120.000 extra jobs en verdwijnen woonbonus: wat staat er in de startnota van N-VA?

Bart De Wever (N-VA)
Jan Herregods
Jan Herregods Redacteur Knack.be

Vlaams informateur Bart De Wever heeft maandag zijn startnota neergelegd voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering. Een overzicht van de belangrijkste zaken.

Jobs

De Vlaamse Regering wil de volgende jaren minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80 procent is het doel. Zowel werkzoekenden, als nieuwkomers en inactieven begeleiden we intensief met opleidingen, omscholingen en een traject naar werk.

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het eerste grote streefdoel in de nota van Bart De Wever melding maakt van extra jobs. Dat werken weer meer moet lonen, en dat een job meer is dan een hefboom in de strijd tegen armoede, is een rode lijn door de hele tekst.

Betonstop?

‘We vrijwaren maximaal de open ruimte en maken werk van een bouwshift in plaats van een betonstop, waarbij we kansen creëren op goed gelegen plaatsen waar het aangenaam wonen en werken is. We kiezen voor kernversterking en kwalitatieve verdichtingen.’

De betonstop was al omstreden sinds het moment dat de vorige Vlaamse regering haar langetermijnplan voorstelde om het opgebruiken van de open ruimte tegen te gaan tegen 2040. Vorige week sprak interim-voorzitter van het Vlaams parlement Wilfried Vandale (N-VA) in Knack zijn vrees uit dat de betonstop er niet zou komen. Hoe ingrijpend de ‘bouwshift’ zal worden, zal nog moeten blijken. Over timing staat niets in het werkstuk.

Woonbonus

We voeren een belangrijke Vlaamse belastinghervorming door, zonder de globale belastingdruk te laten toenemen. In de woonfiscaliteit verschuiven we het fiscale voordeel van het hebben van een woning naar het verwerven ervan. Vanaf 1 januari 2020 dooft de woonbonus uit en verlagen we de registratierechten, zodat het goedkoper wordt om een enige eigen woning te verwerven.

De woonbonus werd de laatste jaren vanuit verschillende hoeken onder vuur genomen, wegens verschillende neveneffecten van de maatregel.

Onderwijs

Met verplichte taalbadklassen Nederlands voor kinderen die daar nood aan hebben, vermijden we leerachterstand en schooluitval. We versterken het kleuter- en lager onderwijs. In het secundair onderwijs waken we erover dat het huidige aanbod van onderwijsvormen, ASO, TSO, KSO en BSO, gegarandeerd blijft. De getrapte studiekeuze vanaf het tweede jaar behouden we. We geven weer vertrouwen aan leerkrachten en directies, verminderen hun administratieve taken en herstellen het respect voor de leraren en de klassenraad. We investeren fors in aantrekkelijke schoolgebouwen en in extra capaciteit, vooral in het secundair onderwijs. We schaffen de dubbele contingentering in het hele leerplichtonderwijs af en geven ouders opnieuw maximale vrijheid in de schoolkeuze voor hun kinderen. Aan de doelstellingen van het M-decreet geven we voortaan een pragmatische invulling: inclusief onderwijs indien haalbaar, kwaliteitsvol buitengewoon onderwijs indien meer aangewezen. Daarover beslissen leerkrachten en schooldirecties in overleg met de ouders.

(…)

In het officieel onderwijs voeren we de levensbeschouwelijke neutraliteit in voor leerkrachten en leerlingen. Net zoals we dat doen voor alle publieksfuncties bij de Vlaamse en lokale overheden.

Vooral het luik over onderwijs als een doorslag van het N-VA-verkiezingsprogramma. Verwacht wordt dat de partij ook een minister voor het departement zal leveren. Verschillende toppers lieten al verstaan dat ze interesse hebben. De maanden voor de verkiezingen liet de partij ook geen kans onbenut om in te hakken op het M-decreet.

Inburgering en sociale zaken

Wie aanspraak wil maken op de Vlaamse sociale bescherming en andere sociale voordelen, moet eerst vijf jaar ononderbroken, wettig en werkelijk in het land verbleven hebben en moet zich ten volle bekennen tot en inschakelen in onze Vlaamse gemeenschap. Om als nieuwkomer in aanmerking te komen voor kinderbijslag geldt voortaan een wachtperiode van zes maanden. Wanneer kinderen die niet in België wonen toch recht hebben op kinderbijslag, stellen we die waar mogelijk bij om rekening te houden met de levensduurte in het land van verblijf.

(…)

We willen zoveel mogelijk harten voor ons maatschappijmodel veroveren, maar het engagement moet wederzijds zijn. We maken assertief duidelijk welke de basisspelregels van onze gemeenschap zijn. Onze rechtsstaat staat niet ter discussie. Geen enkele religie of levensbeschouwing staat boven de wet, de scheiding der machten, de neutraliteit van de overheid, de scheiding van kerk en staat, … De gelijkheid en individuele vrijheid op het vlak van levensbeschouwing en seksuele geaardheid zijn niet onderhandelbaar

De Vlaamse Regering zal fors blijven investeren in sociale woningen, met een grotere klemtoon op renovatie en duurzaamheid. We waken er bovendien over dat sociale woningen toegewezen worden aan de meest behoeftigen, met in heel Vlaanderen voorrang voor mensen die een voldoende sterke en duurzame band met de gemeente of streek kunnen aantonen. We voegen sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samen in één woonactor en alle woningen worden voortaan toegewezen volgens chronologische inschrijving.

Op verschillende passages in de tekst, zie ook hierboven, wordt gekeken in de richting van de stapsgewijze toegang tot de sociale zekerheid. Een idee dat verschillende N-VA-kopstukken ook al lieten vallen in de discussies over migratie. Dit gaat voor de partij samen met het ‘voor wat hoort wat’-principe om aanspraak te kunnen maken op de sociale zekerheid.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content