De conclusies uit de 1e 'Overkappingsstudie van de stad Antwerpen' (juni 2012) waren helder en duidelijk:

  1. Herziening van het Masterplan 2020 is noodzakelijk, in functie van meer leefbaarheid en ten gunste van de volksgezondheid in Antwerpen.
  2. Herstructurering van de Ring is noodzakelijk om meer te kunnen overkappen en dat is nuttig en nodig, juist in functie van leefbaarheid en volksgezondheid.

Met die eerste aanbeveling is tot op heden niets gebeurd, noch door de stad Antwerpen en haar diensten zelf, noch door de Vlaamse overheid of de BAM. De tweede conclusie stelt: "Om een grootschalig overkappingsproject mogelijk te maken zal ook de 'complexiteit' van de Ring gereduceerd moeten worden". Mogelijke maatregelen in dat verband zijn onder meer: verlaging van de snelheid van 100 naar 70 km/uur en rationalisatie en/of reductie van het aantal aansluitingscomplexen.

Voorstel stad Antwerpen voor strategische overkappingen is historische vergissing.

Vanuit die tweede conclusie is Ringland ontstaan. Twee maanden na de 1e studie lag een concept op tafel, met een voorstel voor opsplitsing van het verkeer in aparte tunnels om de weefbewegingen te ontrafelen en zo de veiligheid te verhogen en de capaciteit op te trekken. Het idee is onmiddellijk overhandigd, zowel aan de betrokken ambtenaren als aan het oude en het nieuwe stadsbestuur.

Tweede studie valt uit de lucht

De nieuwe studie laat de eigen aanbeveling vallen, die stelt dat meer overkappen alleen maar kan als de Ring geherstructureerd wordt.

Vandaag verschijnt een 2e overkappingsstudie, die voortbouwt op de vorige. Ondanks de vele persoonlijke contacten op alle beleidsniveaus en met de betrokken ambtenaren, is Ringland daar op geen enkele manier van op de hoogte gesteld, laat staan bij betrokken. De studie houdt verder ook op geen enkele manier rekening met de suggesties vanuit Ringland. Integendeel, de nieuwe studie laat ook de eigen aanbeveling vallen, die stelt dat meer overkappen alleen maar kan als de Ring geherstructureerd wordt. De studie volgt nu een ander spoor: als de Europese tunnelrichtlijnen anders kunnen geïnterpreteerd worden, kunnen in plaats van stukken van 450 m op termijn ook langere stukken tot 2 km overkapt worden. Op die manier zou geleidelijk aan een 'grootschalige overkapping' kunnen gerealiseerd worden.

Vragen liggen voor de hand

1 Mobiliteit en veiligheid

Door de files onder de grond te steken, wordt de situatie nog erger.

Bij monde van mobiliteitsschepen Koen Kennis is dikwijls gesteld dat 'Ringland de mobiliteit niet zou oplossen'. De recente studie van Vectris toont aan dat dit wel degelijk wél het geval is en dat het belangrijkste initiatief om dat te realiseren net de herstructurering van de huidige Ring is. Die studie toont aan dat deze herstructurering een grotere prioriteit verdient dan de Oosterweelverbinding. In de nieuwe studie van de stad blijft de Ring echter onveranderd, met andere woorden: de huidige files, de grote onveiligheid en de bijkomende files die er het gevolg van zijn, worden bestendigd. Door deze onder de grond te steken, wordt de situatie nog erger. Binnen dit concept wordt ook aan de situatie van de Singel niets verandert, ook al geeft de 1e studie van de stad duidelijk aan dat zich ook daar een groot probleem stelt, zowel inzake slechte luchtkwaliteit als inzake geluidsoverlast.

2 Luchtkwaliteit en volksgezondheid

De studie die in opdracht van Ringland en met de middelen van de crowd-funding zijn uitgevoerd door VITO, tonen duidelijk aan dat het algemene milieubeleid nooit in staat zal zijn om de grote concentratie van vervuilde lucht rond de Antwerpse Ring op te lossen. VITO stelt dat alléén een volledige overkapping daartoe de mogelijkheden biedt. Ringland heeft daarbij de ambitie vooropgesteld om ook voor de vijf resterende tunnelmonden via innovatief wetenschappelijk onderzoek te komen tot een afdoende en verantwoorde oplossing. De studie van de stad stelt een oplossing voor met kortere stukken overkapping, afgewisseld met open stukken. In dergelijk systeem is luchtbehandeling en -zuivering totaal onmogelijk. Dit concept biedt dus géén antwoord, noch voor de slechte luchtkwaliteit, noch voor de geluidsoverlast van omwonenden. Medische studies hebben in dat verband afdoende bewezen dat al wie op minder dan 1.500 m van dergelijke vervuiling woont, daar ernstige gezondheidsrisico's aan overhoudt. De oplossing die de stad voorstelt biedt geen enkel antwoord op deze ernstige situatie.

3 Stadsontwikkeling

De Oosterweelverbinding noch het concept voor de 'strategische overkappingen' van de stad Antwerpen, biedt structurele mogelijkheden inzake stadsontwikkeling, terwijl zich in en om Antwerpen op dat vlak grote uitdagingen stellen. Ringland daarentegen biedt wel de ideale goed ontsloten ruimte voor nieuwe woonontwikkelingen, extra economische activiteiten en tal van aanvullende voorzieningen. Die kans niet grijpen is een historische vergissing.

Historische vergissing

Het voorstel van de stad Antwerpen voor een aantal 'strategische overkappingen' is een historische vergissing. Het is allesbehalve een 'andere weg' om tot hetzelfde doel 'de overkapping' te geraken. Laat staan dat het een integrale en geïntegreerde aanpak toelaat van de structurele problemen inzake mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling waar Antwerpen voor staat. Het concept bestendigt de onveilige situatie op de Ring voorgoed en draagt niets bij tot de hoogst nodige vermindering van de verkeersproblemen op de Ring en de aanvoerwegen. Het concept maakt het ook voorgoed onmogelijk om iets te doen aan de slechte luchtkwaliteit en de geluidsoverlast in de ruime omgeving van de Ring en bestendigt dus de zeer ongezonde situatie waarin zeer veel inwoners van de stad binnen een straal van 1.500 m wonen.

Namens Ringland coördinator Peter Vermeulen

De conclusies uit de 1e 'Overkappingsstudie van de stad Antwerpen' (juni 2012) waren helder en duidelijk:Met die eerste aanbeveling is tot op heden niets gebeurd, noch door de stad Antwerpen en haar diensten zelf, noch door de Vlaamse overheid of de BAM. De tweede conclusie stelt: "Om een grootschalig overkappingsproject mogelijk te maken zal ook de 'complexiteit' van de Ring gereduceerd moeten worden". Mogelijke maatregelen in dat verband zijn onder meer: verlaging van de snelheid van 100 naar 70 km/uur en rationalisatie en/of reductie van het aantal aansluitingscomplexen. Vanuit die tweede conclusie is Ringland ontstaan. Twee maanden na de 1e studie lag een concept op tafel, met een voorstel voor opsplitsing van het verkeer in aparte tunnels om de weefbewegingen te ontrafelen en zo de veiligheid te verhogen en de capaciteit op te trekken. Het idee is onmiddellijk overhandigd, zowel aan de betrokken ambtenaren als aan het oude en het nieuwe stadsbestuur. Vandaag verschijnt een 2e overkappingsstudie, die voortbouwt op de vorige. Ondanks de vele persoonlijke contacten op alle beleidsniveaus en met de betrokken ambtenaren, is Ringland daar op geen enkele manier van op de hoogte gesteld, laat staan bij betrokken. De studie houdt verder ook op geen enkele manier rekening met de suggesties vanuit Ringland. Integendeel, de nieuwe studie laat ook de eigen aanbeveling vallen, die stelt dat meer overkappen alleen maar kan als de Ring geherstructureerd wordt. De studie volgt nu een ander spoor: als de Europese tunnelrichtlijnen anders kunnen geïnterpreteerd worden, kunnen in plaats van stukken van 450 m op termijn ook langere stukken tot 2 km overkapt worden. Op die manier zou geleidelijk aan een 'grootschalige overkapping' kunnen gerealiseerd worden. 1 Mobiliteit en veiligheidBij monde van mobiliteitsschepen Koen Kennis is dikwijls gesteld dat 'Ringland de mobiliteit niet zou oplossen'. De recente studie van Vectris toont aan dat dit wel degelijk wél het geval is en dat het belangrijkste initiatief om dat te realiseren net de herstructurering van de huidige Ring is. Die studie toont aan dat deze herstructurering een grotere prioriteit verdient dan de Oosterweelverbinding. In de nieuwe studie van de stad blijft de Ring echter onveranderd, met andere woorden: de huidige files, de grote onveiligheid en de bijkomende files die er het gevolg van zijn, worden bestendigd. Door deze onder de grond te steken, wordt de situatie nog erger. Binnen dit concept wordt ook aan de situatie van de Singel niets verandert, ook al geeft de 1e studie van de stad duidelijk aan dat zich ook daar een groot probleem stelt, zowel inzake slechte luchtkwaliteit als inzake geluidsoverlast. 2 Luchtkwaliteit en volksgezondheidDe studie die in opdracht van Ringland en met de middelen van de crowd-funding zijn uitgevoerd door VITO, tonen duidelijk aan dat het algemene milieubeleid nooit in staat zal zijn om de grote concentratie van vervuilde lucht rond de Antwerpse Ring op te lossen. VITO stelt dat alléén een volledige overkapping daartoe de mogelijkheden biedt. Ringland heeft daarbij de ambitie vooropgesteld om ook voor de vijf resterende tunnelmonden via innovatief wetenschappelijk onderzoek te komen tot een afdoende en verantwoorde oplossing. De studie van de stad stelt een oplossing voor met kortere stukken overkapping, afgewisseld met open stukken. In dergelijk systeem is luchtbehandeling en -zuivering totaal onmogelijk. Dit concept biedt dus géén antwoord, noch voor de slechte luchtkwaliteit, noch voor de geluidsoverlast van omwonenden. Medische studies hebben in dat verband afdoende bewezen dat al wie op minder dan 1.500 m van dergelijke vervuiling woont, daar ernstige gezondheidsrisico's aan overhoudt. De oplossing die de stad voorstelt biedt geen enkel antwoord op deze ernstige situatie. 3 Stadsontwikkeling De Oosterweelverbinding noch het concept voor de 'strategische overkappingen' van de stad Antwerpen, biedt structurele mogelijkheden inzake stadsontwikkeling, terwijl zich in en om Antwerpen op dat vlak grote uitdagingen stellen. Ringland daarentegen biedt wel de ideale goed ontsloten ruimte voor nieuwe woonontwikkelingen, extra economische activiteiten en tal van aanvullende voorzieningen. Die kans niet grijpen is een historische vergissing. Het voorstel van de stad Antwerpen voor een aantal 'strategische overkappingen' is een historische vergissing. Het is allesbehalve een 'andere weg' om tot hetzelfde doel 'de overkapping' te geraken. Laat staan dat het een integrale en geïntegreerde aanpak toelaat van de structurele problemen inzake mobiliteit, leefbaarheid en stadsontwikkeling waar Antwerpen voor staat. Het concept bestendigt de onveilige situatie op de Ring voorgoed en draagt niets bij tot de hoogst nodige vermindering van de verkeersproblemen op de Ring en de aanvoerwegen. Het concept maakt het ook voorgoed onmogelijk om iets te doen aan de slechte luchtkwaliteit en de geluidsoverlast in de ruime omgeving van de Ring en bestendigt dus de zeer ongezonde situatie waarin zeer veel inwoners van de stad binnen een straal van 1.500 m wonen. Namens Ringland coördinator Peter Vermeulen