De Kamer houdt woensdag en donderdag de laatste plenaire vergaderingen van de legislatuur. De volksvertegenwoordigers moeten nog ruim zestig wetsvoorstellen, -ontwerpen en resoluties bespreken en stemmen. Een aantal daarvan zal de eindmeet niet halen, zoals de invoering van het deeltijds pensioen en de oprichting van de Engelstalige handelsrechtbank in Brussel.

Oorspronkelijk stond nog een dertigtal wetten op de agenda. Daar kwamen er woensdagmiddag nog meer dan dertig bij. De stemming staat voor donderdagavond geprogrammeerd. Nu al is duidelijk dat een aantal teksten geen groen licht zullen krijgen.

De oppositie was voldoende in aantal om voor amendementen op drie teksten het advies van de Raad van State te vragen, zodat die praktisch sneuvelen in het zicht van de eindmeet. Een eerste voorstel voert een algemene neerleggingsplicht in voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen bij de Nationale Bank. Daarnaast voorziet het voorstel in de verplichting voor alle verenigingen en stichtingen tot het houden van een register van de inkomende en uitgaande giften, van en naar het buitenland.

Een andere tekst die werd afgevoerd, moest het mogelijk maken deeltijds pensioen op te nemen. Die moest helpen langer werken draaglijker te maken, maar de oppositie vreest dat er een val in het voorstel zit. Een derde voorstel dat de eindmeet niet haalt, bepaalt dat wie een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) wil krijgen, over een duurzame verblijfskaart moet beschikken en dus vijf jaar in ons land hebben verbleven.

Zoals bekend zal ook de oprichting van een Brussels International Business Court (BIBC) niet meer voor deze legislatuur zijn. Dat BIBC - een paradepaardje van minister van Justitie Koen Geens en premier Charles Michel, werd uitgedokterd naar aanleiding van de brexit. Het moest zich in de toekomst buigen over internationale handelsgeschillen. Maar nu N-VA zijn steun intrekt, komt het BIBC er voorlopig niet.

De overige teksten op de agenda, slaan op uiteenlopende thema's. Zo is er het voorstel van Sophie De Wit (N-VA) over een wijziging van de wet-Lejeune, waardoor recidivisten pas voorwaardelijk kunnen vrijkomen nadat ze twee derde van hun straf hebben uitgezeten. Door een vernietiging door het Grondwettelijk Hof was dit in praktijk al mogelijk na amper een derde.

Andere voorstellen voeren wijzigingen door die de assisenprocedure efficiënter moeten laten verlopen of ervoor moeten zorgen dat alle gevangenisstraffen worden uitgevoerd - dus ook die van minder dan drie jaar.

Daarnaast zullen zelfstandigen in moeilijkheden sneller toegang krijgen tot een vorm van sociale bijstand via een uitbreiding van het overbruggingsrecht - de opvolger van de sociale verzekering bij faillissementen.

Voorts staat een wettekst op de agenda die roken in de auto verbiedt in het bijzijn van kinderen jonger dan zestien jaar. Zowel Vlaanderen als Wallonië werkten daarover al maatregelen uit en ook in Brussel is regelgeving op komst.

De bevriezing van de verhoging van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit wordt eveneens bevrozen. Eerder raakte bekend dat het sociaal tarief voor gas en elektriciteit met respectievelijk 28 en 22 procent zou stijgen vanaf 1 februari. Om daar een mouw aan te passen, zal de Kamer morgen een wetsvoorstel goedkeuren.

Nog een voorstel schrijft voor dat de minister die bevoegd is voor Asiel en Migratie of zijn gemachtigde jaarlijks een activiteitenverslag overmaakt aan de Kamer, met daarin statistische gegevens over zijn discretionaire bevoegdheden. De tekst kwam tot stand naar aanleiding van de heisa rond humanitaire visa en de vermeende fraude door het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam.

Binnen het luik gezondheid zet de Kamer wellicht het licht op groen voor de oprichting van een vergoedingsfonds voor de slachtoffers van softenon. Ook krijgt de werking van het Asbestfonds een stevige duw in de rug voor de slachtoffers, net als een tekst die de mogelijkheid van een mantelzorgverlof en een beter sociaal statuut voor mantelzorgers invoert. Er komt wellicht ook een federale instelling voor de rechten van de mens. Dat mensenrechteninstituut zal bevoegd zijn voor alle federale aangelegenheden die niet worden behandeld door andere organisaties. En vanaf volgende legislatuur zullen burgers zelf onderwerpen op de politieke agenda kunnen plaatsen via de uitbreiding van het petitierecht.

De Kamer zal zich waarschijnlijk ook achter een voorstel van N-VA scharen dat de strijd tegen ivoorhandel opdrijft. Op enkele uitzonderingen na komt er een verbod op de in- en uitvoer van ivoor, net als op de verkoop van ruw ivoor en van handel in bewerkt ivoor van na 1 juli 1975. De tekst verhoogt ook de maximumstraffen.

De federale energieregulator CREG zal als gevolg van een andere tekst toezicht kunnen uitoefenen op de organisatoren van groepsaankopen binnen de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas.

Communautair debat Knack

Op dinsdag 30 april vindt het verkiezingsdebat van Knack over het communautaire plaats aan de KU Leuven. Politicologen Bart Maddens (KUL) en Dave Sinardet (VUB) analyseren het regeringsbeleid van de afgelopen vijf jaar, waarna Wouter Beke (CD&V), Jan Jambon (N-VA) en Yasmine Kherbache (SP.A) het politiek debat voeren. Schrijf u gratis in via knack.be/verkiezingsdebatten.