Hierbij beëindigen wij onze LIVE-blog. Goedenacht.

22.41 uur: Na een urenlang debat stemt de Kamer in met het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet. Dat stipuleert een verstrenging van de GAS-boetes. Waar die voordien pas vanaf 16 jaar konden gegeven worden, kan nu ook een 14-jarige die krijgen. En wel tot een maximumbedrag van 175 euro (voordien 125 euro). Volwassenen moeten ook dieper in de buidel tasten: de maximumboete van 250 euro wordt er een van 350 euro.

De meerderheidspartijen stemden voor, Groen, LDD en Vlaams Belang waren tegen. Bij N-VA waren er een aantal onthoudingen.

Het massale protest van 231 middenveldorganisaties, en in het parlement van de ecologisten, heeft de politici dus niet weerhouden dit voorstel goed te keuren.

22.15 uur: PVDA, dat zich als een hevige tegenstander opwierp, wacht alvast niet de stemming af. Via Facebook lanceert voorzitter Peter Mertens volgende oproep: 'Roep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de toenemende gas-repressie. Betaal uw GAS-boete niet zomaar. De PVDA+ lanceert de "hulplijn-ongewenst-gas-gestraf". Bent u slachtoffer van een (absurde) GAS-boete, bel ons, want jij hebt ook rechten. Dan helpen wij u juridisch, en dan bundelen we ook meteen alle klachten. Sometimes Civil Disobedience is a Moral Duty #gasnothanks'

22.10 uur: Kamervoorzitter André Flahaut leidt de stemming in. De bel gaat: alle parlementsleden moeten naar binnen komen.

21.55 uur: Milquet rondt haar toespraak af. Kamerleden vragen nog bijkomende uitleg. Dadelijk gaan ze over tot de stemming over een verstrenging van de GAS-boetes. De leeftijdgrens gaat omlaag van 16 naar 14 jaar en het bedrag gaat omhoog: minderjarigen kunnen tot 175 euro boete krijgen, volwassenen 350 euro in plaats van 250 euro.

21.47 uur: 'Ik wil me richten op de jongeren, die slecht geinformeerd werden. Zouden jongeren tegen eerbied voor anderen, voor normen, voor leefmilieu? Neen, ik geloof het niet. Zijn ze plots voor geweld? Dat denk ik niet. Laten we ons niet vergissen. Dit is ook een debat over de maatschappij die we willen. Willen we een maatschappij waarin de fysieke integriteit van een persoon belangrijk is?'

21.42 uur: Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) treedt aan. Zij zal haar wetsontwerp verdedigen. Ze richt zich eerst tot 'de groene vrienden'. Ze haalt de verplichte bemiddeling en andere aanpassingen aan om te wijzen op 'de grote kloof' in het discours over de GAS-boetes.

21.41 uur: 'Ik hoop dat de GAS-boetes een stok achter de deur zullen zijn die ook 12-jarigen zullen beletten over de schreef te gaan.'

21.36 uur: Karin Temmerman is niet gediend van Bracke's tussenkomst: 'Meneer Bracke, dit is ongehoord wat u doet. Als u onze uitspraken zo uit de context trekt, dan getuigt dat van slechte wil!' Applaus bij SP.A en CD&V. Als Temmerman nog eens sneert dat Bracke zich aan tsjeverij bezondigt, klinkt de verontwaardiging luid bij CD&V.

Van Velthoven merkt droog op: 'Meneer de voorzitter, dat is het probleem van mensen die op hun bureau liggen te slapen en af en toe een flard opschrijven.'

21.34 uur: 'Dit is tsjeverij, en daar ben ik niet gelukkig mee,' zegt Bracke nog tegen de SP.A-fractie. 'Ofwel ben je voor en dan verdedig je dat, ofwel stem je tegen.'

21.31 uur: Bracke steekt de draak met de communicatie van de SP.A, 'die werkelijk alle kanten opschiet'.

21.26 uur: Bracke citeert Daniël Termont, die de GAS-wet een 'ronduit ondemocratisch systeem' genoemd heeft. 'Wees alstublieft een beetke consistent, dat zal onze collectieve geloofwaardigheid ten goede komen.' Katrin Temmerman, partij- en stadsgenote van Termont, zegt dat Termont ook zei dat GAS-boetes een 'noodzakelijk kwaad' zijn.

21.20 uur: Siegfried Bracke begint zijn tussenkomst met de zeggen dat hij dit een 'zeer goed debat' vindt. 'Een van de weinige keren dat hier echt van gedachten is gewisseld.'

21.19 uur: 'Er zijn bijna 100.000 Belgische wetten. Nu krijgen alle gemeenten nog hun eigen wetten.'

21.18 uur: 'Waarom propageren we GAS-boetes? Omdat Justitie faalt. We nemen de gemakkelijkste weg.'

21.17 uur: 'Wat ik mij ook afvraag: waarom die prijs? 350 euro boete. Voor een administratieve boete moet een gemiddelde Vlaming een week werken.'

21.11 uur: Dedecker: 'Zouden we niet nadenken over het feit dat we met een kanon op een mug schieten? Zouden we niet nadenken over onze veranderende maatschappij? Het pedagogisch profiel is veranderd: op scholen mag je niet meer straffen, er zijn mensen bijgekomen uit andere culturen, met een andere pedagogische optiek.'

20.53 uur Jean Marie Dedecker: 'Ons rechtvaardigheidsgevoel wordt gemeten met een flitspaal, met een parkeermeter, met een GAS-boete. Altijd kassa.'

19.47 uur: Kamerlid Catherine Fonck van CDH zegt dat ze liever heeft dat een 14-jarige bij een kleine misstap een GAS-boete krijgt dan dat hij naar de jeugdrechter moet.

19.45 uur: Brems richt een 'warme oproep' aan de 213 organisaties die protesteerden tegen de GAS-boetes 'en vooral aan de politieke jongerenorganisaties' om de campagne 'samen met ons verder te zetten op gemeentelijk vlak'.

19.43 uur: Eva Brems legt evocatie op tafel: 'Gelukkig kan de Senaat dwalingen van de Kamer rechtzetten. Er zijn 15 senatoren nodig, Ecolo-Groen zal de helft daarvan leveren. Ik kan mij niet inbeelden dat er geen Senatoren in de meerderheid zijn die wel in dialoog willen gaan met het middenveld.'


19.22 uur: Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet vraagt Eva Brems om 'concreet te zeggen waar ze tegen is in deze korte aanpassing van de wet.'

19.06 uur: Brems stelt voor een limitatieve lijst op te stellen van gedragingen die met GAS kunnen worden aangepakt. Jan Jambon (N-VA) komt tussen en zegt dat dat hetzelfde is als dat Europa een lijst zou opstellen met absurde wetten die de lidstaten niet mogen uitvaardigen.

19.05 uur: Eva Brems: 'Wij zien een plaats voor GAS als onderdeel van een integraal veiligheidsbeleid. Maar nu wordt het toepassingsgebied te ruim.' Brems zet uiteen dat Groen om twee redenen problemen heeft met GAS: 'Om wat het doet, en om wat het niet doet. Ten eerste: het is onvoorstelbaar dat de regering niet de huidige toepassing van GAS heeft geëvalueerd alvorens aan te passen. De mensen hebben wel geëvalueerd: een constante uit de stroom aan protest is dat GAS soms uit de hand lopen.'

19.04 uur: 'Uw wetsvoorstel mevrouw Milquet, zal Bart De Wever helpen om in Antwerpen zijn conservatieve wereldbeeld in te voeren.'

19.02 uur: Eva Brems, professor Mensenrechten en Kamerlid van Groen, somt de bronnen van kritiek tegen de GAS-boetes op: 'Jongerenorganisaties, organisaties die opkomen voor holebi's en minderheden, jeugdmagistraten, criminologen, ...'

19.00 uur Bart Somers pleit voor een integrale aanpak: 'Die moet je altijd gebruiken bij sociale vraagstukken. Eerst moet je praten, luisteren, overleggen.'

18.59 uur: 'Het ergste wat we de jongeren kunnen aandoen is onverschillig zijn. We moeten instrumenten hebben om die jongeren en hun ouders te bereiken.'

18.40 uur: Bart Somers: 'Wie zegt dat in een rechtstaat enkel een sanctie kan uitgeschreven worden door een rechter, maakt zichzelf iets wijs. Het Vlaamse milieudecreet legt zelf sancties op. Je moet er geen karikatuur van maken.'

18.39 uur 'Er is veel verzet tegen de GAS-boetes'Ook de NOS brengt verslag uit over de verstrenging van de GAS-boetes

Belletjetrek in België: 350 euro 18.35 uur: Bart Somers zegt dat bepaalde kritieken terecht waren, sommige niet. 'Het idee dat de scheiding der machten aangetast wordt, bijvoorbeeld. De juridische realiteit is toch dat het niet zo vreemd is dat een ambtenaar een sanctie uitspreken en bepalen.' Hij geeft het voorbeeld van milieuambtenaren, die boetes mogen uitschrijven 'die tien keer hoger zijn dan de hoogste GAS-boetes. Uitgesproken zonder rechter. In sommige gevallen kan die ambtenaar zelfs onmiddellijk innen. Als een vrachtwagen te zwaar geladen is, kan hij onmiddellijk innen tot 2.500 euro. Wat wil ik zeggen? Het argument van de scheiding der machten is een karikatuur van de juridische werkelijkheid.'

18.30 uur: Bart Somers, die een wetswijziging inzake spijbelen indient, noemt het debat een goede zaak. 'Het gaat over fundamentele principes, over joe we onze samenleving willen uitbouwen.'

'Als burgemeester moet ik vertrekken van uit de realiteit. Die is altijd complex. The rule of law, niet enkel op papier maar ook in de praktijk, is het antwoord van de rechtstaat op de wet van de sterkste, op het recht van de brutaalste.'

Somers onderstreept dat de machteloosheid waarvoor men vroeger stond, de werkelijke bedreiging was voor de scheiding der machten en het vertrouwen van de mensen in de rechtstaat. 'De verzuring trad in in die buurten. De politie stond machteloos. Dat was de realiteit 15 jaar geleden. Ik spreek met de ervaring van 10 jaar als ik zeg dat de GAS-boetes een wapen is geweest in de strijd tegen verzuring.'

18.27 uur: Jean Marie Dedecker gaat niet akkoord dat Van Velthoven het woord dédain gebruikt: 'Ik denk dat er zoiets bestaat als de scheiding der machten. Niet zo als je je moet gaan verdedigen tegen die GAS-boete: dan is de burgemeester wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.'
17.22 uur: Eva Brems: 'CD&V en SP.A staan schouder aan schouder met hun goede voornemens. De eigen CD&V-mandatarissen zullen in hun imperium beslissen, daarbij vergeten ze dat er nog de rest van het land is. U zegt, meneer Van Velthoven, dat de gemeenteraad moet beslissen. Ik zie niet in hoe dat in de praktijk moet: die heeft uitgewezen dat dat niet afdoende werkt tegen willekeur en ontsporingen. En ja, die zijn niet de meerderheid, maar er zijn er veel te veel. Ik zie echt niet in hoe u dat gaat aanpakken.'

Van Velthoven kaatst terug dat dat getuigt van dedain voor het gemeentelijk niveau: 'Wij in Brussel zijn slimmer dan de gemeentes'

18.20 uur: Vanvelthoven: 'Laat het meest democratische niveau, het gemeentelijke, toch beslissen. Dat is de plek waar de discussie moet gevoerd worden.'
18.12 uur Van Hecke (Groen) zegt dat Groen niet per se tegen GAS-boetes is als manier om overlast aan te pakken en justitie te ontlasten, maar wel tegen het doorslaan van de slinger, zoals nu het geval volgens hen.

18.14 uur: Peter Vanvelthoven (SP.A) zegt op het spreekgestoelte dat het GAS-systeem werkt. Hij noemt ze een manier om naar de mensen en hun problemen te luisteren.

18.12 uur: Slegers besluit haar pleidooi: 'Wij stemmen voor omdat deze kaderwet de lokale besturen de mogelijkheid geeft om op maat te reageren.' Ze roept op het gezond verstand te laten primeren bij de invulling van de GAS-boetes.

18.10 uur LEES ook Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen Het huidige jeugdrecht volstaat

18.05 uur Hilariteit in het parlement als Dedecker voorleest uit absurde wetten: zijn eerste voorbeeld blijkt er een uit Mortsel blijkt te zijn, een gemeente waar Ingrid Pira (Groen) burgemeester was toen die regel gestemd werd. Op de oranje en rode banken heerst hilariteit. Als Dedecker voorleest dat het verboden is iemand te doen schrikken in Lokeren, krijgt hij vanop de blauwe banken te horen dat hij er dus niet welkom is.

18.05 uur Joëlle Milquet: Niemand heeft kritiek op boetes tegen 14-jarigen in voetbalstadionsOverigens zijn er al administratieve sancties vanaf 14 jaar in de voetbalstadions en er is niemand die dit bekritiseert, zegt minister van Binnelandse Zaken Joëlle Milquet in haar persmededeling

17.58 uur Joëlle Milquet: GAS-boetes zijn voor jongeren en niet tegen jongerenHet gaat om een fundamentele waarde voor de toekomst van de jongeren en niet tégen hen. Het project is dus ook een project 'voor' en niet 'tegen' de jongeren, die zelf vaak slachtoffer zijn van kleine gewelddaden en overlast, zegt minister Milquet in haar persmededeling.

17.53 uur: Bercy Slegers zegt dat de absurditeiten uit de GAS-reglementen moeten. Brems (Groen) is niet onder de indruk: 'Maar wat doen jullie om die eruit te halen?' Slegers repliceert dat Brems geen vertrowuen heeft in de plaatselijke mandatarissen: 'Het zou van betutteling getuigen om vanuit BRussel tussne te komen in wat in de gemeenteraad beslist is'.17.47 uur Joëlle Milquet: GAS-boetes moeten respect bevorderen

Terwijl de zitting in volle gang is verspreid minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet een persmededeling om haar wetsontwerp ter verstrenging van de GAS-boetes toe te lichten.Het wetsontwerp rond de GAS-sancties heeft één doel: een maatschappij van respect bevorderen, respect voor regels en respect voor de andere.

17. 46 uur Jean Marie Dedecker sneert: 'Dat is geen antwoord, mevrouw. Mevrouw Brems vroeg wie er die absurditeiten zal uithalen?' Slegers blijft volhouden dat de gemeenteraden, 'democratisch verkozen', daar over beslissen.

17.45 uur: Eva Brems van Groen pikt daarop in: 'Als die organisaties niet gehoord worden, ondanks een nooit geziene mobilisatie, dan betekent dat dat u niet geluisterd heeft. Die organisaties en jongeren hebben alle redenen om sceptisch zijn over de belofte dat naar hen geluisterd zal worden.

17.44 uur: Siegfried Bracke van N-VA, voorzitter van de Commissie terzaken, komt ook tussen: 'Er zijn geen hoorzitting geweest, omdat het nogal laat kwam. Er zijn schriftelijke consulatties geweest, en dat heeft zijn voordeel: dat is veelzijdig en de organisaties moeten een consistent betoog houden. Dat kan schriftelijk gemakkelijk. Uiteraard moet het een het ander niet beletten. Na de stemming van deze wet, moet het overleg niet stilvallen. Ik hoop dat niet het geval is. Meneer Dedecker, ik denk niet dat die hoorzittingen een meerwaarde zouden geweest zijn.'

17.42 uur: Jean Marie Dedecker komt tussen: 'U spreekt over de jeugdraden, waarom hebben we ze niet gehoord in de Commissie?' Bercy Slegers antwoordt dat er gesproken is met de jeugdraden. Dedecker repliceert dat hij overal leest dat geen enkel van die 213 organisaties uitgenodigd werd: 'Waarol zegt u dan dat dat op gemeentelijk niveau moet gebeuren?'

17.41 uur: Slegers stipt aan dat burgemeesters individueel kunnen kiezen. 'We stemmen geen verlaging waarbij alle 14-jarigen een boete krijgen, neen, we stemmen een kaderwet.'
17.37 uur: 'Het is niet waar dat GAS tegen jongeren is. Ze moeten kunnen spelen op een speelplein en uitgaan in hun stad. Maar wat als dat speelplein niet meer leuk is door hondepoep en graffiti, of dat er altijd 'boel' is op de fuiven? Die overlast moet aangepakt worden.'

17.35 uur: Bercy Slegers van CD&V vindt het 'goed dat we vandaag het systeem van GAS in een wet gaan gieten.' Dat systeem heeft volgens haar immers haar nut bewezen. Ze banadrukt dat wie een GAS-boete krijgt, altijd nog finaal naar de vrederechter kan stappen.

17.28 uur: Zoé Génot (Ecolo) maakt bezwaar tegen de uitspraak dat de jeugd betrokken werd en wordt. Zij krijgt reactie van Catherine Fonck (CDH), die zegt dat 'haar' minister in de Waalse regering bevoegd is voor Jeugd, en dat haar fractie dus de verantwoordelijkheid draagt.

17.15 uur: Stefaan Van Hecke (Groen) komt tussen: 'U geeft de indruk dat wij tegenstanders van GAS-boetes voorstanders van vandalisme en het schenden van grafzerken zijn.' Van Hecke hamert op fundamentelere aanpassingen van Justitie. Degroote repliceert dat GAS-boetes 'nu een concrete oplossing bieden.'

17.11 uur: Koen Degroote (N-VA): 'GAS-boetes zijn EHBO, om Vrouwe Justitia gezond te maken. Zo ziet u dat wij niet langs de kant gaan staan en onze verantwoordelijkheid nemen.'

17.10 uur: Degroote verdedigt het GAS-systeem: 'Ik krijg e-mails van mensen die het slachtoffer zijn van vandalisme, begaan door 15-jarigen. Moeten we hen antwoorden dat het probleem bij Justitie ligt, dat we dat gaan aanpakken en ze binnen een paar jaar een oplossing krijgen? Neen.'

16.59 uur: Koenraad Degroote dient samen met partijgenoten Ben Weyts, Siegfried Bracke en Jan Van Esbroeck een wetsvoorstel in tot wijziging van de wetgeving. 'Die zal niet de allesomvattende oplossing. We zien het als een soort pleister op de wonde, als EHBO. Ook dat kan effect hebben. Dat GAS effect heeft, is reeds bewezen in de praktijk. In 2009, tien jaar na de eerste GAS-stappen, zijn zeven op de tien van de gemeenten erop aangesloten.' Nu is dat volgens Degroote bijna 90 procent.

16.57 uur: Koenraad Degroote van N-VA zegt dat N-VA dit voorstel steunt, maar dat zij bedenkingen hebben. 'Laten we er geen doekjes om winden, collega's: de achtergrond van deze wet is weldegelijk het falen van Justitie. Dit is een symptoom van de ziekte. Die moet bestreden worden, maar hier is dat niet gelukt'

16.45 uur: De stemming over de verstrenging van de GAS-boetes wordt voorgelezen door een CD&V-mandataris. Zij overloopt alle standpunten van de partijen.

15.55 uur De Gentse burgemeester Daniel Termont wil GAS-boetes heffen van in de baarmoeder. Dat heeft Luc Van der Kelen, politiek hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws gezegd tijdens de live uitzending van Villa Politica in het parlement.

Van der Kelen doet die uitspraak nadat zijn krant vandaag schreef dat Termont voorstander is van GAS-boetes voor kinderen van 10 jaar. Termont ontkende via De Ochtend op Radio 1 dat hij dit gezegd heeft.

15.45 uur Net als op de VRT-radio vandaag passeert ook bij Villa Politica de ene na de andere politicus die zegt dat GASboetes voor hem niet nodig zijn, maar dat hij wel voor zal stemmen.

Zo ook Bruno Tobback, voorzitter van de SP.A.

Bruno Tobback zei dat hij Gas-boetes 'onzin vindt' maar zijn partij vandaag wel stemmen voor de verstrenging van de GAS-boetes. Tobback zei het vreemd te vinden 'dat de discussie nu komt. De GAS-boetes bestaan al jaren. Nu worden ze verstrengd, maar er komen ook garanties die ervoor niet waren. Bijvoorbeeld de verplichting om te bemiddelen voor je iemand beboet.'

15.25 uur: Patrick Dewael richt zich op het 'politiek cynisme' van de N-VA-fractie: 'Meneer Jambon, er zijn grenzen aan politiek cynisme. Dat een fractie van een partij aandringt op urgente maatregelen, terwijl het anderhalf jaar de regering heeft gegijzeld... Er zijn grenzen aan het politiek cynisme.'

15.24 uur: Jean Marie Dedecker is scherp voor de premier en diens PS: 'Ik zit hier al 15 jaar. Geen enkel jaar zat uw partij niet in de regering. U bent geen deel van de oplossing, maar een deel van het probleem. U doet me denken aan een vrouw die 5 maanden zwanger is, en nog denkt aan voorbehoedsmiddelen. Terwijl u zou moeten nadenken over de toekomst van het kind.'

15.13 uur: In Villa Politica zegt Luc Van der Kelen dat Elio Di Rupo zich nu ook kan kwaadmaken in het Nederlands.

15.09 uur: Di Rupo: 'Ik roep iedereen op zo eerlijk te zijn ook zijn eigen verantwoordelijkheid te erkennen.'

15.07 uur: 'Als wij 501 dagen nodig hebben gehad, dan is dat omdat N-VA geweigerd heeft haar verantwoordelijkheid te nemen. (luidapplaus) Ik heb geprobeerd met uw voorzitter te praten. (ferm:) En gedurende een jaar was het onmogelijk om met Bart De Wever over begroting te spreken!'

15.05 uur: Premier Elio Di Rupo zegt dat hij een gemengd gevoel heeft: 'Onder meer omdat we inderdaad moesten vechten, heel intens, om twee zaken te bekomen. Ten eerste, de zogeheten vaststelling door de EC dat geen enkele actie zou ondernomen zijn geweest door België. Wel, voor mij en voor de overgrote meerderheid van het parlement is dat moeilijk te begrijpen. Iedereen, de burgers en de ondernemingen, hebben hun bijdragen geleverd. Ten tweede is het onbegrijpelijk dat de Commissie de uitzonderlijke politieke crisis, het gevolg van democratische verkiezingen, niet als bijzonder zag.'

14.58 uur: Steven Vandeput van N-VA ziet een verschil tussen de Vlaamse en Waalse reacties op de Europese boete die boven België hing: 'In Vlaanderen zeggen ze: 'We hebben wel enkele buizen, maar ook enkele vrijstellingen, dus we zijn er door. Aan Waalse kant klinkt het dat het niet zo zal gaan zoals de Commissie zegt'

Daarop haalt hij uit naar het besparingsbeleid van de regering: 'Deze regering heeft nog niets gedaan, deze regering heeft nog niets bespaard.' De oppositie applaudisseert luid, de meerderheidsbanken uiten luidkeels hun verontwaardiging.

14.48 uur: 'Het stond in de sterren geschreven dat België op de vingers zou getikt worden, de begroting rammelt aan alle kanten,' zo steekt Stefaan Van Hecke (Groen) van wal. Hij hekelt ook het gedrag van de meerderheidspartijen: 'De socialisten noemen de liberalen de rechtse krachten, Patrick Dewael probeert nu te sussen, PS-voorzitter Olivier Magnette voert een regelrechte aanval uit op Europees Commissaris Olli Rehn.'

Hij besluit met een vraag aan de premier hoe deze regering 4 miljard euro extra zal vinden, en 'hoe zal deze regering handelen, met al deze verschillende visies?'

14.38 uur: Patrick Dewael zegt dat, los van de aanbevelingen van de OESO en de Europese Commissie, het pad van de besparingen moet gevolgd worden. Dewael verdedigt de maatregelen die de regering-Di Rupo al genomen heeft. Vanop de oppositiebanken klinkt rumoer: daar zien ze het anders. (Lees hier de opinie 'Waanzinnige begrotingsdiscussies' van Johan Van Overtveldt)

14.35 uur: Jean Marie Dedecker citeert de Amerikaanse president Lincoln: 'Je kan sommige mensen soms voor de gek houden, maar niet alle mensen altijd'. 'Wel meneer de premier, dat is wat u probeert'.

14.32 uur: Voor de stemming over de verstrenging van de GAS-boetes stellen enkele parlementsleden vragen aan premier Elio Di Rupo (PS) over de Belgische begroting. De net gemiste boete van de Europese Commissie brengt ondermeer Barbara Pas (VB), Jean Marie Dedecker (LDD); Patrick Dewael (Open VLD), Stefaan Van Hecke (Groen) en Carl Devlies (CD&V) naar het spreekgestoelte.

14.28 uur: Kamer-voorzitter André Flahaut (PS) opent de vergadering.

14.18 uur: Tijdens deze plenaire zitting zullen er 6 wetsvoorstellen ingediend worden tot wijziging van de nieuwe gemeentewet wat de invoering van gemeentelijke administratieve sancties.

14.00 uur: De parlementsleden sijpelen langzaam binnen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Belangrijkste vandaag op het programma: de stemming over de verstrenging van de wetgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties. De meerderheidspartijen en N-VA zullen stemmen voor het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). Oppositiepartij Groen zal tegenstemmen. Groen-Kamerlid en professor Mensenrechten aan de UGent Eva Brems zal haar medeparlementairiërs oproepen alsnog tegen te stemmen.

***

Vandaag stemmen de Belgische volksvertegenwoordigers over het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) inzake een verstrenging van de GAS-wetgeving. Door die verstrenging wordt enerzijds de leeftijd waarop zo'n boete kan gekregen worden van 16 naar 14 jaar verlaagd en wordt het maximumbedrag verhoogd. Een volwassene riskeert dan boetes tot 350 euro, een minderjarige tot 175 euro. Tegen deze verstrenging komt massaal protest vanuit het middenveld en oppositiepartij Groen.

Verwacht wordt dat de meerderheidspartijen en oppositiepartij N-VA voor de verstrenging zullen stemmen. Groen zal tegenstemmen en roept de meerderheidsparttijen op dat ook te doen. Bij de vorige stemming onthield het Vlaams Belang zich.

Het protest tegen de verstrenging is overweldigend. 213 middenveldorganisaties, waaronder Unicef, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties, en aan politieke partijen gelieerde belangengroepen zoals het ACV, het ABVV en de jongerenafdelingen van de meerderheidspartijen, kanten zich scherp tegen 'het verlaten van de scheiding der machten'.