‘We zeggen niet nee tegen btw-verlaging op energie’

Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

Waarom kant u zich met CD&V tegen het voorstel voor de vermindering van het btw-tarief op energie? (Daniel Dewulf, De Haan)

Hendrik Bogaert: We willen het voorstel dat nu op de regeringstafel ligt zeker bekijken. Wij zeggen niet a priori nee tegen een dergelijke vermindering. Het gaat immers om een vorm van loonlastenverlaging. Maar Europa moet dat eerst goedkeuren, anders riskeren we een boete van 750 miljoen euro. Daarnaast willen we een studie laten uitvoeren die nagaat wat het effect zal zijn voor onze bedrijven en onze gezinnen. Als die positief blijkt, mag het overigens niet bij deze ene maatregel blijven. We moeten bijvoorbeeld ook de lonen zelf aanpassen om concurrentieel te worden met onze buurlanden.

In 2011 pleitte u voor minimaal 90 procent besparingen en geen hogere belastingen. Bewijst de grote afstand tussen uw pleidooi en de realiteit niet dat dit inderdaad een door de PS gedomineerde belastingregering is? (Jan Lagasse, Knokke)

Bogaert: Ik heb het laten nakijken door onze studiedienst. Over de hele regeerperiode bestaat de begroting uit 42 procent besparingen, 29 procent nieuwe lasten en 29 procent andere posten, zoals dividenden of fraudebestrijding. Ik heb toen inderdaad gezegd dat ik niet meer dan vijf procent nieuwe lasten wilde, maar dat is natuurlijk een onderhandelingstechniek. Je moet de lat altijd hoger leggen. De doelstelling waarmee de PS aan de federale onderhandelingstafel is verschenen, was 60 procent. We krijgen van de N-VA heel vaak de kritiek dat dit een door de PS gedomineerde belastingregering is, maar de Vlaamse regering, waar de N-VA deel van uitmaakt, heeft voor haar opeenvolgende begrotingen in totaal twintig procent nieuwe lasten nodig gehad, dus zo groot is dat verschil nu ook weer niet.

Uit een studie die u hebt laten uitvoeren over de afwezigheden wegens ziekte bleek dat bij een overheidsdienst de ambtenaren uit Oost-Vlaanderen 25 procent minder afwezig waren dan hun Henegouwse collega’s. Is de arbeidsethiek zo verschillend? En mocht u daarover niet communiceren van de vakbond of regeringspartners? (Gilbert Temmerman, Zele)

Bogaert: Niet Oost-, maar West-Vlaanderen scoorde het best. En de afwezigheden door ziekte in Henegouwen lagen zelfs vijftig procent hoger, zoals ik ook publiek verklaard heb. Ik ben echter geen dokter en ik kan dus niet oordelen wie ziek is en wie niet. Wel is het zo dat we voor het hele land maatregelen hebben genomen om paal en perk te stellen aan de misbruiken die we wel zelf kunnen vaststellen, bijvoorbeeld bij diegenen die zich ziek melden voor hun hoofdjob, maar springlevend blijken in hun cumuljob. De cijfers hierover zijn uitvoerig besproken in het parlement en we hebben hierover een constructieve samenwerking met de vakbonden. Het is dus zeker niet zo dat er dingen verzwegen werden.

Ik combineer twee jobs in de privésector en werk ongeveer 90 uren per week. Toch zal mijn wettelijk pensioen 500 euro per maand lager zijn dan een statutair benoemde muziekleraar met een uurrooster van 17 uur. Eerlijk? (Luc Houben, Genk)

Bogaert: Die muziekleraar zal naast die 17 uren lesgeven ook wel tijd moeten investeren in voorbereidingen en andere opdrachten. Het klopt wel dat het ambtenarenpensioen erg mooi is, maar dat is ook een troef om mensen aan te trekken. Daarnaast kunnen veel werknemers in de privésector tegenwoordig rekenen op een aanvullend pensioen, wat niet het geval is in de openbare sector. Tot slot wil ik erop wijzen dat we de referentieperiode voor het ambtenarenpensioen al opgetrokken hebben van de laatste vijf jaar van de loopbaan naar de laatste tien jaar.

Vraag van de week

Komt er een eenheidsstatuut voor contractuele en statutaire ambtenaren, zodat ze dezelfde rechten krijgen? (Bert Daniëls, As)

Bogaert: Zo’n eenheidsstatuut komt er niet onmiddellijk. Geen enkele statutaire ambtenaar is bereid om een deel van zijn rechten op te geven ten gunste van zijn contractuele collega’s. Er is momenteel ook geen geld om bijvoorbeeld de pensioenen van de contractuelen zomaar op te trekken. We hebben wel al een achttal andere discriminaties weggewerkt tussen beide statuten. Zo zijn de promotiemogelijkheden voor contractuelen fors uitgebreid.

Volgende week: Jozef De Witte, directeur voor het Centrum van Gelijke Kansen en Racismebestrijding.

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets.

Hannes Cattebeke

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content