Binnenkort beschikken migrantenjongeren in Antwerpen over een nieuw jeugdhuis. Ook de organizatie VIP vindt er onderdak.

EEN PAAR WEKEN voor de opening van het nieuwe “Jeugdhuis ’t Zuid”, heerst er heel wat bedrijvigheid in nummer 19 aan de Antwerpse Gijzelaarsstraat. De toegangshal lijkt wel een kleine bouwwerf : een hoopje zand, planken, ladders, kartonnen dozen, oude meubelen liggen er nog te wachten op een bestemming.

Elders in het gebouw zijn medewerkers van Steunpunt Tewerkstelling Antwerpen de laatste hand aan het leggen aan de elektriciteitsvoorziening. Deze werkloze jongeren toevallig allemaal migranten hebben op vrijwillige basis bij Steunpunt Tewerkstelling een opleiding “elektriciteit” gevolgd. De meesten onder hen spijkerden ook hun kennis van het Nederlands bij om ten minste vertrouwd te zijn met de terminologie van hun vak.

Op verzoek van het jeugdhuis hebben ze er voor gekozen tijdens hun stageperiode het gebouw van een nieuwe elektriciteitsleiding te voorzien. In juni deed een eerste groep het zware werk. De groep die nu aan de slag is, zorgt voor de afwerking : het plaatsen van stopkontakten en schakelaars.

Na een pauze port de koördinator van het jeugdhuis, Abdelali Drissi, ze aan om terug aan het werk te gaan. “Deze werklozen worden niet extra vergoed voor het werk dat ze hier doen, ” legt Drissi uit. “Dat is niet altijd makkelijk voor hun begeleider. Hij kan niet streng tegen hen optreden. Zo goed en zo kwaad als het gaat, moet hij ze proberen te motiveren om zich toch in te spannen. “

MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX.

Terwijl Drissi ons rondleidt, gaan plots de lichten aan en uit. Een stagiaire van de sociale school komt vanachter haar tekstverwerker het sekretariaat uitgelopen : “Mijn tekst kwijt ! “

Ach, een rampje meer of minder. Dat zijn ze hier wel gewoon. “Wat is dat ? ” vraagt Abdel El Mouden verbouwereerd. Hij stelt bij het binnenkomen vast dat de vloer van de grote ontspanningszaal vochtige plekken vertoont. Abdelali en Abdel trekken zich even terug om het probleem te bespreken.

Beiden zijn van Marokkaanse afkomst, maar drukken zich in voorbeeldig Nederlands uit. De ene is medewerker van het Jeugdhuis ’t Zuid, de andere voorzitter van de Vereniging voor Integratie en Participatie, kortweg VIP. Samen kochten deze twee migrantenorganizaties eind vorig jaar dit huis in de Gijzelaarsstraat om er hun verschillende maar toch op elkaar aansluitende aktiviteiten te kunnen ontplooien.

De VZW Jeugdhuis ’t Zuid lid van de Federatie van de Vlaamse Jeugdhuizen bestaat meer dan vijftien jaar en was tot voor kort “om het hoekje” in de Kasteelstraat gevestigd. Het bereikt hoofdzakelijk Turkse en Marokkaanse jongeren. Af en toe brengen die eens een Belgisch vriendje mee, maar lang blijven die gewoonlijk niet hangen. In de regel staat het jeugdhuis open voor jongens én meisjes, in feite komen er bijna uitsluitend jongens naartoe.

Volgens Abdelali Drissi hebben de leden van het jeugdhuis allemaal te kampen met een taalachterstand, zijn ze impulsief en gaan ze gebukt onder een minderwaardigheidscomplex. Vooral jongeren onder de zestien hebben last van die problemen ; de oudere groep iets minder, maar toch. Dat het geen sinecure is om een 150-tal van deze jongeren op te vangen, spreekt voor zich.

Drissi : “Overdag moeten ze zich op school aan de reglementen houden, anders worden ze gestraft. Ook thuis gelden strikte regels. Bij ons komen ze zich dan afreageren. Als begeleiders moeten wij proberen hun frustraties in goede banen te leiden en dat is niet zo makkelijk. We zoeken naar aktiviteiten, waarbij ze hun frustraties kwijt kunnen en tegelijk iets opsteken. “

Het nieuwe jeugdhuis biedt tal van mogelijkheden, zowel op het gebied van ontspanning als van vorming. Bij de inrichting is er duidelijk gezocht naar manieren om elke beschikbare ruimte optimaal te benutten.

INFORMATICA-KLAS.

Dominant in het hele gebouw is de grote instuifruimte. De sfeer wordt grotendeels bepaald door een lichtkoepel in het dak. De medewerkers van het jeugdhuis stonden erop dat die lichtkoepel er zou komen, want in het vorige huis kwamen de jongeren van het buitenlicht op straat in een pikdonkere ruimte terecht. En dat werkte behoorlijk deprimerend. “Veel licht maakt de sfeer heel wat aangenamer, ” zegt Abdelali Drissi. “Door in het interieur bepaalde kleuren te gebruiken, proberen we rust te scheppen. “

De instuifruimte kan voor van alles dienen : kaarten, tafeltennis, een kwis… Er kan naar televisie, video of film worden gekeken. Op instuif-avonden kunnen de jongeren er een (alkoholvrij) glas komen drinken. “Maar de meesten hebben geen centjes om iets te kopen, ” zegt Abdelali. “Vaak blijft het bij wat kaarten of tafeltennis. “

Vanwege die weinige centjes is er ook in een kleine fitness-ruimte voorzien. Volgens Drissi is vlakbij een “super de luxe” fitness-zaal, die voor deze jongeren echter onbetaalbaar is. Het lokaal hier staat voorlopig nog leeg. “We installeren hier een fietske en een paar gewichtjes, zodat ze rustig wat kunnen sporten. “

In het lokaaltje ernaast kan de schoolgaande jeugd, onder begeleiding, huiswerk komen maken. Ze kunnen er ook terecht tijdens een moeilijke eksamenperiode. Van hun ouders moeten deze leerlingen weinig of geen hulp verwachten, omdat die taal noch materie kennen. Bovendien ontbreekt thuis vaak de ruimte en de rust om gekoncentreerd te kunnen werken. Medewerkers van het jeugdhuis, of vrijwilligers die uit ervaring weten hoe moeilijk migrantenkinderen het soms hebben op school, staan in voor de begeleiding. Drissi : “Ze willen deze jongeren motiveren : doe je best ! Zorg er voor dat je niet, zoals je vader, de hele dag met een schop in je handen moet staan. “

Onderwijs en taalkennis staan hier hoog in het vaandel. De initiatiefnemers dromen er luidop van de nu nog vrij erbarmelijk uitziende kelderruimte om te toveren tot een informatica-klasje. Onder de sympatizanten van het jeugdhuis bevinden zich informatici, die les zouden kunnen geven. En er zijn bedrijven die van oude computers afwillen. Dus, waarom niet ? Alleen over de brandveiligheid van de kelder bestaan twijfels.

“In de toekomst willen we meer aan vorming doen, ” vertelt Drissi. “De jongste maanden hebben we vooral aandacht besteed aan taal. Doordat de jongens heel slecht Nederlands spreken, geraken ze vaak in een vicieuze cirkel : problemen op school, later bij het zoeken naar werk… Maar wie ze taalkennis wil bijbrengen, moet voorzichtig tewerk gaan. Dat moet gebeuren via spelletjes, op een manier die ze leuk vinden. Anders haken ze af. Een stagiaire van de sociale school heeft nu de opdracht gekregen rond deze problematiek te werken. “

AGRESSIE.

Er is ook oog voor sociaal gedrag. “We leren hoe zich, bijvoorbeeld, bij sport en spel te gedragen. We spelen met een ploegje in de kompetitie van de Vlaamse Zaalvoetbalbond. We willen er, als Turken en Marokkanen, heel goed uitkomen. Wedstrijden mogen zeker niet uit de hand lopen. “

Momenteel bereidt het begeleidend team een serie aktiviteiten rond het tema agressie voor. Elke week zal het onderwerp aan bod komen. Door een film te vertonen en te bespreken. Door iemand van de politie uit te nodigen. Of door iemand die met agressie gekonfronteerd is, aan het woord te laten. Drissi : “We willen het probleem via verscheiden invalshoeken aankaarten. Achteraf zullen we moeten evalueren of de jongeren er iets aan gehad hebben. En of ze rijp zijn voor dit soort vorming. “

Om al de aktiviteiten te plannen, te organizeren en te begeleiden, beschikt het jeugdhuis over twee voltijdmedewerkers en twee halftijdse DAC’ers. De ontvangen subsidies gaan naar de lonen. Voor de werkingskosten moeten ze zelf instaan. Daarom hebben regelmatig internationale avonden plaats. Sympatizanten worden dan uitgenodigd op een kulturele avond, waarop zij kunnen genieten van culinaire specialiteiten, van muziek en dans. Verder blijft het zoeken naar sponsors en giften van derden.

Voor de aankoop van het gebouw konden het jeugdhuis en VIP rekenen op financiële steun van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en van de Europese Unie. Voorts kwamen er giften van diverse instellingen en personen, en werd hier en daar geleend. Maar “het huis is betaald”, klinkt het fier. Nu nog de verbouwingswerken….

Sinds maart hebben tal van vrijwilligers zich ingezet om het gebouw, waar vroeger een chemisch bedrijfje was gevestigd, op te kalefateren : door een plafond te plaatsen, een trap te installeren, voor centrale verwarming te zorgen of door de muur een lik verf te geven.

Behalve de aannemer, wiens rekening oploopt tot een miljoen, moet ook nog het materiaal betaald worden. Ook op dat gebied gebeurt alles waar mogelijk zuinig. Abdelali Drissi wijst fier op een stoel die hij voor tien frank van een school heeft gekocht. “Tweeëndertig stoelen en vijf tafels ! ” heeft hij zo bemachtigd. En Abdel El Mouden die op de eerste verdieping het VIP-sekretariaat showt, zegt : “Ach, die vloerbedekking kan wel wachten. “

Naar de zolder lonkt hij wel. Langs een levensgevaarlijke trap, troont hij ons mee naar boven. Een donkere, stoffige, lege maar grote ruimte. In gedachten ziet El Mouden er echter al akteurs en musici aan het werk. Eerst moeten alle lekken gedicht en moeten er ramen in het dak. Zorgen voor later.

Hij is al lang blij dat hij nu voor VIP over een sekretariaatsruimte beschikt op de eerste verdieping. “Tot voor kort waren we zigeuners. We vergaderden hier en daar, afhankelijk van de organizatie die een lokaal ter beschikking wou stellen. Meestal huurden wij lokalen. Nu kunnen we tenminste onze paperassen op een vaste plaats leggen. “

ZWARTE ZONDAG.

Abdel El Mouden is in het dagelijkse leven advokaat. Bij de jongste parlementsverkiezingen stond hij in Antwerpen op de vijfde plaats van de SP-lijst voor de kamer. Vier jaar geleden, na de parlementsverkiezingen van ’91, werd hij een van de drijvende krachten achter VIP. “Na zwarte zondag vonden we met een paar mensen dat we aan de buitenwereld moesten laten zien dat wij niet zijn zoals het Vlaams Blok ons afschildert. We wilden aantonen dat er met ons wel te werken valt, dat er wel geïntegreerde, zelfs geassimileerde, en gediplomeerde migranten bestaan. Wij wilden duidelijk maken dat wij op een konstruktieve wijze kunnen meewerken aan deze samenleving. “

Behalve Abdel El Mouden, dachten ook Sabi Mohammed (Jeugdhuis ’t Zuid), Naima Annouri (Borgerhout Beter Bekeken), Fatia Bali, haar zuster Fatima Bali, en Naima Lanjri (kabinetsmedewerkster van minister Wivina Demeester, CVP-kandidate voor de Vlaamse Raad) er ook zo over. De Vereniging voor Integratie en Participatie (VIP) werd opgericht. De initiatiefnemers waren vooral van Marokkaanse origine. Abdel El Mouden : “VIP is een zelforganizatie : een vereniging opgericht, beheerd en gedragen door migranten zelf. Er zijn verschillende politieke strekkingen in vertegenwoordigd, we zijn een pluralistische organizatie die nu een 150-tal leden telt. “

Volgens de statuten van VIP moet de VZW op drie terreinen aktief zijn : er moeten zowel stappen gezet worden naar het beleid als naar de autochtone bevolking en de migrantenbevolking. Wat de beïnvloeding van het beleid betreft, heeft VIP de afgelopen jaren geijverd voor de erkenning van zelforganizaties. Via kontakten in de politieke wereld en via debatten, probeerde VIP het eigen standpunt te verdedigen.

Er werden ook debatten gehouden over de rechtspositie van migranten. “Die debatten zijn niet alleen relevant voor het beleid maar ook voor onze eigen bevolking, ” zegt El Mouden. “Ons jongste debat ging over de positie van de migrantenvrouwen in België. De opkomst was groter dan verwacht. Ik moest toen zelf tot mijn verbazing vaststellen dat een groot deel van de Marokkaanse vrouwen een vrij traditionele kijk op de zaak had. “

Om de migranten over deze en andere juridische kwesties te informeren, zijn brochures opgesteld en kursussen gegeven. Er werden ook stappen gezet naar de autochtone bevolking. El Mouden : “We hebben vaak deelgenomen aan aktiviteiten die betrekking hadden op migranten en opgezet waren door derden. Wij werden dan als zogenaamde deskundigen uitgenodigd. Meestal waren die organizaties toch verrast over het feit dat er migranten bestaan die het heft in eigen handen nemen en over de materie kunnen praten. “

KAPERS.

Om de Belgische bevolking te sensibilizeren, wordt ook een beroep gedaan op de teatergroep VIP-uur, die uit een twintigtal migrantenjongeren mannelijk en vrouwelijk bestaat. Abdel El Mouden : “Het gezelschap speelt nu Kollage-poëzie, een stuk dat het migratietema behandelt en in beeld brengt wat onze ouders hebben meegemaakt en wat wij hier nu beleven. Als we de zolder kunnen opknappen, kan de toneelgroep meteen aan een volgend projekt beginnen. “

Niet het daar nog te verrichten werk tempert zijn entoesiasme, wel een totaal ander probleem zit hem dwars : “Eigenlijk hebben we maar voor één ding schrik : er komen professionele teatermensen naar onze voorstellingen kijken en die pikken onze beste mensen weg. Dat is al drie keer gebeurd. “

Abdelali Drissi van het jeugdhuis kent het fenomeen : “We zitten in onze voetbalploeg met hetzelfde probleem. Sommigen spelen zo goed dat andere klubs ze willen aantrekken. Een van onze jongens, die in het jeugdhuis heeft leren voetballen, speelt nu eerste nationaal in het zaalvoetbal. Elk jaar gaan er minstens twee of drie naar andere Vlaamse ploegen. Dat vinden we juist goed, want het is ook onze bedoeling om die jongeren te integreren in een organizatie met een betere struktuur en een betere begeleiding. Wij vinden het positief dat ze de schrik overwinnen om naar andere klubs te vertrekken. “

Abdel El Mouden is het daarmee eens, maar vindt het wegkapen van talent jammer. “Eén van de redenen van een samenwerking tussen het jeugdhuis en VIP was dat er een doorstroming van de leden moet zijn. We willen zorgen voor kontinuïteit tussen jongeren en volwassenen. Wanneer de jongeren van het jeugdhuis volwassen worden, kunnen ze zich bij VIP aansluiten. De voetballers van het jeugdhuis kunnen dan met een VIP-voetbalploeg beginnen. Maar nee, men plukt ze weg. Sinds de opkomst van het Vlaams Blok moeten we ons voortdurend bewijzen. Op het ogenblik dat we dat aan het doen zijn, pikken ze onze beste mensen weg ! Ze gaan met de crème de la crème lopen. “

Jo Blommaert

Jeugdhuis ’t Zuid twee maanden geleden. “Het is zoeken naar aktiviteiten waarbij ze hun frustraties kwijt kunnen en tegelijk iets kunnen opsteken. “

“Er zijn migranten die het heft in eigen hand nemen en meebouwen aan de gehele samenleving. “

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content