De belastingdruk verschuiven van arbeid naar onder meer milieu, de wettelijke pensioenleeftijd aan de levensverwachting koppelen, het kapitaal van de zwakste banken verhogen en het systeem van loonindexering hervormen. Dat zijn enkele van de meest opvallende punten in de zeven economische aanbevelingen die de Europese Commissie voor België in petto had.

Een jaar na de publicatie van de eerste aanbevelingen aan België moest de Commissie vaststellen dat de adviezen slechts gedeeltelijk of niet zijn uitgevoerd. De Commissie erkent dat de situatie deels een gevolg is van het feit dat België pas begin december over een regering met volwaardige bevoegdheden beschikt, maar "de uitdagingen zijn grotendeels dezelfde gebleven, en sommige zijn acuter geworden".

Zo blijft de Commissie de inperking van het begrotingstekort als "een belangrijke uitdaging" omschrijven. Met een doelstelling van 2,8 procent zit België wel op koers om het tekort onder de vereiste drempel van drie procent te houden, maar in haar werkdocument stelt de Commissie vast dat de marge klein is en te danken aan eenmalige maatregelen. Bovendien dreigt het tekort bij ongewijzigd beleid volgend jaar opnieuw tot 3,3 procent te stijgen. Er wordt dan ook niet uitgesloten dat zowel in 2012 als 2013 bijkomende maatregelen nodig zijn.

Begroting

In de aanbeveling heet het dat België "maatregelen moet specificeren die noodzakelijk zijn om te waarborgen dat de begrotingsstrategie voor 2013 en latere jaren ten uitvoer wordt gelegd". Ook wenst de Commissie vorderingen bij het afbouwen van de staatsschuld, garanties dat de begrotingsdoelstellingen bindend zijn op federaal en regionaal niveau en een meer transparante lastenverdeling en verantwoordingsplicht van de diverse geledingen van de overheid.

Pensioenleeftijd

Als tweede aanbeveling moet België de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn verbeteren door de uitgaven in de gezondheidszorg onder controle te houden en door maatregelen "die de wettelijke pensioenleeftijd koppelen aan de toegenomen levensverwachting". Naar verwachting zal de in december gelanceerde hervorming van het pensioensysteem een bijdrage leveren, maar het is volgens de Commissie nog te vroeg om te oordelen of die ambitieus genoeg is, zo klinkt het in het werkdocument.

Bankensector

Ten derde moet "het kapitaal van de zwakste banken verder verhoogd worden om de soliditeit van de banksector te ondersteunen". In het werkdocument stelt de Commissie vast dat de financiële situatie van Belgische banken "fragiel" blijft. De Commissie kan ook niet om de vaststelling heen dat de uitgebreide overheidsgaranties de openbare financiën blootstellen aan de risico's in de banksector.

Automatische loonindexering

Om de Belgische concurrentiepositie te verbeteren, pleit de Commissie voor hervormingen in het systeem van loononderhandelingen en de automatische indexering, dit in overleg met de sociale partners en conform de nationale praktijken. In een eerste fase zou België er via enkele specifieke maatregelen voor moeten zorgen dat "de loonstijging beter aansluit bij de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en het concurrentievermogen".

In het werkdocument gaat de Europese Commissie uitgebreid in op de "zorgwekkende" concurrentiekracht van België. De productiviteitsgroei is in ons land zwakker dan in de rest van de eurozone, de export verliest marktaandeel en de reeds hoge arbeidskosten stijgen sneller dan in de buurlanden. De inflatie heeft de plafonnering van de reële stijging van de lonen op 0,3 procent immers ingehaald.

Energieprijzen

Een tijdelijke opschorting van de indexering in periodes dat de inflatie de afgesproken stijging van de lonen overschrijdt zou volgens het werkdocument "nuttig" zijn, maar intussen kan de Commissie enkel vaststellen dat de huidige regering ervoor kiest om, eerder dan de indexering zelf, de oorzaken van de inflatoire druk aan te pakken, en dan in eerste instantie de stijgende energie- en grondstofprijzen.

De Commissie herhaalt in dat opzicht dat de blokkering van de energieprijzen "niet het meest aangewezen middel in een vrijgemaakte energiemarkt" is.

Milieubelastingen

Ten vijfde dringt de Commissie aan op de aanpak van aanslepende structurele problemen op de arbeidsmarkt. Ze pleit voor een "significante verschuiving van belastingen op arbeid naar minder groeiverstorende belastingen, zoals onder meer milieubelastingen". België behoort op dat vlak tot de slechtste leerlingen van de Europese klas.

Activeringsbeleid voor werklozen

Volgens de Commissie is er ook ruimte om de op gang gebrachte hervormingen van het werkloosheidssysteem aan te vullen met extra stimuli die mensen ertoe moeten brengen om een job te verkiezen boven een uitkering. In dat opzicht hamert de Commissie ook op een sterk activeringsbeleid voor oudere werknemers, jonge werklozen en, in het bijzonder voor België, mensen met een migrantenachtergrond.

Ten zesde wenst de Commissie een versterking van de concurrentie in de detailhandel en netwerkindustrieën als energie en telecom. Zo liggen de aanbevelingen bijna helemaal in het verlengde van de adviezen die de Commissie vorig jaar formuleerde.

Nieuw is wel een bijkomende zevende aanbeveling met de vraag om iets te doen aan de gebrekkige vooruitgang inzake de indijking van de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector.

Europese semester

De Belgische aanbevelingen belanden nu samen met de aanbevelingen van de 26 andere lidstaten van de Europese Unie op de tafel van de regeringen. Bedoeling is dat de staatshoofden en regeringsleiders eind juni op een top in Brussel hun fiat geven aan de aanbevelingen. De hele oefening kadert in het zogenaamde Europese semester, dat vorig jaar voor het eerst werd gelanceerd en dat tot doel heeft om het economisch beleid van de lidstaten nauwer op elkaar af te stemmen. (Belga/TE)

De belastingdruk verschuiven van arbeid naar onder meer milieu, de wettelijke pensioenleeftijd aan de levensverwachting koppelen, het kapitaal van de zwakste banken verhogen en het systeem van loonindexering hervormen. Dat zijn enkele van de meest opvallende punten in de zeven economische aanbevelingen die de Europese Commissie voor België in petto had. Een jaar na de publicatie van de eerste aanbevelingen aan België moest de Commissie vaststellen dat de adviezen slechts gedeeltelijk of niet zijn uitgevoerd. De Commissie erkent dat de situatie deels een gevolg is van het feit dat België pas begin december over een regering met volwaardige bevoegdheden beschikt, maar "de uitdagingen zijn grotendeels dezelfde gebleven, en sommige zijn acuter geworden". Zo blijft de Commissie de inperking van het begrotingstekort als "een belangrijke uitdaging" omschrijven. Met een doelstelling van 2,8 procent zit België wel op koers om het tekort onder de vereiste drempel van drie procent te houden, maar in haar werkdocument stelt de Commissie vast dat de marge klein is en te danken aan eenmalige maatregelen. Bovendien dreigt het tekort bij ongewijzigd beleid volgend jaar opnieuw tot 3,3 procent te stijgen. Er wordt dan ook niet uitgesloten dat zowel in 2012 als 2013 bijkomende maatregelen nodig zijn. Begroting In de aanbeveling heet het dat België "maatregelen moet specificeren die noodzakelijk zijn om te waarborgen dat de begrotingsstrategie voor 2013 en latere jaren ten uitvoer wordt gelegd". Ook wenst de Commissie vorderingen bij het afbouwen van de staatsschuld, garanties dat de begrotingsdoelstellingen bindend zijn op federaal en regionaal niveau en een meer transparante lastenverdeling en verantwoordingsplicht van de diverse geledingen van de overheid. Pensioenleeftijd Als tweede aanbeveling moet België de houdbaarheid van de openbare financiën op lange termijn verbeteren door de uitgaven in de gezondheidszorg onder controle te houden en door maatregelen "die de wettelijke pensioenleeftijd koppelen aan de toegenomen levensverwachting". Naar verwachting zal de in december gelanceerde hervorming van het pensioensysteem een bijdrage leveren, maar het is volgens de Commissie nog te vroeg om te oordelen of die ambitieus genoeg is, zo klinkt het in het werkdocument. Bankensector Ten derde moet "het kapitaal van de zwakste banken verder verhoogd worden om de soliditeit van de banksector te ondersteunen". In het werkdocument stelt de Commissie vast dat de financiële situatie van Belgische banken "fragiel" blijft. De Commissie kan ook niet om de vaststelling heen dat de uitgebreide overheidsgaranties de openbare financiën blootstellen aan de risico's in de banksector. Automatische loonindexering Om de Belgische concurrentiepositie te verbeteren, pleit de Commissie voor hervormingen in het systeem van loononderhandelingen en de automatische indexering, dit in overleg met de sociale partners en conform de nationale praktijken. In een eerste fase zou België er via enkele specifieke maatregelen voor moeten zorgen dat "de loonstijging beter aansluit bij de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en het concurrentievermogen". In het werkdocument gaat de Europese Commissie uitgebreid in op de "zorgwekkende" concurrentiekracht van België. De productiviteitsgroei is in ons land zwakker dan in de rest van de eurozone, de export verliest marktaandeel en de reeds hoge arbeidskosten stijgen sneller dan in de buurlanden. De inflatie heeft de plafonnering van de reële stijging van de lonen op 0,3 procent immers ingehaald. Energieprijzen Een tijdelijke opschorting van de indexering in periodes dat de inflatie de afgesproken stijging van de lonen overschrijdt zou volgens het werkdocument "nuttig" zijn, maar intussen kan de Commissie enkel vaststellen dat de huidige regering ervoor kiest om, eerder dan de indexering zelf, de oorzaken van de inflatoire druk aan te pakken, en dan in eerste instantie de stijgende energie- en grondstofprijzen. De Commissie herhaalt in dat opzicht dat de blokkering van de energieprijzen "niet het meest aangewezen middel in een vrijgemaakte energiemarkt" is. Milieubelastingen Ten vijfde dringt de Commissie aan op de aanpak van aanslepende structurele problemen op de arbeidsmarkt. Ze pleit voor een "significante verschuiving van belastingen op arbeid naar minder groeiverstorende belastingen, zoals onder meer milieubelastingen". België behoort op dat vlak tot de slechtste leerlingen van de Europese klas. Activeringsbeleid voor werklozen Volgens de Commissie is er ook ruimte om de op gang gebrachte hervormingen van het werkloosheidssysteem aan te vullen met extra stimuli die mensen ertoe moeten brengen om een job te verkiezen boven een uitkering. In dat opzicht hamert de Commissie ook op een sterk activeringsbeleid voor oudere werknemers, jonge werklozen en, in het bijzonder voor België, mensen met een migrantenachtergrond. Ten zesde wenst de Commissie een versterking van de concurrentie in de detailhandel en netwerkindustrieën als energie en telecom. Zo liggen de aanbevelingen bijna helemaal in het verlengde van de adviezen die de Commissie vorig jaar formuleerde. Nieuw is wel een bijkomende zevende aanbeveling met de vraag om iets te doen aan de gebrekkige vooruitgang inzake de indijking van de uitstoot van broeikasgassen in de transportsector. Europese semester De Belgische aanbevelingen belanden nu samen met de aanbevelingen van de 26 andere lidstaten van de Europese Unie op de tafel van de regeringen. Bedoeling is dat de staatshoofden en regeringsleiders eind juni op een top in Brussel hun fiat geven aan de aanbevelingen. De hele oefening kadert in het zogenaamde Europese semester, dat vorig jaar voor het eerst werd gelanceerd en dat tot doel heeft om het economisch beleid van de lidstaten nauwer op elkaar af te stemmen. (Belga/TE)