Op een erfenis moet erfbelasting betaald worden. Hoeveel erfbelasting men moet betalen, hangt af van de graad van verwantschap van de erfgenaam met de overledene, de omvang van de nalatenschap en de samenstelling van de erfenis (roerend en onroerend goed). De inkomsten uit erfbelastingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Vlaanderen. Toch tonen de cijfers voor 2019 een opvallende daling van 10 procent naar 1,38 miljard euro. Uit de cijfers die CD&V-politica Katrien Schryvers heeft opgevraagd, blijkt dat de daling merkbaar is bij alle categorieën van erfgenamen. Opvallend is dat de belastbare grondslag in totaliteit sterk is verminderd. Terwijl in 2018 het belastbaar vermogen dat vererfd werd 12,3 miljard euro bedroeg, ging het in 2019 om 11,3 miljard. Mogelijk speelt hier het effect van de hervorming van de erfbelasting die in september 2018 werd ingevoerd. Die hervorming voorzag in nieuwe vrijstellingen, onder meer voor de langstlevende echtgenoot of de samenwonende partner. "Het is goed mogelijk dat deze vrijstelling mee verantwoordelijk is voor de verlaging van het totaal belastbaar vermogen dat werd vererfd in 2019," aldus Schryvers. Ook de federale hervorming van het erfrecht heeft wellicht een impact. Door die hervorming werd ook het deel van de nalatenschap waarover men vrij kan beschikken vergroot. Mensen kunnen zo een groter deel van hun vermogen nalaten aan erfgenamen die ze zelf kiezen. Volgens minister Diependaele wordt er als gevolg van die hervorming relatief meer vermogen nagelaten aan de partner. "Dat betekent dat kinderen een deel van de erfenis pas later erven," aldus Schryvers. "Dat resulteert dan weer in netto minder te betalen erfbelasting voor de categorie van erfgenamen in rechte lijn." Bij de hervorming van de erfbelasting werden ook de tarieven in de categorieën 'broers en zussen' en 'anderen' verlaagd. Ook door die categorieën erfgenamen werd duidelijk minder erfbelasting betaald dan de jaren daarvoor. De verwachting dat via een verlaging van de erfbelasting voor familieleden in de zijlijn en vreemden mensen sneller geneigd zouden zijn testamentair meer na te laten aan deze groepen, wordt voorlopig niet ingelost. (Belga)

Op een erfenis moet erfbelasting betaald worden. Hoeveel erfbelasting men moet betalen, hangt af van de graad van verwantschap van de erfgenaam met de overledene, de omvang van de nalatenschap en de samenstelling van de erfenis (roerend en onroerend goed). De inkomsten uit erfbelastingen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Vlaanderen. Toch tonen de cijfers voor 2019 een opvallende daling van 10 procent naar 1,38 miljard euro. Uit de cijfers die CD&V-politica Katrien Schryvers heeft opgevraagd, blijkt dat de daling merkbaar is bij alle categorieën van erfgenamen. Opvallend is dat de belastbare grondslag in totaliteit sterk is verminderd. Terwijl in 2018 het belastbaar vermogen dat vererfd werd 12,3 miljard euro bedroeg, ging het in 2019 om 11,3 miljard. Mogelijk speelt hier het effect van de hervorming van de erfbelasting die in september 2018 werd ingevoerd. Die hervorming voorzag in nieuwe vrijstellingen, onder meer voor de langstlevende echtgenoot of de samenwonende partner. "Het is goed mogelijk dat deze vrijstelling mee verantwoordelijk is voor de verlaging van het totaal belastbaar vermogen dat werd vererfd in 2019," aldus Schryvers. Ook de federale hervorming van het erfrecht heeft wellicht een impact. Door die hervorming werd ook het deel van de nalatenschap waarover men vrij kan beschikken vergroot. Mensen kunnen zo een groter deel van hun vermogen nalaten aan erfgenamen die ze zelf kiezen. Volgens minister Diependaele wordt er als gevolg van die hervorming relatief meer vermogen nagelaten aan de partner. "Dat betekent dat kinderen een deel van de erfenis pas later erven," aldus Schryvers. "Dat resulteert dan weer in netto minder te betalen erfbelasting voor de categorie van erfgenamen in rechte lijn." Bij de hervorming van de erfbelasting werden ook de tarieven in de categorieën 'broers en zussen' en 'anderen' verlaagd. Ook door die categorieën erfgenamen werd duidelijk minder erfbelasting betaald dan de jaren daarvoor. De verwachting dat via een verlaging van de erfbelasting voor familieleden in de zijlijn en vreemden mensen sneller geneigd zouden zijn testamentair meer na te laten aan deze groepen, wordt voorlopig niet ingelost. (Belga)