2015 is het registratiepercentage in Griekenland alvast van 8% naar 78% gestegen. In Italië van 36% naar 87%. Onder Europese druk en met hulp van onder meer Belgische experten lijken ze eindelijk beter hun best te doen. Een belangrijke hoofdoorzaak van gebrekkige identificatie ligt nu vaker en vaker bij de migranten zelf. Door zich te verzetten bij het afnemen van vingerafdrukken en hun vingertoppen te verbranden om niet geïdentificeerd te kunnen worden, hopen ze dat ze kunnen verder reizen en in rijkere landen zoals België, Duitsland of Zweden asiel kunnen krijgen. Pijnlijke en contraproductieve praktijken ingefluisterd door malafide mensensmokkelaars.

‘Als gastheer is het toch niet meer dan logisch dat je exact weet wie je in jouw huis binnenlaat?’

Om voor een maximaal registratiepercentage te gaan, is er nood aan een bijkomende maatregel: de onwillige asielzoekers verplichten om hun vingerafdruk af te leveren. En wie zijn vingertoppen verbrandt, moet wachten tot deze hersteld zijn. Wie niet eerlijk wil vertellen wie hij is en weigert mee te werken aan zijn identificatie, krijgt geen plaats in Europa. Elk zichzelf respecterend migratieland heeft sterke buitengrenzen en opent deze enkel voor mensen met oprechte bedoelingen. Zo doet het geroemde Canada het, zo doet het gereputeerde Australië het, zo doet de VS – het traditionele migratieland – het. Geen toekomstperspectief zonder openheid over jouw identiteit. Als gastheer is het toch niet meer dan logisch dat je exact weet wie je in jouw huis binnenlaat?

Europa stelt bovendien voor om de leeftijd van 14 naar 6 jaar waarop vingerafdrukken kunnen worden afgenomen, te verlagen. Een goede zaak. De linkse partijen schreeuwen hierover moord en brand en spreken zelfs van kindermishandeling. Maar met hun verzet dreigen ze de kans dat minderjarige migranten in de handen vallen van mensensmokkelaars net te vergroten. Door ook van kinderen op een kindvriendelijke manier vingerafdrukken af te nemen, kan hun familie vlotter worden opgespoord om hen uiteindelijk weer samen te brengen. Daar horen ze thuis en niet in de handen van meedogenloze mensenhandelaars. Ik gruwel van de gedachte dat kinderen terechtkomen in prostitutienetwerken, doordat zij er alleen op uitgestuurd zijn door hun ouders of hun familie zijn kwijtgeraakt. Jammer dat de linkse fracties zich ook in dit asieldossier dogmatisch opstellen. Europol schat dat in 2016 maar liefst 10.000 vluchtelingenkinderen in Europa vermist raakten. Wie werk wil maken van een humaan Europa, steunt een verplichte identificatie. Zeker als het om kinderen gaat.

‘Wil Europa de lidstaten verplichten om oorlogsvluchtelingen op te nemen, dan moet het aan alle landen de zekerheid bieden wie het eigenlijk binnenhaalt.’

Ook wie een veilig Europa wil bewerkstelligen, steunt voluit betere en strengere identificatieregels aan onze buitengrenzen. Met het groeiend aantal terugkerende Syriëstrijders moet Europa alerter zijn dan ooit en voor de veiligheid van onze burgers vingerafdrukken – en waar mogelijk gezichtsscans – verplichten. Het is van levensbelang dat de Europese politieorganisatie Europol directe toegang krijgt tot deze gegevens in Eurodac, zodat het de betrokken lidstaten meteen in staat kan stellen om dergelijke terroristen op te pakken.

Binnenkort starten de onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad over de werking van Eurodac. Hopelijk leggen de lidstaten wel de nodige realiteitszin aan de dag, in tegenstelling tot bv. het EU-agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA). Het FRA kan zich ‘moeilijk een situatie voorstellen waarbij het gebruik van dwang om vingerafdrukken af te nemen gerechtvaardigd is’. Die mening deelt N-VA niet. Een identificatie op basis van vertrouwen? Onverantwoord, onveilig, ongewenst.

Wil Europa de lidstaten verplichten om oorlogsvluchtelingen op te nemen, dan moet het aan alle landen de zekerheid bieden wie het eigenlijk binnenhaalt. No relocation without clear identification. Zolang Europa dat mantra niet koppelt aan een strikte maximumlimiet, krijgt het de bevolking niet mee.

Partner Content