Recht van antwoord

In het artikel ‘Topbenoeming bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Knack nr. 24’ beweert een kandidaat dat de jury van de KBR zich voor de selectie van een nieuwe conservator laat leiden door vooroordelen, belangenvermenging en politieke connecties.

Als algemeen directeur van de KBR, jurylid en verslaggever, spreek ik deze gratuite beweringen ten stelligste tegen. Het artikel levert ook geen enkel bewijs.

Onder de titel ‘zonder meer bevooroordeeld’ wordt de selectieprocedure voorgesteld als een keuze tussen academisch hooggeschoolde kandidaten enerzijds, en een kandidaat die op verschillende kabinetten heeft gewerkt anderzijds. Daarbij wordt de zaak voorgesteld als zou achterkamerpolitiek de reden zijn waarom de jury die laatste kandidaat het geschiktst heeft bevonden.

Deze bewering is gratuit, ten eerste omdat de betrokken kandidaat een gespecialiseerd doctoraat heeft behaald in de boek- en uitgeverijgeschiedenis en ten tweede omdat men abstractie maakt van het functieprofiel, waarin op voorhand is vastgesteld welk type van conservator de KBR wil aanwerven.

De KBR is namelijk niet op zoek naar de man of vrouw met de langste publicatielijst of met de meeste onderzoeksprojecten op zijn of haar naam.

De klassieke opdrachten van de KBR – hedendaags en historisch cultureel erfgoed verwerven, bewaren, beheren, bestuderen en valoriseren – hebben anno 2021 immers andere, hedendaagse invullingen gekregen, onder meer door de digitale omwenteling, nieuwe gebruikersprofielen en andere soorten dienstverlening.

De KBR zoekt een vakman/ vakvrouw die kan evolueren in een context van voortdurende veranderingen en blijk geeft van zin voor innovatie. Uiteraard verwacht de KBR dat de conservator persoonlijk onderzoek verricht (20% van de functie), maar er wordt bij de selectie vooral gepeild naar competenties inzake collectiebeheer, leiderschap, digitalisering, netwerking, publieksactiviteiten, communicatie… (80% van de functie). Het vacaturebericht vermeldt expliciet de verdeelsleutel van 20 en 80%, waardoor elke kandidaat hiervan op de hoogte was.

De berichtgeving gaat hieraan voorbij. Zij laat uitschijnen dat de selectie louter op wetenschappelijke gronden gebeurde, terwijl het in werkelijkheid over een functie van overwegend dienstverlenende aard gaat. Het past dus om dit zakelijk element recht te zetten: het vacaturebericht is voor iedereen raadpleegbaar in het Staatsblad van 20 april 2020, p. 27295. Deze zakelijke rechtzetting weerlegt meteen ook de insinuaties van allerhande belangenvermenging in hoofde van de jury.

De KBR lanceert steeds open procedures waaraan zowel interne als externe kandidaten kunnen deelnemen. Zij worden beoordeeld door een jury van onafhankelijke topexperten in hun vak, met de functiebeschrijving als leidraad.

Zonder afbreuk te doen aan de kwaliteiten van de overige kandidaten meen ik dat de jury met dr. Jan Pauwels, een wetenschapper met 21 jaar ervaring en een gevarieerde beroepsloopbaan, iemand heeft gevonden die over de juiste competenties beschikt om zich de komende jaren samen met zijn team te ontfermen over de 300.000 oude drukken die de KBR bewaart, bestudeert en ontsluit voor de gebruikers.

Dat die persoon in een tijdschrift onder het mom van kritiek op de keuze van de jury wordt belasterd door een andere kandidaat, is weinig kies. De jury heeft hem als best gerangschikte voorgedragen, volgens de geldende procedures en regelgeving en op basis van de principes die ik hierboven heb toegelicht.

Ten slotte is het correct dat de kandidaat die als vierde werd gerangschikt een procedure bij de Raad van State is gestart. Het valt niet goed te begrijpen waarom deze kandidaat een eenzijdig verhaal ophangt in Knack, terwijl hijzelf eerst het tegensprekelijke debat voor de Raad van State heeft opgezocht. Op dat ogenblik komt het de Raad van State toe om hierover uitspraak te doen.

Sara Lammens, algemeen directeur Koninklijke Bibliotheek van België

Naschrift van de redactie:

Het artikel over de benoeming bij de KBR is onder meer gebaseerd op getuigenissen van direct betrokkenen en op gedetailleerde stukken zowel van de lopende procedures, als op (gedwongen) vrijgegeven verslagen van het juryberaad. Geen enkel lid van de jury wordt met naam en toenaam genoemd. Wel wordt aangestipt dat een ‘onafhankelijke topexpert’ een gezamenlijk belang had met de geselecteerde kandidaat. Over die kandidaat is correct vermeld dat hij ruim een decennium puur politieke functies op CD&V-kabinetten waarnam, die niets te maken hadden met de opdracht waarvoor de KBR een vacature uitschreef. Dat de kandidaat net voor de vacature terugkeerde van de politiek naar de KBR, riep vragen op bij andere kandidaten. De geselecteerde kandidaat heeft correct wederwoord gekregen in het artikel. Dat er een heuse procedureslag bezig is rond de vacature, kan moeilijk ontkend worden. Die procedures werden overigens niet door één, maar door verschillende kandidaten aangespannen. Onder meer de Raad van State zal beoordelen of de inhoud van de documenten en de beweringen van die kandidaten ‘gratuit’ zijn.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content