Ben Weyts: ‘Waarom zou men nog spreken van de luchthaven Brussel-nationaal’

© belga

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft het Brusselse gewest en de Brusselse gemeenten gedeeltelijk gelijk gegeven in de zaak rond de nachtvluchten.

De rechter eist dat de Belgische staat de overtredingen van het Brussels besluit over de geluidsnormen stopt voor wat het gebruik van de Kanaalroute betreft, en dat voor de periode tussen 23 en 7 uur. De rechter gaat evenwel niet in op de vraag om de Kanaalroute volledig te verbieden.

De rechter legt ook op dat er een einde moet komen aan de overtredingen van de Brusselse geluidsnormen langs de Ringroute en de route voor landingen op de korte piste 01 tussen 23 en 7 uur. De Belgische staat wordt voorts veroordeeld tot het uitvoeren en financieren van een studie naar de geluidshinder die veroorzaakt wordt door de uitbating van de luchthaven van Zaventem en mogelijke alternatieven.

De staat krijgt vier maanden tijd om de regels over het banengebruik aan te passen ingevolge het arrest, en deze mee te delen aan het Brussels gewest, op straffe van een dwangsom van 100.000 euro per week. Indien het niet mogelijk is om deze wijzigingen operationeel door te voeren, moet dit ‘materieel en formeel’ gemotiveerd worden aan het Brussels gewest, valt nog in het arrest te lezen.

De federale overheid moet ook binnen de 12 maanden een effectenstudie over de activiteit van de nationale luchthaven en zijn impact laat uitvoeren.

In juni 2016 leidde Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel drie vorderingen tot staking inzake leefmilieu in. De eerste vordering vroeg voor alle Brusselaars een verlenging van de nacht van 6 tot 7 uur ’s morgens. In een tweede vordering werd de schrapping van de Kanaalroute voor het noorden en het centrum van Brussel geëist. De derde vordering eiste de verscherping van de ‘bocht naar links’, om het oosten van Brussel te ontlasten. Een aantal Brusselse gemeenten en verenigingen van omwonenden sloot zich daarbij aan.

Blijkbaar zal het voor sommigen enkel goed zijn wanneer Brussel enkel maar lusten krijgt van de luchthaven en niks van lasten.

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts reageert verontwaardigd op de uitspraak: ‘Blijkbaar zal het voor sommigen enkel goed zijn wanneer Brussel enkel maar lusten krijgt van de luchthaven en niks van lasten. Waarom men nog zou spreken van de luchthaven Brussel-nationaal is me dan een raadsel’, klinkt het. ‘Ik mag alleszins hopen dat deze zoveelste rechterlijke uitspraak aanzet tot het opstellen van een vliegwet. Misschien kan de vliegwet dit weekend nog even bij op het gevulde bord van de federale regering.’

Fremault is wel tevreden. Voor haar betekent de uitspraak de bevestiging van de uitbreiding van de nacht tot 8 uur, zoals het Brussels gewest steeds geëist heeft en ook de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voorhoudt, stelt ze. Volgens haar vraagt de rechtbank zeer duidelijk de stopzetting van de schending van de geluidsnormen op de kanaalroute en dit zowel overdag als ’s nachts. ‘Dit is een collectieve overwinning, die van het gewest, van de 19 gemeenten alsook die van de verenigingen van buurtbewoners die zich samen met ons gemobiliseerd hebben. Dit toont aan dat wanneer wij op een constructieve manier samenwerken en ons boven de politieke breuklijnen stellen, wij erin slagen om in het belang van alle Brusselaars tastbare resultaten te bereiken. Deze rechtvaardige beslissing erkent ten volle het grote aantal gevallen van geluidsoverlast die door onze medeburgers ondergaan worden’, aldus Fremault, die overtuigd is dat een economische activiteit en het leefmilieu met elkaar verzoend kunnen worden.

Voor DéFI-minister Didier Gosuin, de auteur van de oorspronkelijk Brusselse geluidsnormen die nu door zijn CDH-collega Fremault worden toegepast, is het vonnis een bevestiging van zijn besluit. Hij herhaalt ook zijn oproep om een Observatorium voor tewerkstelling op de luchthaven op te richten, om zo op lange termijn over betrouwbare gegevens over de economische activiteit op de luchthaven te beschikken.

Partner Content