Zuhal Demir & Jan Spooren (N-VA)

‘De klassieke tegenstelling tussen werkgevers en werknemers is grotendeels voorbijgestreefd’

Zuhal Demir & Jan Spooren (N-VA) Federale parlementsleden voor N-VA

‘Het ABVV moet de collectieve regelingen en controle een beetje durven loslaten’, schrijven N-VA-Kamerleden Zuhal Demir en Jan Spooren. ‘Een individuele werkgever en werknemer kunnen vaak tot oplossingen komen die voor beide partijen een goede zaak zijn.’

Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV vindt dat de N-VA-voorstellen rond ‘werkbaar werk’ al te zeer op maat van de werkgevers zijn geschreven. Daarnaast uit ze haar bezorgdheid dat afspraken op maat van de werknemer een aantal collectieve verworvenheden op de helling zouden zetten.

Wij hebben begrip voor de terughoudendheid van de vakbonden, maar denken dat deze conservatieve houding onnodig en zelfs contraproductief is. De rode draad door al de voorstellen in de N-VA-resolutie over ‘Werkbaar werk’ is juist meer maatwerk en autonomie voor de individuele werknemer. En dat in het belang van werknemer en werkgever. In onze resolutie benadrukken we keer op keer dat meer flexibiliteit geen afbreuk mag doen aan de basisbescherming van werknemers. Dat dit geen holle slogan is, bewijzen enkele concrete voorstellen in dit verband:

Ten eerste ambiëren de N-VA-voorstellen geenszins de afschaffing van collectieve regelingen, maar willen ze de mogelijkheid creëren om individuele afwijkingen toe staan als dat leidt tot een betere situatie voor die werknemer, en als haalbaar is voor de werkgever. Dus Individuele Arbeidsovereenkomsten (IAOs) naast of bovenop geldende CAOs, en niet om deze te vervangen. Caroline Copers mag gerust meer vertrouwen hebben in haar leden.

Werknemers die een regeling wensen die aangepast is aan hun situatie en hun mogelijkheden weten doorgaans zeer goed hoe hun werk-privébalans beter in evenwicht te brengen.

‘De klassieke tegenstelling tussen werkgevers en werknemers is grotendeels voorbijgestreefd’

Ze zijn vaak mondig genoeg om voor zichzelf op te komen en zijn niet geholpen Behalve voor iao’s bovenop cao’s pleit N-VA heel duidelijk voor een formeel onderling akkoord tussen werknemer en werkgever in alle gevallen waar men afwijkt van algemene regelingen. Bovendien stellen wij voor om de krijtlijnen voor het maatwerk goed af te bakenen in een regelgevend kader. ‘Werkbaar werk’ in de praktijk brengen is zonder twijfel een verantwoordelijkheid voor de sociale partners en individuele werkgevers en werknemers, maar de overheid heeft hier zeker een rol te spelen als behoeder van basisrechten.

Essentie van de N-VA-voorstellen in de resolutie ‘Werkbaar werk’ is precies een pleidooi voor een combinatie van collectieve regelingen (die bescherming bieden) en individueel maatwerk dat werk werkbaar moet maken en mensen in staat moet stellen om langer te werken.

‘Nieuwe regelingen mogen geen extra administratieve rompslomp of extra kosten met zich meebrengen. Er moet terdege rekening ge houden met de specifieke realiteit binnen kmo’s.’

Het verwijt dat N-VA in haar voorstellen voornamelijk oog heeft voor de belangen van de werkgever is dus een beetje vreemd, maar waarschijnlijk terug te brengen tot onze stelling dat ‘Werkbaar werk’ ook voor ondernemers haalbaar moet zijn. Heel concreet bedoelen we hiermee dat nieuwe regelingen geen extra administratieve rompslomp of extra kosten met zich mee mogen brengen, en dat we terdege rekening moeten houden met de specifieke realiteit binnen kmo’s. Het is de evidentie zelf dat we erop wijzen dat individuele afspraken moeten passen binnen een geldende bedrijfslogica. Een win-win situatie is wellicht niet in alle gevallen een haalbare kaart, maar het kan niet de bedoeling zijn dat een betere regeling voor de werknemer de normale bedrijfsvoering in het gedrang brengt. Zonder jobs kan er immers zelfs geen discussie meer zijn over haalbaar werk.

Koudwatervrees

Wij willen dan ook een oproep richten aan het ABVV om zijn koudwatervrees te overwinnen, en een beetje meer vertrouwen te hebben. Men moet collectieve regelingen en controle een beetje durven loslaten. Een individuele werkgever en werknemer kunnen vaak tot oplossingen komen die voor beide partijen een goede zaak zijn met respect voor de sociale bescherming die we vandaag de dag kennen. Daarenboven moeten de vakorganisaties ook beseffen dat ‘Werkbaar werk’ in de eerste plaats van cruciaal belang is voor de kwaliteit van werken en van leven bij hun eigen leden.

De N-VA gelooft dat de klassieke tegenstelling tussen werkgevers en werknemers grotendeels is voorbijgestreefd, en kan vervangen worden door een constructieve samenwerking in het belang van beide partijen. En net omdat iedereen zoveel te winnen heeft bij werkbaar werk zijn we positief over de slaagkansen om op vrij korte termijn goede resultaten te boeken op dit vlak.

Wij steken alvast de hand uit naar de vakbonden om deze uitdaging samen aan te gaan. Zonder vooroordelen en in het belang van iedereen.

Partner Content