Jan Durnez (CD&V)

‘Om te investeren in talent in de klas, moet je ook investeren in talent vóór de klas’

Jan Durnez (CD&V) Vlaams parlementslid voor CD&V en voormalig burgemeester van Ieper.

In aanloop naar het verkiezingsdebat van Knack over onderwijs lijst Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Onderwijs Jan Durnez de prioriteiten van CD&V op.

Vlaanderen heeft vandaag nog steeds onderwijs van internationale topkwaliteit. Toch wijzen de resultaten van internationale peilingen op werkpunten. Daarom hebben we de voorbije jaren met de Vlaamse regering en Parlement belangrijke hervormingen doorgevoerd die het tij moeten keren.

Met de nieuwe eindtermen, het duaal leren en de modernisering van het secundair onderwijs willen we ambitieus onderwijs bieden voor elke leerling. De komende jaren heeft het secundair onderwijs dan ook vooral rust en zuurstof nodig om de nieuwe maatregelen zorgzaam in te voeren. De vernieuwde lerarenopleiding moet dan weer meer en sterke profielen aantrekken en jonge leerkrachten beter voorbereiden op de steeds grotere uitdagingen op de klasvloer.

Om te investeren in talent in de klas, moet je ook investeren in talent vóór de klas.

Maar we kijken ook naar de toekomst want de snel veranderende samenleving zorgt permanent voor nieuwe uitdagingen. CD&V heeft een sterk onderwijsplan klaar. Voor de financiering hiervan honoreren we alle gemaakte toekomstengagementen voor een totaal van 1,6 miljard euro en voorzien we daarbovenop nog 400 miljoen euro. Daarnaast gaan we ook voor scholenbouw 500 miljoen euro extra investeren. In totaal investeren we tegen 2024 dus stapsgewijs 2,5 miljard euro extra in Onderwijs.

De grootste prioriteit is de versterking van het basisonderwijs. Daar ontdekken kinderen hun talenten en helpt de leerkracht hen die talenten te ontwikkelen. Om de talenten ín de klas beter te ontwikkelen, investeren we extra in talenten vóór de klas. Aan de directies geven we meer beleids- en administratieve ondersteuning. We zorgen voor extra handen in de klas die de leerkracht ontzorgen en terug op zijn kerntaak richten.

Hierbij hervormen we ook het M-decreet tot een begeleidingsdecreet waarbij een expert extra ondersteuning kan bieden, aanvullend bij de brede opdracht van de leerkracht. Zo zorgen we voor sterke leerkrachten die essentieel zijn voor de kwaliteit van ons onderwijs.

Wervingscampagnes die de aantrekkelijkheid van het beroep in de verf zetten, kunnen jongeren overtuigen om leraar te worden aan de sterk hervormde lerarenopleidingen. Maar aantrekkelijk onderwijs moet het ook mogelijk maken dat lesgevers deeltijds blijven werken voor hun bedrijf en deeltijds gaan lesgeven, duaal lesgeven dus.

Om de kwaliteit te meten en bij te sturen maken we meer en beter werk van een permanente kwaliteitscontrole via peilingtoetsen en gestandaardiseerde toetsen gevolgd door waar nodig aangepaste begeleiding bij verbetering. Een goede kennis van het Nederlands is essentieel in onze samenleving. Niet enkel om het goed te doen op school, maar ook om sterk in de samenleving of op de arbeidsmarkt te staan. Daarom maken we middelen vrij om elke school een taalturbo te geven en zo een taalbeleid op elke school te realiseren. Een taalcoach wordt de gangmaker van het taalbeleid op school die het taalbeleid stroomlijnt en collega’s actief in de klas ondersteunt in de uitvoering ervan.

Technologie stoomt de leerlingen van vandaag klaar voor de jobs van morgen.

Ook voor ouders is een positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal cruciaal om hun kind te kunnen volgen en te helpen in de schoolloopbaan. Technologie heeft een groot potentieel om het leren in de klas te versterken en leren op maat mogelijk te maken. Technologie stoomt de leerlingen van vandaag klaar voor de jobs van morgen. Samen met bedrijven willen we investeren in de ‘klas van de Toekomst’. We voorzien een fiscaal gunstig systeem voor bedrijven die willen investeren in scholen. We rollen daarnaast ook het duaal leren verder uit in het secundair onderwijs en stimuleren het ook in het hoger en volwassen onderwijs.

Dit onderwijs verdient nieuwe, moderne e?n klimaatvriendelijke schoolgebouwen. We zetten de door Hilde Crevits ingezette inhaalbeweging verder en versterken ze zodat en de lijst met subsidieaanvragen voor scholenbouw in het leerplichtonderwijs verder krimpt. Ook de investeringsbudgetten voor onderwijsinfrastructuur voor de hogescholen en de universiteiten trekken we omhoog.

Voor CD&V verdient elk kind ambitieus onderwijs. Onderwijs speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kennis, persoonlijkheidsvorming en veerkracht en zorgt ervoor dat jongeren als sterke burgers in de samenleving staan. Dit onderwijs is het project van een hele samenleving. Van leerlingen en ouders. Van leerkrachten en directeurs. Van gewoon en buitengewoon onderwijs. Van scholen en leerlingenbegeleiders, van onderwijsverstrekkers en inspectie. Van middenveld en bedrijfsleven. Daarom koesteren wij de vrijheid van onderwijs en willen we scholen de ruimte geven om die bruggen te bouwen. Want het talent van onze jongeren is de belangrijkste grondstof in Vlaanderen, en onderwijs blijft de beste manier om die te ontginnen.

2 mei: Onderwijsdebat van Knack

Het onderwijsdebat van Knack vindt plaats op donderdag 2 mei aan de UGent. Experts Els Consuegra (VUB) en Wim Van den Broeck (VUB) analyseren het regeringsbeleid van de afgelopen vijf jaar, waarna Matthias Diependaele (N-VA), Caroline Gennez (SP.A) en Jan Durnez (CD&V) het politiek debat voeren. Schrijf u gratis in via knack.be/verkiezingsdebatten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content