Alle stukken en voorwerpen die door onderzoeksrechter Wim De Troy werden in beslag genomen in het aartsbisschoppelijk paleis en in de kantoren en de privéwoning van kardinaal Danneels in Mechelen, moeten uit het onderzoeksdossier verwijderd worden en neergelegd op de griffie van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Dat heeft de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Meester Fernand Keuleneer, advocaat van het aartsbisdom Mechelen en van kardinaal Danneels, toont zich zeer tevreden met het arrest.

Eerder werd al beslist dat die huiszoekingen onwettig en dus nietig waren. Die huiszoekingen, op 24 juni 2010, kaderden in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daarrond binnen de katholieke Kerk. Drie verschillend samengestelde KI's beslisten achtereenvolgens dat die huiszoekingen onregelmatig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en ten slotte dat
ze toch onregelmatig waren.

In dat laatste arrest, van 29 november 2011, oordeelde de KI ook dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden. Het hof van cassatie verbrak die beslissing tot verwijdering, omdat ze onvoldoende gemotiveerd was maar de beslissing dat de huiszoekingen onregelmatig waren, bleef wel overeind.

De KI heeft nu opnieuw beslist dat die stukken uit het onderzoeksdossier moeten gehaald worden. De beslissing die de KI nu zal nemen, zal geen invloed hebben op de onderzoeksdaden die op de in beslag genomen stukken gebaseerd werden. Die zijn en blijven wettelijk. Dat besliste de KI eerder al en die beslissing werd nooit verbroken.

Advocaat aartsbisdom tevreden met arrest

Meester Fernand Keuleneer, advocaat van het aartsbisdom Mechelen en van kardinaal Danneels, toont zich zeer tevreden met het arrest dat de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft uitgesproken. "Het arrest van de KI is scherp en zeer uitgebreid gemotiveerd", zegt meester Keuleneer. "De Kamer van Inbeschuldigingstelling is van oordeel dat de openbare macht op willekeurige wijze aangewend werd en dat de rechten van de verdediging op onherstelbare wijze geschonden zijn. Onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens werd hierbij met de voeten getreden. Verder omschrijft de KI de operatie op 24 juni als een 'fishing expedition'."

De advocaat is dan ook zeer tevreden over het arrest: "Het aartsbisdom en de kardinaal hebben niets te verbergen, maar in dit onderzoek is men zijn boekje op een dermate grove wijze te buiten gegaan dat het maar normaal is dat een dergelijk optreden doortastend gesanctioneerd wordt. Iets anders zou een rechtsstaat onwaardig zijn." (Belga/SD