Heeft u een kantoor buiten het Europees Parlement?
...

Kathleen Van Brempt: 'Voor 500 euro huur ik van de sp.a provincie Antwerpen kantoorruimte in Antwerpen. Dat bedrag euro slaat op de kantoorruimte, vergaderfaciliteiten, elektriciteit, verwarming, water en logistiek. Het kantoor in Antwerpen heeft een oppervlakte van 122 m² voor de kantoren en 189 m² voor de vergaderruimte. De kantoorruimte wordt niet enkel gebruikt als bureau- en vergaderruimte door de eigenaar, sp.a provincie Antwerpen, maar ook door sp.a stad Antwerpen, Curieus én het Europese sp.a-team. Het gaat om een open landschapsbureau met clean desks, die door iedereen gebruikt kunnen worden. We 'huren' dus een dienstverlening waarin zowel het gebruik van de ruimte, als water, elektriciteit, verwarming en internetverbinding inbegrepen is. De kantoren worden gebruikt voor vergadermomenten, stafvergaderingen, ontmoetingen - zowel door mijzelf, mijn lokale medewerker, als occasioneel door andere leden van mijn team. De kantoren zijn voor externen toegankelijk tijdens de kantooruren, maar voor het Europees team is het bureau 24 op 24, 7 op 7 beschikbaar.'Marc Tarabella: 'Ik huur geen kantoor.'Hugues Bayet: 'Ik huur een bureau van 25 m² in de lokalen van het gemeentehuis van Farciennes, voor 100 euro per maand. Elke weekdag van 9 tot 18u is het bureau geopend.'Maria Arena: 'Ik huur voor 500 euro per maand bij de Fédération Bruxelloise du PS een ruimte van 35 m ² om ontmoetingen en vergaderingen te organiseren. Het is geopend van maandag tot vrijdag van 9 tot 17u, en 's avonds tijdens vergaderingen of conferenties. Ik gebruik de ruimte als arbeidsplek wanneer de bureaus in het Europees Parlement gesloten of moeilijk toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld op vrijdagnamiddag is het onmogelijk om in het Parlement vergaderingen te organiseren met personen die niet in het Parlement werken. Omwille van veiligheidsredenen is het ook soms moeilijk om grote conferenties te organiseren binnen het Parlement, en dan gebruik ik mijn kantoor bij de Fédération.' Kathleen Van Brempt: 'De maandelijkse vergoedingen worden weliswaar beschouwd als forfaitair, maar er wordt desalniettemin omschreven waartoe de vergoedingen kunnen gebruikt worden. Zo worden parlementsleden aangemoedigd de vergoedingen op een aparte rekening te storten (wat ik ook doe) en bestaat er een niet-exhaustieve lijst van kosten die via de vergoedingen betaald kunnen worden. Ik geef graag toe dat de bestaande regels vaak onduidelijk zijn en soms zelfs een structurele controle bemoeilijken. Zo is het bijvoorbeeld niet verplicht om een boekhouding bij te houden. Om die reden steun ik bij de jaarlijkse budgetbesprekingen telkens de amendementen die een grotere transparantie eisen met betrekking tot de vergoedingen.'Ter illustratie van de verdeling van de onkostenvergoeding kan ik wel een overzicht geven van wat er maandelijks gemiddeld besteed wordt aan verschillende onkostenposten. Die bedragen kunnen maandelijks verschillen al naargelang de noodwendigheden van de werking van het kantoor. Niet-uitgegeven bedragen blijven uiteraard op de aparte rekening staan en worden gebruikt voor eenmalige grotere uitgaven zoals kantoormeubilair, IT of aan het parlementair mandaat verbonden events zoals de huur van een zaal, drukwerk, fotografie en dergelijke meer.'Van Brempt stuurde het volgende overzicht door: Is Van Brempt ook bereid om haar onkostennota's te laten inkijken? 'We zijn van mening dat dergelijke eerstelijnscontrole niet de opdracht is van de pers. Het komt bijvoorbeeld de pers niet toe de politieke strategieën die parlementsleden ontwikkelen en waartoe zij desgevallend ook onkosten maken, te controleren. Dat zou wél het geval zijn mochten journalisten alle onkostennota's kunnen inkijken. De controlerende functie van de pers als de The Fourth Branch of Government bevindt zich daardoor in een spanningsveld tussen de grootst mogelijke openbaarheid van stukken enerzijds en het recht van parlementsleden om de integriteit van hun bronnen te bewaken anderzijds. Het zou daarom beter zijn mocht de besteding van de vergoedingen gebeuren via een audit door de diensten van het parlement of door een externe revisor die kan nagaan of alle regels nauwlettend werden gevolgd.'Als er in het parlement geen meerderheid wordt gevonden om de transparantieregels te verstrengen, lijkt het ons opportuun om zelf een externe audit te laten uitvoeren. We werken striktere transparantieregels uit wat betreft het beheer en de uitgaven van de onkostenvergoeding. We zullen de uitgaven onderwerpen aan een revisor die periodiek zal nagaan of ze gebeuren in overeenstemming met de geldende regels. Omdat die Europese regels niet steeds duidelijk zijn, werken we nu ook aan een eigen kader dat moet verduidelijken welke uitgaven er via de onkostenvergoeding kunnen betaald worden. Beide documenten (Europese regels en eigen kader) zullen we publiceren op mijn website, net zoals de beoordeling door de revisor. Op die manier hopen we de transparantie inzake uitgaven te kunnen aanscherpen.'Marie Arena, Hugues Bayet, Marc Tarabella: 'Alles is gereguleerd door de Europese overheid. OLAF kan uit eigen initiatief of op aanvraag een controle uitoefenen en tot in het kleinste detail toegang krijgen tot onze facturen. 'Het Europees Parlement heeft gekozen voor een forfaitaire som, wat maakt dat bewijsstukjes niet verplicht zijn. Toch houden wij elk ticketje, elke factuur en dus elk bewijsstukje bij, al sinds de eerste dag. In het belang van transparantie zijn die documenten ter beschikking van de bevoegde controleautoriteiten.'Kathleen Van Brempt: 'Wat de algemene onkostenvergoeding betreft, werd er tot op heden nooit een bedrag teruggestort. Zoals eerder gemeld, staan die bedragen op een aparte rekening die enkel gebruikt wordt voor de werking van het Europese team en worden overschotten gewoon overgeheveld naar het volgende jaar.'Marie Arena, Hugues Bayet, Marc Tarabella: 'Dat was niet nodig want de enveloppe is vrijwel volledig gebruikt voor de dienstnoden van elk Europarlementslid.'