Ingrid Van Daele
Ingrid Van Daele Ingrid Van Daele is redacteur bij Knack

Niet iedereen is een potentiële fraudeur, luidt het bij Financiën. De kleine belastingbetaler werd soms te hardhandig aangepakt, waardoor te veel middelen naar een te klein aantal zaken zijn weggevloeid.

Wie nog hoopte dat het aanslagbiljet dit jaar eens niet in de bus zou vallen, bergt zijn hoop maar beter op. De eerste van de 4,5 miljoen exemplaren zijn verstuurd en inmiddels aangekomen. Bijbetalen geblazen dus? Geld terugkrijgen kan ook. Want anders dan de vorige jaren worden de formulieren van zowel wie belastingen terugtrekt als wie er moet bijbetalen gelijktijdig verstuurd, luidt het op het kabinet.

Niet iedereen gaat echter akkoord met de som die hij moet bijbetalen. Loontrekkenden tekenen nogal eens bezwaar aan tegen kosten of andere voordelen die niet worden aanvaard. ‘Het gaat vaak over feitelijke aangelegenheden’, zegt Guido de Lobel, directeur geschillen bij de inkomstenbelastingen. ‘Reiskosten van en naar het werk die onvoldoende kunnen worden aangetoond, bureaukosten voor wie vaak thuiswerkt, die te zwaar doorwegen. Of kosten die worden ingebracht bovenop de forfaitaire kostenvergoeding van een werkgever. Dan luidt de vraag: brengt de werknemer te veel kosten in? Of beschikt de werkgever over onvoldoende bewijsstukken voor het forfaitaire bedrag en hebben we met een vorm van verborgen loon te maken?’

‘Ook over onderhoudsgelden bestaan nog al eens discussies. Woont de student die zich in de stad heeft gedomicilieerd nu al dan niet bij zijn ouders?’ Het onderhoudsgeld van de student is namelijk voor tachtig procent netto aftrekbaar.

Wie niet met de berekening akkoord gaat, kan reageren en dat zo snel mogelijk. Binnen een termijn van drie maanden – vroeger was dat zes maanden – moet hij zijn bezwaarschrift aan de gewestelijke directeur richten. Sneller dan vroeger ook heeft hij recht op een antwoord: is dat niet binnen zes of negen maanden – voor een aanslag van ambtswege – dan kan de belastingplichtige naar de rechtbank van eerste aanleg stappen.

De drempel voor een klacht voor de rechtbank is vrij laag: ze kan aangetekend worden verstuurd of gewoon bij de griffie worden neergelegd. Welke verhaalmogelijkheden de belastingplichtige heeft, is in de beslissing van de directeur vermeld. Gaat de belastingplichtige, of de administratie ook niet akkoord met de beslissing van de rechter in eerste aanleg, dan kan hij hoger beroep aantekenen.

‘De bezwaarprocedure op zich is uiteraard niet de hoofdbekommernis van de administratie’, benadrukt De Lobel. ‘Door aan te dringen op een bezwaar als de belastingplichtige niet akkoord gaat, verleggen we het probleem naar een andere ambtenaar. We streven daarom naar een samenspraak met de belastingplichtige. Die moet de kans krijgen op een gemotiveerde wijze te antwoorden op wat we hem hebben voorgesteld. Zijn we dan nog niet van plan te taxeren zoals het in de aangifte is opgegeven, dan sturen we een bericht van wijziging. En dat moet goed zijn gemotiveerd.’

Ook wat de vestiging van de belasting zelf betreft, is de wet gewijzigd. ‘Vanaf 1 oktober 2000 moet elke aanslag die afwijkt van wat we eerder voorstelden of van wat de belastingplichtige heeft geantwoord, worden gemotiveerd.’

Hoeveel de aanslag ook bedraagt, hij moet tijdig worden betaald. Nalatigheidsintresten die beginnen te lopen vanaf de derde maand na de verzending van de aanslag, bedragen immers zeven procent per jaar. Normaal gezien moet het hele bedrag in een keer worden gestort. Tenzij de ontvanger van directe belastingen om uitzonderlijke redenen een afbetalingsplan kan toestaan. Bij echtscheidingen of in bepaalde crisissituaties is betalen in schijven soms mogelijk.

‘We trachten beter te taxeren,’ zegt Guido de Lobel, ‘waarmee we bedoelen dat de belastingplichtige in de mate van het mogelijke een stem krijgt in het debat.’ Bovendien zullen de ambtenaren in de toekomst meer worden geresponsabiliseerd: bij betwistingen zal een ambtenaar ertoe worden aangezet zijn vestiging te verdedigen. ‘De verschillende maatregelen moeten tot een mentaliteitswijziging leiden’, luidt het op het kabinet. Maar een omwenteling op gang brengen in een van de oudste administraties van het land zal ongetwijfeld tijd vergen.

Reacties, vragen: deknip@knack.be

Ingrid Van Daele

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content