"De rechtbank is tot die beslissing gekomen na twee vaststellingen", zegt Anouk Devenyns, persmagistraat van de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg. "Het Vlaams Gewest heeft die bijkomende meetresultaten niet meegedeeld aan de Europese Commissie terwijl zij deze, in uitvoering van de Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn, verplicht moest meedelen. Daardoor kon geen adequaat toezicht worden uitgeoefend op de indeling in zones en agglomeraties en op de noodzakelijke aanpassingen van het vaste meetnet, konden belangrijke overschrijdingen niet worden geofficialiseerd, konden de door de Europese regelgever vereiste beleidsmaatregelen niet worden genomen, en kon de overschrijding van de grenswaarden niet zo snel mogelijk wordt ongedaan gemaakt." Daarnaast heeft de rechtbank vastgesteld dat de jaargrenswaarden voor stikstofdioxide in 2016 in alle zones en agglomeraties van het Vlaams Gewest overschreden werden. "De maatregelen die het Vlaams Gewest tot hiertoe heeft genomen, volstaan niet om die overschrijdingen te vermijden en zullen de luchtverontreiniging ook niet binnen een zo kort mogelijke periode terugdringen beneden de jaargrenswaarde", gaat de persmagistraat verder. "Daarom beveelt de rechtbank aan het Vlaams Gewest om een luchtkwaliteitsplan op te stellen voor heel het Vlaams Gewest, op basis waarvan de periode van overschrijding van de grenswaarden zo kort mogelijk kan gehouden worden." Dat luchtkwaliteitsplan moet er zijn binnen het jaar, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging. (Belga)

"De rechtbank is tot die beslissing gekomen na twee vaststellingen", zegt Anouk Devenyns, persmagistraat van de Brusselse Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg. "Het Vlaams Gewest heeft die bijkomende meetresultaten niet meegedeeld aan de Europese Commissie terwijl zij deze, in uitvoering van de Europese Luchtkwaliteitsrichtlijn, verplicht moest meedelen. Daardoor kon geen adequaat toezicht worden uitgeoefend op de indeling in zones en agglomeraties en op de noodzakelijke aanpassingen van het vaste meetnet, konden belangrijke overschrijdingen niet worden geofficialiseerd, konden de door de Europese regelgever vereiste beleidsmaatregelen niet worden genomen, en kon de overschrijding van de grenswaarden niet zo snel mogelijk wordt ongedaan gemaakt." Daarnaast heeft de rechtbank vastgesteld dat de jaargrenswaarden voor stikstofdioxide in 2016 in alle zones en agglomeraties van het Vlaams Gewest overschreden werden. "De maatregelen die het Vlaams Gewest tot hiertoe heeft genomen, volstaan niet om die overschrijdingen te vermijden en zullen de luchtverontreiniging ook niet binnen een zo kort mogelijke periode terugdringen beneden de jaargrenswaarde", gaat de persmagistraat verder. "Daarom beveelt de rechtbank aan het Vlaams Gewest om een luchtkwaliteitsplan op te stellen voor heel het Vlaams Gewest, op basis waarvan de periode van overschrijding van de grenswaarden zo kort mogelijk kan gehouden worden." Dat luchtkwaliteitsplan moet er zijn binnen het jaar, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag vertraging. (Belga)