Hannes Cattebeke
Hannes Cattebeke Freelance journalist voor onder meer Knack

Kan er geen extra budget komen om oude en uitgeleefde scholen op te knappen? De nood is hoog. (Jeannine de Caluwe, Teuven)

RAYMONDAVERDYCK: Ik deel uw bezorgdheid. Wij betreuren dat er gedurende zovele jaren veel te weinig middelen zijn gegaan naar het onderhoud van de gebouwen. De inhaalbeweging die de voorbije regeerperiode is ingezet, was maar een doekje voor het bloeden. In ons memorandum voor de nieuwe Vlaamse regering staan extra middelen voor schoolgebouwen bovenaan. Terwijl de vernieuwing van ons patrimonium ongeveer 2 miljard euro kost, moeten we het met 40 miljoen stellen. En dan hebben we het nog niet over de bouw van nieuwe scholen die nodig zijn, gezien de demografische evolutie of over de situatie in de andere onderwijsnetten, waar de nood even hoog is.

Moeten we niet afstappen van het leerplichtonderwijs, dat niets met leren te maken heeft maar alles met het regelen van de arbeidsmarkt? (Peter Vercauteren, Eksaarde)

VERDYCK: Nee, we moeten de leerplicht net koesteren. Ze garandeert dat elk kind toegang heeft tot onderwijs. Onze vorming mag niet wereldvreemd zijn en we moeten erover waken dat ze aansluit bij de arbeidsmarkt, maar het is ook belangrijk dat we de jongeren een brede algemene vorming geven. Voor de jongeren die al vroeg geen zin meer hebben in school, zullen we de leerplichtleeftijd zeker niet verlagen. We bieden alternatieven aan zoals het deeltijds onderwijs, en het is een uitdaging om een positiever klimaat te creëren zodat tieners wel graag naar school blijven gaan. Daarom willen we bij de hervorming van het secundair onderwijs de studiekeuze uitstellen.

Is het niet zinvoller om in plaats van aparte vakken levensbeschouwing een overkoepelend vak aan te bieden waarin men reflecteert over de waarden en normen in de samenleving? (Lieke Vincent, Gent)

VERDYCK: Het Gemeenschapsonderwijs is grondwettelijk verplicht om de verschillende levensbeschouwingen aan bod te laten komen. Daarnaast doen we er alles aan om vooral de nadruk te leggen op wat jongeren verbindt, en om ze vertrouwd te maken met de andere levensbeschouwingen en culturen. Zelfs zonder een overkoepelend vak over levensbeschouwing is dat mogelijk. Ook andere vakken, zoals taal of geschiedenis, zijn geschikt om daarop in te spelen.

Binnen het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs staan de Rechten van de Mens centraal. In welke mate kan men het recht op godsdienstvrijheid verzoenen met het hoofddoekenverbod? (Nassera Bouzambou, Borgerhout)

VERDYCK: Eerst wil ik een misverstand uit de wereld helpen. Wij hebben geen verbod op de hoofddoek alléén ingevoerd, maar op alle levensbeschouwelijke kentekens. De reden daarvoor was dat ons pedagogische project onder druk kwam te staan en de sereniteit in onze scholen verdwenen was. Wij wilden net het actief pluralisme terug. Vorige week ontstond er een nieuw debat omdat de Raad van State mogelijk zou oordelen dat we het verbod niet over het hele net mogen invoeren, maar enkel in scholen waar er problemen zijn (zie blz. 8). Maar op die manier dreigt het probleem van de ene school naar de andere te verschuiven, zoals vroeger: jongeren kozen voor een bepaalde school omdat daar wel of niet religieuze symbolen werden gedragen. Zo dreigt er telkens in een andere school dezelfde discussie te ontstaan. Wij hopen dat de Raad van State onze argumenten zal volgen.

Vraag van de week

Moet, om de hoofddoekendiscussie te beslechten, de Moslimexecutieve niet eerst zelf duidelijkheid scheppen over de vraag wat de precieze betekenis is van de hoofddoek: een religieus teken, een verplichting voor de vrouw… (Martine Taffein, Gullegem)

VERDYCK: Wij richten ons niet alleen tot de Moslimexecutieve, maar we zijn wel vragende partij voor een breed maatschappelijk debat over de rol van religie binnen onze scholen. Ook de andere netten zouden daaraan moeten deelnemen, want ook daar is er in heel wat scholen een verbod op religieuze kentekens. Het uiteindelijke doel van zo’n debat moet zijn dat in alle scholen jonge mensen samen kunnen leren en leven.

Volgende week: topambtenaar Frank Van Massenhove (FOD Sociale Zekerheid)

Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets

Hannes Cattebeke

‘Geld voor schoolgebouwen staat boven aan ons verlanglijstje’ In de hoofddoekenkwestie vraagt Raymonda Verdyck, ceo van het Gemeenschapsonderwijs (GO!), een breed debat over de rol van religie in alle Vlaamse scholen.

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content