Het uitrustingsplan is in zijn huidige vorm niet aanvaardbaar voor Vlaanderen. Er moet meer werk worden gemaakt van energiebesparing en gedecentralizeerde produktie. Het plan is niet konform met de Vlaamse beleidsopties terzake. Een en ander bewijst ook dat de gewesten meer moeten betrokken worden bij de opstelling van het uitrustingsplan. Belangrijke vertrekparameters, onder meer inzake milieu, behoren volledig tot de bevoegdheid van de gewesten. Ook voor de uitvoering van het plan ligt de sleutel bij de gewesten, onder meer via het vergunningenbeleid.

Het plan schat de mogelijke besparingen inzake elektriciteitsverbruik te laag in. Het voorziet dat een derde van de nieuwe behoeften via besparingen kan worden voorkomen. Volgens recente studies bestaat er echter een besparingspotentieel van 20 tot 40 procent. De Vlaamse regering zal een onderzoeksopdracht uitschrijven, om na te gaan wat het effektieve besparingspotentieel is. De producenten en distributeurs zullen verplicht worden om demonstratieprojekten uit te voeren.

Het uitrustingsplan maakt te weinig werk van gedecentralizeerde produktie, onder meer via het bevorderen van warmte-krachtkoppeling. Het voorziet voor de komende tien jaar een stijging van het aandeel van de decentrale produktie van 7 tot 11,8 procent. In Nederland is het aandeel van de decentrale produktie meer dan 35 procent. Volgens de Vlaamse regering moet een aktief beleid inzake warmte-krachtkoppeling ervoor zorgen dat over een periode van tien jaar het aandeel van de decentrale produktie verdrievoudigt.

Het transport van energie moet zoveel mogelijk worden beperkt. Dat kan door de vraag naar energie af te remmen en de gedecentralizeerde produktie te bevorderen. Nieuwe centrales moeten gebouwd worden waar de vraag het grootst is. Het transport moet bij voorkeur ondergronds en op een zo laag mogelijke spanning gebeuren. De Vlaamse regering besliste op 9 november 1994 geen gewestplanwijzigingen voor de aanleg van hoogspanningslijnen meer goed te keuren voor het energiedebat is afgerond in het Vlaamse parlement. Ze kan dan ook niet instemmen met de voorstellen tot aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen zoals voorzien in het uitrustingsplan.

In afwachting van een bijsturing van het plan gaat de Vlaamse regering alleen akkoord met de voorbereidende studies van de bouw van de eerste twee geplande Steg-installaties. Voorwaarde is wel dat die in Vlaanderen worden gebouwd omdat zich daar een energietekort voordoet.

Eric Van Rompuy

Vlaams Minister voor Ekonomie, bevoegd voor het Vlaams energiebeleid

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content