LOUIS VAN DEN WYNGAERT

Het is zeer goed dat een parlementaire onderzoekscommissie zich buigt over het probleem van sekten, stelt Louis Van den Wyngaert, voorzitter van de VVPG (Vereniging ter Verdediging van Persoon en Gezin).

?Sekten manipuleren mensen, gebruiken praktijken die wezenlijk de rechten en de vrijheid van de mens aantasten. Het gaat erom die methoden te ontmaskeren, niet om een heksenjacht te openen op bepaalde groepen of personen.

Het parlement is de spreekbuis van het land en moet zich dus bezighouden met wat ongerustheid wekt bij de burgers van dit land. Als we weten dat in Vlaanderen alleen vijftig- à tachtigduizend mensen bij een sekte horen, dan spreken we over een probleem dat aandacht verdient.

De praktijken van die groepen gaan in tegen de wet. Als mensen geen recht krijgen op informatie tenzij die door de leiders verstrekt, als mensen wordt geleerd wantrouwig te staan ten opzichte van hun familie, hun medemensen en de maatschappij, dan wordt volgens ons ook de democratie ondergraven. Er bestaan wetten om die praktijken tegen te gaan. Alleen moeten die wellicht wat aangescherpt worden.

Er is ook een financieel aspect. De sekten hebben geld en mankracht ongehoord. Het zou interessant zijn die financiële kant grondig te onderzoeken.

De praktijken waarmee religieuze of politieke fundamentalisten hun leden lokken en laten functioneren tot profijt van de groep, lijken sterk op die van sekten. Als die praktijken worden aangepakt, zal dat fundamentalisme misschien niet verdwijnen, maar wel ontmaskerd worden.

De onderzoekscommissie zal vanzelf media-aandacht krijgen. Daardoor komt informatie over de methodes en praktijken in de pers. En informatie betekent in dit geval preventie. Want die sekten zijn prima georganiseerd. Ze lokken mensen door in te spelen op idealen. Een keer in de val, houden ze die vast via een mengeling van desinformatie, enthousiasme belangrijk in een tijd waarin zoveel mensen moedeloos zijn geworden en het prediken van collectieve hoogmoed. Die drie zaken zijn trouwens kenmerken van elke autoritaire staat.”

MARC VERWILGHEN

Er bestaat geen twijfel over de ernst van het probleem, zegt Marc Verwilghen (VLD), voorzitter van de vaste Kamercommissie Justitie. De vraag is of het parlement zich niet beter toelegt op haar echte taken.

?De VLD stemde tegen het voorstel om een parlementaire onderzoekscommissie ter bestrijding van sekten op te richten. We weten dat sommige sekten gevaarlijk zijn en moeten bestreden worden. De Vlaamse liberalen willen ook dat alles wordt gedaan om te voorkomen dat mensen het slachtoffer worden lichamelijk, psychisch en financieel van op macht en geld beluste goeroes.

Maar het probleem van de sekten is bekend, ook internationaal. De Belgische Staatsveiligheid is volop bezig aan een onderzoek, heeft ook een plan klaar om de sekten te controleren en te bestrijden. Er bestaan wetten om sekten aan te pakken. Moet de Kamer dan echt elf mensen tot eind december 1996 één dag per week fulltime bezighouden met een onderzoek over te doen ? En als dat de taak van het parlement is, waarom wordt de onderzoekscommissie dan niet toegewezen aan de Senaat ? Dat kan grondwettelijk perfect en de Senaat heeft tijd en energie vrij voor dat onderzoek.

Een andere overweging is dat een parlementaire onderzoekscommissie een uitzonderlijk instrument is, dat niet mag misbruikt worden. Op het ogenblik dat ons land geconfronteerd wordt met allerlei vraagstukken, is het ongepast dat er zoveel dure aandacht gaat naar de sekten. Er is nog steeds geen parlementaire onderzoekscommissie naar het reilen en zeilen van de hormonenmaffia. En daar werd een moord gepleegd. Iedereen weet dat die maffia het bijzonder goed stelt, maar de Kamer vindt het niet nodig een parlementair onderzoek in te stellen.

Ook een onderzoek naar de activiteiten van het Abos was volgens de meerderheid niet nodig. Drugs mogen enkel door een werkgroep behandeld worden, niet door een onderzoekscommissie.

Opvallend was ook dat bij de Waalse partijen alleen de Franstalige liberalen voorstander waren en dat de anderen in de loop van het debat bijdraaiden. Blijkbaar wil men de sekten als bliksemafleider gebruiken voor politiek geladen dossiers. Er mag alleen nog onderzoek gedaan worden naar dossiers waar een aantal politieke partijen niet bij betrokken zijn. Daarom stemde de VLD ook tegen. Het parlement heeft geen nood aan bezigheidstherapie.”

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content