MAANDAG 6 NOVEMBER :

Het kollege van prokureur-generaals bereikt een akkoord over een vast tariferingssysteem voor gewone en zware verkeersovertredingen.

Het Vlaamse Ouderen Overlegkomitee (Ook) kondigt aan dat het de jaarlijkse ouderenweek, van 13 tot 19 november, in het teken van de armoede wil stellen. Zeven procent van de Vlaamse ouderen moet rondkomen met minder dan 20.000 frank per maand als alleenstaande of met minder dan 27.000 frank als koppel.

De kristelijke en de socialistische onderwijsvakbonden dreigen met een staking als de Vlaamse onderwijsminister Luc Van den Bossche (SP) zijn geplande hervormingen in het lager en middelbaar onderwijs doorvoert.

DINSDAG 7 NOVEMBER :

De CVP is het niet eens met het voorstel van SP-voorzitter Louis Tobback om één Vlaamse kieslijst in te voeren bij de volgende verkiezing van de kamer en de Vlaamse raad.

De Vlaamsbrabantse provincieraad keurt een reglement goed waarbij de voorrang bij verhuring van sociale woningen in de eerste plaats gekoppeld wordt aan de maatschappelijke, ekonomische en sociaal-kulturele binding met de woonplaats en pas daarna aan het inkomen. Zo wil de provincie de verfransing in de Vlaamse gemeenten rond Brussel tegengaan. (zie ook p. 10.)

Begrotingsminister Herman Van Rompuy (CVP) geeft toe dat de regering voor 46 miljard frank eenmalige maatregelen moest nemen, om de begroting voor 1996 te doen aansluiten bij de Maastrichtnorm.

WOENSDAG 8 NOVEMBER :

De kamerkommissie voor Justitie keurt het ontwerp van de tijdelijke huurwet goed. Als de voltallige kamer dat ook doet, worden alle huurovereenkomsten van voor 1987 met een jaar verlengd.

Op het koninklijk domein van Opgrimbie beginnen de voorbereidende werken voor de bouw van een klooster.

DONDERDAG 9 NOVEMBER :

In een dokument over de vernieuwing van het kristen-demokratisch gedachtengoed keert CVP-voorzitter Johan Van Hecke zich tegen het postmodernistische doemdenken en de individualizering van de maatschappij. Van Hecke pleit voor een verhoging van de kwaliteit van het leven via aandacht voor het gezin, vorming en deelneming aan het maatschappelijke leven.

De socialistische en kristelijke spoorwegbonden roepen op tot een 24-urenstaking bij de NMBS op 16, 23 en 24 november.

Administrateur-generaal Jean-Louis Stalport van de RTBF meldt dat hij voor het hof van kassatie moet verschijnen in het Uniop-dossier. (zie ook p. 24.)

In haar beleidsbrief voor Brussel, die ze indient bij het Vlaams parlement, pleit Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijke-Kansenbeleid Anne Van Asbroeck (SP) voor meer rechtstreekse kontakten met Franstaligen en een samenwerkingsakkoord tussen de Brusselse en de Vlaamse regeringen.

Zeven Open Scholen voor volwassenen voeren aktie tegen het schrappen van de extra subsidies. Daardoor dreigen ze de groeiende vraag naar lessen Nederlands door migranten niet meer te kunnen beantwoorden.

ACV-voorzitter Willy Peirens ventileert zijn frustratie over de aanpak van de werkloosheid door regering en werkgevers. Hij zegt dat “werkgelegenheid al vijftien jaar geen politieke prioriteit meer is” en stelt verbitterd vast dat de vakbonden de schuld krijgen voor het falen van het sociaal overleg.

VRIJDAG 10 NOVEMBER :

De ministerraad bereikt een akkoord over de afschaffing op termijn van de doodstraf en de invoering van een beveiligingsperiode. Dat is een periode waarin iemand, die voor bepaalde zware misdrijven is veroordeeld, niet kan worden vrijgelaten.

MAANDAG 13 NOVEMBER :

Volgens Raf Vermeire, de voorzitter van de CVP-jongeren, geeft premier Jean-Luc Dehaene (CVP) blijk van een gebrek aan visie.

Migranten willen Nederlands kunnen leren.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content