20 opvallende maatregelen in het regeerakkoord waar u nog niets over hoorde

Coformateurs Kris Peeters en Charles Michel © Belga Image
Simon Demeulemeester

Het regeerakkoord van N-VA, MR, Open VLD en CD&V staat integraal online. De belangrijkste maatregelen lekten de voorbije dagen en weken al uit, maar Knack.be ploos de 147 pagina’s tellende tekst uit op zoek naar andere opvallende beslissingen of intentieverklaringen van Michel I.

1. Over diversiteit bij de overheid

‘Hoewel vooruitgang terzake werd geboekt, blijven nog ongelijkheden bestaan in de toegang tot het arbeidsproces tussen Belgen naargelang ze van Belgische oorsprong zijn of uit de immigratie komen. Daarom zal de federale regering bij haar eigen organisatie en in de dienstverlening de diversiteit naleven en aanmoedigen en zal via de methode van de socio-economische monitoring gecoördineerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overlag een becijferde doelstelling voor de federale overheid vastleggen.’

‘Bovendien zal de regering bij regelgevend en uitvoerend werk maatregelen nemen om in de samenstelling van het personeelsbestand de diversiteit van de samenleving te weerspiegelen. Ze zal eveneens waken over de diverse samenstelling van selectiejury’s en de neutraliteit van de selectieprocedures.’

‘De federale overheid voert een vrouwvriendelijk beleid. Daarbij bewaakt zij de mogelijkheid om arbeid en gezin te kunnen combineren binnen haar eigen bevoegdheid en in het bijzonder voor haar eigen personeel. Geslacht kan geen enkele rol spelen bij verloning, promotie of aanwerving. Het bestaande quotum voor vrouwen in topfuncties wordt behouden en gerealiseerd.’

2. Over administratieve vereenvoudiging voor KMO’s

‘De administratieve lasten werden voor het jaar 2012 op 5,13 miljard euro of 1,37 procent van het BBP geraamd. De doelstelling is om de administratieve lasten met 30 procent te verminderen.’

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

3. Over sociale uitkeringen

‘Ook tijdens de periode dat men een sociale uitkering geniet, mag niemand uit de boot vallen. De regering verhoogt geleidelijk de minimum sociale zekerheidsuitkeringen en de sociale bijstandsuitkeringen tot het niveau van de Europese armoededrempel. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de uitkeringen voor personen met het hoogste armoederisico. (…)’

‘De regering ziet toe op voldoende spanning met een inkomen uit arbeid. Uitkeringsgerechtigden zitten vandaag vaak gevangen in een financiële werkloosheids- of inactiviteitsval omdat werken niet (of nauwelijks) meer opbrengt dan een uitkering in combinatie met bepaalde sociale voordelen. Zo dreigen zij bepaalde sociale voordelen te verliezen als ze aan de slag gaan.’

‘De welvaartsenveloppes 2015-2016, 2017-2018 en 2019-2020 zullen voor 100% besteed worden. De regering zal dus de vermindering met 40% van de enveloppes besloten door de vorige regering voor de periode 2013-2014 ongedaan maken. Dit zal gebeuren via de fiscale weg.’

4. Over dringende medische hulp

Het principe van de dringende medische hulp aan personen zonder wettig verblijf, blijft gehandhaafd. De notie van “dringend karakter” wordt, in overleg met medische experten verduidelijkt zonder dat dit leidt tot een lijst van aandoeningen die al dan niet in aanmerking komen om door de federale staat ten laste genomen te worden.’

5. Over doelmatiger geneesmiddelen voorschrijven

20 opvallende maatregelen in het regeerakkoord waar u nog niets over hoorde

‘Doelmatiger voorschrijven van geneesmiddelen Artsen worden gemotiveerd tot een doelmatiger geneesmiddelenvoorschrift, zowel op vlak van prijs als volume. Er zal meer objectieve informatie verschaft worden aan de voorschrijvers, en er worden prikkels verbonden aan het effectief wijzigen van het voorschrijfgedrag in de richting van goedkoop voorschrijven.’

‘De regering neemt bijkomende maatregelen om in de residentiële ouderenzorg de objectief vastgestelde overconsumptie van geneesmiddelen terug te dringen.’

6. Over de milieuheffing

‘De milieuheffing (zgn. picknicktaks, op wegwerptassen en -zakken, wegwerpeetgerei, platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte producten, bladaluminium) wordt opgeheven, omdat deze heffing de beoogde gedragsverandering heeft gerealiseerd waardoor de opbrengsten nog amper opwegen tegenover de administratieve kosten in hoofde van zowel de overheid als het bedrijfsleven.’

7. Over Arco

‘In aansluiting op de initiatieven van de vorige regeringen, zal de regering zorg dragen voor het uitwerken van een werkzame regeling met het oog op de schadeloosstelling van natuurlijke personen coöperanten van erkende financiële coöperatieven.’

8. Over het klimaat

20 opvallende maatregelen in het regeerakkoord waar u nog niets over hoorde
© Reuters

‘Inzake de strijd tegen de klimaatverandering zal de regering een ambitieus, effectief en realistisch klimaatbeleid bepleiten bij de Belgische standpuntbepaling ten aanzien van het Europese en internationale beleid. De regering zal daarbij voorstellen om slechts één enkele EU-doelstelling per lidstaat op te leggen: namelijk deze voor de uitstoot van broeikasgassen. De doelstellingen voor hernieuwbare energie en de energie-efficiëntie moeten als middelen worden beschouwd. De regering zal met bijzondere aandacht de effectiviteit van het huidige beleid opvolgen en de impact op de internationaal concurrerende industrie trachten te beperken.’

9. Over digitalisering

‘De regering gaat voor een “digitale federale overheid” tegen het einde van de legislatuur. Elke federale overheidsdienst moet af van de papierberg. Overheidsdiensten worden verplicht om een beleid van digitaal informatiebeheer te voeren – waar mogelijk in samenwerking met de private sector. Ze worden hierop geëvalueerd. Dit zal plaats vrijmaken, vele kilometers rekken afschaffen en, tegelijkertijd, bijdragen tot de bevordering van de verspreiding en de raadpleging van historische archieven bij en door het publiek.’

10. Over rechtspraak (1)

20 opvallende maatregelen in het regeerakkoord waar u nog niets over hoorde

‘Ondanks de vooruitgang die de laatste jaren werd geboekt, blijft de gerechtelijke achterstand op een te hoog niveau. De regering zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat op elke graad van rechtsmacht uitspraken worden geveld idealiter binnen het jaar na de instelling van de zaak. Dit zal gebeuren door in te grijpen in de omkadering en organisatie van justitie en door aanpassingen te doen aan de procedure, teneinde deze efficiënter en sneller te laten verlopen.’

11. Over rechtspraak (2)

‘De verjaringstermijn voor misdaden die kunnen bestraft worden met levenslange gevangenisstraf en in bende zijn gepleegd wordt verlengd naar 20 jaar. Voor de niet-correctionaliseerbare misdaden gepleegd tegen de persoon van een minderjarige zal de verjaringstermijn eveneens worden verlengd tot 20 jaar.’ (Deze maatregel lijkt specifiek bedoeld voor de misdrijven van de Bende van Nijvel.)

12. Over rechtspraak (3)

‘De regering zal een DNA-databank aanleggen voor inverdenkinggestelden van seksuele misdrijven. Deze gegevens zullen definitief verwijderd worden bij vrijspraak.’

13. Over radicalisering

20 opvallende maatregelen in het regeerakkoord waar u nog niets over hoorde
© BELGA

‘De regering zal werk maken van een integrale aanpak van radicalisering waarbij op korte termijn overleg wordt gepleegd met de deelstaten en een beleid wordt uitgewerkt zowel op preventief, pro-actief, justitieel als bestuurlijk vlak.’

‘Het Ministerieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid en de Nationale Veiligheidsraad zullen de radicalisme- en terrorismedreigingen opvolgen, het beleid terzake bepalen en ervoor zorgen dat de politiek verantwoordelijken en de betrokken diensten goed op elkaar zijn afgestemd. De regering onderneemt acties zowel op preventief, strafrechtelijk als administratief niveau. Zo zal snel een wetgevend initiatief worden genomen dat de dringend noodzakelijke maatregelen zal implementeren.’

14. Over asiel en migratie (1)

‘Regularisatie is een uitzonderingsprocedure, waarbij op individuele basis een beslissing wordt genomen. Er komen geen collectieve regularisaties meer. De noodzaak tot regularisatie moet maximaal worden weggewerkt door snelle procedures en een correct terugkeerbeleid te garanderen. De invoering van een nieuw migratiewetboek en een efficiënt beleid zijn daarbij cruciaal.’

15. Over asiel en migratie (2)

‘De gesloten centra zullen worden uitgebreid. De regering zal zoveel mogelijk vermijden dat sommige kwetsbare doelgroepen er zullen worden gehouden. Het project van de woonunits (127bis) wordt gerealiseerd zodat aangepaste plaatsen worden voorzien voor sommige kwetsbare doelgroepen, zoals gezinnen met kinderen, zodat zij niet langer in het opvangnetwerk terecht moeten.’

16. Over de verkoop van overheidsparticipaties

‘De regering gelast de FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij) met een reflectie over het actief beheer van overheidsparticipaties in functie van de schuldafbouw.’

17. Over Defensie

‘België zal deelnemen aan de operatie Resolute Support post 2014 in Afghanistan en zal zich dit jaar terugtrekken uit de operatie in Libanon.’

Minister van Defensie Pieter De Crem in Libanon
Minister van Defensie Pieter De Crem in Libanon© ImageGlobe

18. Over duurzame mobiliteit

‘Het is cruciaal dat ons wagenpark de komende jaren drastisch vergroent. Daarom geeft de regering er de voorkeur aan dat de nieuwe dienstvoertuigen van alle federale overheidsdiensten en instellingen elektrisch, hybride of CNG zijn.’

19. Over openbaar vervoer

‘De NMBS en Infrabel zullen meewerken aan en zich inschrijven in een geïntegreerd openbaar vervoersaanbod. Daarbij zal uitgegaan worden van een ‘knooppuntensysteem’, de noodzakelijke samenwerking tussen alle publieke vervoersbedrijven om een ‘ketenmobiliteit’ te implementeren en het binnen het ECMM opgestarte globale mobiliteitsdebat en de in dat kader gevraagde mobiliteitsstudies. Het geïntegreerd openbaar vervoeraanbod zal rekening houden met de specifieke noden van dunbevolkte gebieden.’

20. Over privacy

‘We hervormen de Privacycommissie. De Privacycommissie zorgt ervoor dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Om dit te verzoenen met een kwaliteitsvol elektronische dienstverlening door de overheid worden initiatieven genomen om vermenging van belangen te vermijden tussen haar leden en aanvragers van machtigingen.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content