Philippe De Backer (Open VLD)

‘Binnenkort staat de wet-Crombez de prullenbak van het Europees Hof van Justitie te wachten’

Philippe De Backer (Open VLD) Lijsttrekker voor Open VLD in Antwerpen en staatssecretaris in de federale regering

John Crombez verwijt mij Roemenen en Bulgaren als moderne slaven in ons land aan het werk te zetten, schrijft staatssecretaris voor Fraudebestrijding Philippe De Backer. Hij bijt van zich af. ‘Deze gratuite beschuldigingen zetten de realiteit op zijn kop.’

John Crombez, voormalig staatssecretaris voor Fraudebestrijding, richtte zich vorige week – indirect maar overduidelijk – tot mij. Kort samengevat verweet mijn voorganger me cowboys in maatpakken te verrijken op de kap van Roemenen en Bulgaren die als moderne slaven in ons land aan het werk zouden gezet worden. Onze KMO’s die wel correct hun sociale bijdragen betalen, zouden hiervan de dupe zijn. Net als de Vlaamse werknemer die zijn baan in rook zou zien opgaan. Het is een aanval die kan tellen. Maar vooral zijn het regelrechte leugens die kunnen tellen.

Deze gratuite beschuldigingen zetten de realiteit namelijk op zijn kop. De sp.a-voorzitter zet de luidspreker op maximaal volume, maar komt niet verder dan het verdedigen van zijn mislukte antimisbruikwet. Die nagenoeg alle experten op het terrein, ook zijn eigen administratie, van bij aanvang bekritiseerd hebben. De wet ligt nog in proces bij het Europees Hof en er loopt een Europese inbreukprocedure tegen, maar toch durfde de ‘eerlijke’ voorzitter zich deze week op de borst te kloppen. Europa had naar hem geluisterd. Niets is minder waar.

Binnenkort staat de wet-Crombez de prullenbak van het Europees Hof van Justitie te wachten

De uitspraak vorige week van het Europees Hof is, zoals ik eerder communiceerde, een overwinning van ons land in de strijd tegen sociale dumping. Nationale rechters mogen, in het geval van bewezen sociale fraude, de attesten van gedetacheerde buitenlandse werkkrachten negeren. Het is een noodzakelijk instrument om te garanderen dat onze bedrijven op een eerlijke manier kunnen concurreren. Maar tegelijk bevestigt deze uitspraak dat de wet-Crombez op drijfzand is gebouwd. Het A1-attest kan namelijk enkel aan de kant geschoven worden door een rechter in een tegensprekelijk proces en niet eenzijdig door een administratie zoals de wet-Crombez bepaalt.

Deze uitspraak is met andere woorden een voorbode van wat de wet-Crombez binnenkort te wachten staat: de verwijzing naar de prullenbak van het Europees Hof van Justitie. Het arrest bepaalt immers dat er op het niveau van het Europese Unierecht geen fraude of misbruiken getolereerd kunnen worden. Een nationale wet is in deze materie dan ook strijdig met de Europese wetgeving. De Europese eengemaakte markt en het vrij verkeer van diensten en personen creëren juist meerwaarde voor een open economie als België en zorgen ervoor dat de kloof tussen West- en Oost-Europa stap voor stap gedicht wordt. Een ware daad van klassieke solidariteit! Le nouveau socialiste bezingt echter niet langer de internationale solidariteit maar roept vooral graag dat ze hem niet zullen temmen. Terugplooien op zichzelf, daarin vinden uiterst rechts en uiterst links elkaar vandaag.

Sta mij toe zelf wel te kiezen voor inhoud en enkele van de maatregelen die door deze regering genomen zijn op te lijsten. Het zijn maatregelen tegen sociale fraude en voor werkgelegenheid. We verlaagden de loonlasten in het zwaarst belaste land ter wereld intussen met zes miljard euro. Drie miljard euro is nog op komst. We maakten werk van een beter en eenvoudiger wettelijk kader dat flexibiliteit toelaat. 200 miljoen euro extra officiële loonmassa en 11,2% méér voltijdse equivalenten in de horeca zijn het resultaat. Sociale dumping wordt aan de bron aangepakt met een nieuwe wet overheidsopdrachten, die ongeoorloofd lage prijzen weert en de aannemingsketen beperkt. We verhoogden de pakkans, door bijvoorbeeld meer wegcontroles in de transportsector. Tegelijk zetten we in op overleg tussen vakbonden, werkgevers en inspectiediensten die leidden tot 8 Plannen voor eerlijke concurrentie, met de bouw, transport, elektro, schoonmaak, land- en tuinbouw, metaal, begrafenis- en carwashsector.

Ik wierf 100 extra inspecteurs aan, wat leidde tot het sterkste inspectiekorps ooit. Ik hervormde de diensten, liet hen samenwerken volgens uniforme procedures en voerde de gerichte controle via datamining op. Ik zorgde voor een structurele samenwerking tussen sociale inspectiediensten, politie en justitie. Ik sloot bilaterale akkoorden met Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Bulgarije, Slovakije, Portugal en Polen om te komen tot betere samenwerking en informatie-uitwisseling. Het resultaat is dat onze inspectiediensten meer dan ooit gewapend zijn om de cowboys in maatpakken aan te pakken. Heel Europa komt bij ons kijken hoe wij de strijd tegen sociale dumping voeren.

Heel Europa komt bij ons kijken hoe wij de strijd tegen sociale dumping voeren.

Sta mij tot slot toe het succes van deze beleidsacties te staven met feitelijke resultaten. Op drie jaar tijd zijn er 170.000 jobs bijgekomen. 14.000 daarvan zijn op het conto te schrijven van de risicosectoren op zwartwerk bouw, transport en horeca. Ter vergelijking: ten tijde van staatssecretaris Crombez nam het aantal jobs in deze sectoren met 10.000 af. Bovendien neemt het aantal gedetacheerde werknemers in de bouw tegelijkertijd af. De sociale fraude-opbrengsten gingen vooruit met dubbele cijfers: van 138 tot meer dan 200 miljoen euro per jaar. Ik zei het u al: de realiteit op zijn kop. Deze feiten die het resultaat zijn van de duidelijke beleidskeuzes van deze regering en mijzelf, zijn het beste bewijs dat wij er alles aan doen om onze KMO’s en arbeidsmarkt zuurstof te bieden. De grote winnaars zijn de duizenden werknemers die terug aangeworven worden in gezondere bedrijven dan voorheen.

De sp.a-voorzitter verkondigde drie weken geleden dat het gedaan moest zijn met moddergooien. Het nieuw-socialisme zou het voorbeeld geven en radicaal kiezen voor inhoud. Drie weken later lijkt het me verdacht veel op oude wijn in nieuwe zakken. Ik laat me er alvast niet door afleiden en blijf wel inzetten op concrete beleidsacties en feiten. Feit: sociale dumping wordt harder aangepakt dan ooit.

Partner Content