HUGO COVELIERS

VLD-parlementslid Hugo Coveliers grossiert gewoonlijk in wilde verhalen in de gerechtelijke sfeer. Nu zoekt hij het in luchtiger regionen en wil het monopolie van de Belgische duivenbond afschaffen.

?Toen ik onderzoek deed naar de militaire inlichtingendiensten, ben ik op een wet gevallen op duiven. Omdat men vroeger postduiven te allen tijde wou terugvinden, moest elke duivenliefhebber bij de nationale bond zijn aangesloten. De Belgische grondwet en het Europees Verdrag van Rechten van de Mens garanderen de vrijheid van vereniging. Er geldt slechts één uitzondering : wanneer de veiligheid van de staat in het gedrang komt. Daar steunt juist het monopolie van de bond op.

In een demokratie, in een vrije ekonomie, zijn monopolies nooit gunstig. Iedereen moet zich volgens mij vrij kunnen verenigen. Dat brengt meteen konkurrentie met zich mee. Nu bepaalt de VZW Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond eenzijdig de prijs van de ringen. Een percentage van de gelden die winnaars uitgekeerd krijgen, gaat ook naar die VZW, die dat volkomen discretionair bepaalt. De bond werkt net als archaïsche sportbonden ook nog altijd met een soort interne rechtbank, die leden kan uitsluiten. Dat zijn allemaal kwalijke gevolgen van een monopoliepositie. Ook in het vervoer van de duiven bestaat er nauwelijks konkurrentie. Het afschaffen van het monopolie zou dus ook de echte duivenliefhebber ten goede komen.

Op mijn voorstel heb ik een aantal onrechtstreekse reakties gekregen. Ook van duivenliefhebbers die het niet eens zijn de huidige gang van zaken. Er is volgens mij een lobbying in gang gezet om mijn voorstel niet te aanvaarden. Er wordt volgens die bronnen druk uitgeoefend op mensen omdat er een aantal heren zijn wiens broodwinning in het gedrang kan komen.”

MARCEL VAN DEN DRIESSCHE

De voorzitter van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond krijgt kop noch staart aan het voorstel van Coveliers. Volgens Marcel Van Den Driessche is er helemaal geen sprake van een monopolie van zijn bond.

?Volgens de militaire wet van 1923 vielen de postduiven onder de bevoegdheid van het ministerie van Landsverdediging. Geen duif mocht ongeweten het land in of uit. De burgemeester moest toelating geven tot het houden van duiven. Hij verstrekte die toelating alleen aan mensen die lid waren van de Belgische Duivenliefhebbersbond. Maar die militaire wet is al lang afgeschaft en meneer Coveliers lijkt dat niet te beseffen. Nu bestellen de verschillende duivenmaatschappijen gewoon ringen bij ons. Daar doen ze mee wat ze willen net zoals met de rest van hun organizatie. Een monopolie van de duivenbond bestaat dus niet. Wanneer niet-leden bij ons ringen bestellen, zijn wij verplicht die af te leveren.

Het idee van verschillende bonden die naast mekaar aan de slag zijn, is ook niet nieuw, want vroeger bestonden die. Iedereen mag zo’n duivenbond oprichten. Ik vraag me wel af waarom het bestaan van méér bonden goedkoper zou uitvallen voor de duivenliefhebber. Als iedereen dezelfde verplichtingen krijgt opgelegd, dezelfde belastingen betaalt, vastzit aan vergoedingen voor het uitzenden van de duivenberichten, enzovoort krijg je overal ongeveer dezelfde prijzen. Dat geldt ook voor het vervoer van de wedstrijdduiven. Wij organizeren dat transport alleen, maar bepalen de vervoersprijzen niet, dat doen namelijk de NMBS of de vervoerder het gaat hier om zelfstandige ondernemers die daarvoor worden ingeschakeld.

Meneer Coveliers lijkt dat allemaal niet goed begrepen te hebben. Ik weet niet wie hem dit in zijn soep gedraaid heeft, maar hij is blijkbaar heel slecht geïnformeerd. Mij is in elk geval nooit één duivenmelker komen zeggen : uw bond is niet demokratisch, wij willen dat anders organizeren. Alle maatschappijen doen tenslotte waar ze zin in hebben.”

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content