Voor gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Carl Decaluwé zijn het drukke maanden. Transmigratie naar het Verenigd Koninkrijk, ontevreden burgemeesters die snelwegparkings afsluiten, de aanhoudende droogte, de inauguratie van de burgemeesters: de provincie kwam recent regelmatig onder de aandacht.
...

Voor gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Carl Decaluwé zijn het drukke maanden. Transmigratie naar het Verenigd Koninkrijk, ontevreden burgemeesters die snelwegparkings afsluiten, de aanhoudende droogte, de inauguratie van de burgemeesters: de provincie kwam recent regelmatig onder de aandacht. Maar ook op middellange termijn belooft het niet rustiger te worden in West-Vlaanderen. De stijging van de zeespiegel, brexit en de verzilting van de bodem zetten de kustprovincie danig onder druk. En net op dat moment oppert de grootste partij van het land om de provincieniveaus af te schaffen. 'Als ze dat doen, komt enkel maar mijn donderdagochtend vrij', aldus Decaluwé in een gesprek met Knack.CARL DECALUWE: Inderdaad. Mijn taak bestaat erin om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Ik probeer verscheidene beleidsniveaus bij de politie én in de politiek op elkaar af te stemmen met als doel om tentenkampen in West-Vlaanderen te voorkomen. Als gouverneur bekleden we een unieke positie tussen de verschillende bestuurslagen, die we in alle discretie op elkaar moeten afstemmen.DECALUWE: De burgemeesters hebben natuurlijk hun verantwoordelijkheden op hun eigen grondgebied. Maar als ze om eender welke reden - de ene al wat beter dan de andere - snelwegparkings sluiten, dan dreigt onze economie stil te vallen. Als distributie- en doorvoerland moet je met zulke maatregelen opletten, zeker ook gezien de rij- en rusttijden van de chauffeur.Na de sluiting van beide snelwegparkings heeft de Vlaamse en de Federale regering gepaste maatregelen genomen. Ik heb vervolgens de burgemeester van Oudenburg Peter Velle (CD&V) ervan moeten overtuigen om zijn besluit in te trekken. Anders dreigde ik hem te moeten overrulen, wat natuurlijk niet plezant is. Gelukkig is de snelwegparking intussen terug open en zijn de meeste problemen van de baan. DECALUWE: Het gaat inderdaad met vallen en opstaan. Het is een publiek geheim dat de federale politie kampt met een structureel personeelstekort. Telkens we politieacties willen uitvoeren, is het een grote uitdaging om voldoende agenten te vinden - ook bij de scheepvaart- en de spoorwegpolitie. Ik stel vaak met grote verbazing vast dat men elk weekend meer politieagenten kan mobiliseren voor een voetbalwedstrijd dan voor een actie tegen transmigratie.DECALUWE: Absoluut. In de meeste delen van West-Vlaanderen is er quasi volledige tewerkstelling. Toch geraken niet alle vacatures ingevuld wegens een gebrek aan geschikt personeel. Ik ben ervan overtuigd dat ieder persoon getalenteerd is, dat geldt ook voor migranten. Je moet mij niet komen vertellen dat er tussen de vluchtelingen geen personen zitten die ingenieur kunnen worden. We moeten dat talent inschakelen in onze economie en samenleving. Zo wordt het ene probleem plots een oplossing voor een ander vraagstuk. Kijk maar naar het succesverhaal van de Italiaanse inwijkelingen in de provincie Limburg. Zoiets is ook nu opnieuw mogelijk. Ik denk dat de sociale partners en het systeem van duaal leren daar een grote rol in kunnen spelen. DECALUWE: Er moet een goed onderscheid gemaakt worden tussen het gouverneursambt en het provinciebestuur. Dat laatste wordt verkozen, terwijl ik ben aangesteld en een onafhankelijke functie bekleed. Als ze de provincies afschaffen, komt enkel maar mijn donderdagochtend vrij. Ik houd mij ook bezig met de grote coördinatiedossiers in de provincie. Zulke projecten - zoals de uitbreiding van het Zwin, de kabelverbinding tussen België en het Verenigd Koninkrijk, het Stevin-project - zijn enorm belangrijk voor ons land.Voor heel wat dossiers werk ik in een hecht partnerschap met de provincie. Zij beschikken immers over krachtige bovenlokale expertise over gebiedswerking, economie, mobiliteit, watermanagement, toerisme, ruimtelijke planning en de omgevingsvergunning. Een belangrijke meerwaarde. West-Vlaanderen heeft ook een eigen sterke dynamiek, met bestuurskracht en productieve samenwerking met de lokale besturen en het middenveld. Brussel ligt te ver weg van West-Vlaanderen om beleid op maat van onze provincie te maken. Hetzelfde geldt voor Limburg. De afschaffing van de provincies vind ik dus niet bepaald een goed idee.DECALUWE: De klimaatverandering is voor onze provincie een enorme uitdaging. Niet toevallig zijn we twee jaar tweemaal hard door de droogte getroffen. Bij te lage waterstanden in de polders steekt de zoute kwel uit de ondergrond op, met verzilting als gevolg. Dit kan op termijn nefast zijn voor de landbouw in de polders. Onze landbouwsector is een van de belangrijkste spelers in Europa. De zeespiegelstijging vormt ook een bedreiging. De kustversterking moet verder worden opgedreven. Op dat vlak kijk ik soms met grote ogen naar China. Hoewel daar nog veel werk voor de boeg is, slaagt men erin om de problemen op enkele jaren tijd spectaculair te keren. Op enkele jaren tijd kan men daar twaalfduizend dieselbussen in Shanghai door elektrische exemplaren vervangen. Je kan discussiëren over het staatssysteem, maar ik stel wel vast dat het werkt. DECALUWE: We betalen vandaag de tol voor het gebrek aan visie over de ruimtelijke ordening in Vlaanderen in de jaren vijftig en zestig. De lintbebouwing en de versnippering hebben littekens achtergelaten op het landschap. We moeten op een totaal andere manier nadenken over de manier waarop we onze samenleving ruimtelijk gaan organiseren. Hoger en geconcentreerder bouwen wordt hoe dan ook onvermijdelijk. Maar als je een toren wil bouwen van meer dan twintig meter, is het protest enorm. Zo'n mentaliteitswijziging komt er niet op vijf jaar tijd terwijl 2040 alsmaar dichterbij komt. De betonstop is in ieder geval een goed initiatief. Niet alleen de droogtes, maar ook de overstromingen worden intenser. Daarom hebben zo veel mogelijk waterdoorlaatbaar gebied nodig voor de waterbuffering in de grond.