Minder verzurende stoffen uitgestoten in Vlaanderen tijdens coronajaar 2020

© Getty Images

Er zijn in 2020 minder verzurende stoffen in de lucht terechtgekomen in Vlaanderen. Vooral de impact van stikstofoxiden was lager, met dank aan de kleinere verkeersstromen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3) en zwaveldioxide (SO2) in de lucht leiden tot de verzuring van de bodem en het water. Die verzuring tast het milieu en gebouwen aan en leidt tot ozonvorming, fijn stof en wintersmog.

Uit de gegevens van de VMM blijkt dat de uitstoot uitgedrukt in zuurequivalenten – de hoeveelheid zuur die kan ontstaan in bodem of water – in 2020 opvallend fors is gedaald bij transport (-27,66 procent). De afname heeft volgens de VMM te maken met het feit dat er minder verkeer was door de coronamaatregelen.

De landbouw blijft wel veruit de belangrijkste bron van verzurende stoffen. Landbouwbedrijven stoten vooral ammoniak uit via de mest. Hun emissie nam licht toe in 2020.

In totaal is de verzurende emissie in de laatste 20 jaar met 59 procent gedaald in Vlaanderen, vooral dankzij dalingen bij transport, energie en industrie. In de landbouw gaat het minder snel.

Partner Content