Tot nu toe gingen bewaarde mensenresten hoogstens tot zowat tweeduizend jaar vóór onze jaartelling terug. Volgens het VIOE gaat het zeker om het bot van een volwassene en gezien de robuustheid misschien van een man. Het sleutelbeenbot werd met allerlei andere botten, vuursteen en aardewerk gevonden op een prehistorische vindplaats onder metersdikke lagen sediment van de Schelde. Daar werd onderzoek gevoerd bij de aanleg van een sluizencomplex voor een gecontroleerd overstromingsgebied door Waterwegen en Zeekanaal. De vindplaats bracht informatie aan het licht uit de overgang van het jagers-verzamelaarsbestaan naar een levenswijze waarin ook akkerbouw en veeteelt onderdeel van de voedselvoorziening van de mens werden. In de Vlaamse Scheldevallei zijn slechts een handvol sites uit die periode gekend, onder meer in Doel en Melsele. In dierlijk materiaal gedateerd tussen 4.300 en 3.700 vóór onze jaartelling, werden behalve resten van jachtwild ook resten van varken, rund, schaap en misschien ook geit gevonden. Dat is meteen de oudste concrete datering voor huisdieren in Vlaanderen. Resten van graankorrels wijzen erop dat er vanaf ongeveer 4.000 voor onze jaartelling met landbouw gestart werd. (COR 207)

Tot nu toe gingen bewaarde mensenresten hoogstens tot zowat tweeduizend jaar vóór onze jaartelling terug. Volgens het VIOE gaat het zeker om het bot van een volwassene en gezien de robuustheid misschien van een man. Het sleutelbeenbot werd met allerlei andere botten, vuursteen en aardewerk gevonden op een prehistorische vindplaats onder metersdikke lagen sediment van de Schelde. Daar werd onderzoek gevoerd bij de aanleg van een sluizencomplex voor een gecontroleerd overstromingsgebied door Waterwegen en Zeekanaal. De vindplaats bracht informatie aan het licht uit de overgang van het jagers-verzamelaarsbestaan naar een levenswijze waarin ook akkerbouw en veeteelt onderdeel van de voedselvoorziening van de mens werden. In de Vlaamse Scheldevallei zijn slechts een handvol sites uit die periode gekend, onder meer in Doel en Melsele. In dierlijk materiaal gedateerd tussen 4.300 en 3.700 vóór onze jaartelling, werden behalve resten van jachtwild ook resten van varken, rund, schaap en misschien ook geit gevonden. Dat is meteen de oudste concrete datering voor huisdieren in Vlaanderen. Resten van graankorrels wijzen erop dat er vanaf ongeveer 4.000 voor onze jaartelling met landbouw gestart werd. (COR 207)