Via informele vergaderingen met kleine groepjes werken de topministers in alle stilte aan de opmaak van de begroting voor 1996.

Minister van Financiën Philippe Maystadt (PSC) schat de inkomsten voor volgend jaar op 2.291,8 miljard frank. Hij meldt tegenvallende inkomsten voor dit jaar. In de eerste acht maanden van 1995 lagen de ontvangsten van de federale schatkist ruim veertig miljard frank lager dan geraamd. Ze stegen ten opzichte van augustus 1994 met 2,6 procent in plaats van met de verhoopte 6 procent. Daarentegen bespaart de regering 7 miljard frank door de recente renteafbrokkeling. Ze houdt voor 1996 rekening met een gemiddelde korte-termijnrente van 4,5 procent. Eerder was het uitgangspunt 5 procent. Toch groeit de inspanning, die de overheid bij het opstellen van de begroting moet leveren, uit boven de 100 miljard frank.

De rentebetaling op de staatsschuld vormt de belangrijkste uitgavenpost voor de overheid en ligt op 654,4 miljard frank of 38,6 procent van de begroting. Begrotingsminister Herman Van Rompuy (CVP) deelt mee dat de primaire uitgaven volgend jaar mogen oplopen tot 1.043 miljard frank. De officiële voorspellingen betrouwen op een bruto binnenlands produkt van 8.306 miljard frank.

Voor volgend jaar voorziet de regering een tekort van 30 miljard in de sociale zekerheid. Dat is lager dan de 45 miljard frank, die de hoge raad van financiën vooropstelde. In de ziekteverzekering moet de regering 9 miljard frank besparen. Dat geld wil ze halen uit een verlaging van de geneesmiddelenprijzen en maatregelen bij dokters en tandartsen.

Een aantal (vermeende) besparingsvoorstellen zorgt inmiddels voor onrust. De vakbonden zetten zich af tegen de intentie van Van Rompuy om de loonstop na 1996 te verlengen. Ze hekelen vooral de timing van het voorstel, namelijk bij het aanbreken van sociale onderhandelingen. Ook de werkgeversorganizaties doen het voorstel af als voorbarig. CVP en SP bewaren er het stilzwijgen over. De VLD hekelt een verlengde loonstop als “de meest gemakzuchtige oplossing”.

De kristelijke en socialistische bediendenbonden protesteren tegen het voornemen van de regering om de opzegtermijnen voor bedienden te versoepelen. Volgens hen “bedreigt dit cadeau aan de werkgevers tienduizenden bedienden in hun werk- en inkomenszekerheid. “

Financiële kringen nemen aan dat de regering de roerende voorheffing op inkomsten van obligaties en kasbons zal optrekken van 13,39 naar 15 procent. Deze ingreep stuit op minder weerstand dan de vermogensbelasting waaraan SP-voorzitter Louis Tobback enkele weken geleden dacht. Het nationaal eigenaarssyndikaat vindt Tobbacks voorstel onbruikbaar.

Norbert Martin, de voorzitter van de federatie van de chemische nijverheid, verklaart dat de invoering van een CO2-taks noch het milieu noch de werkgelegenheid dient.

Ook de Vlaamse ministers houden een begrotingskonklaaf. De Vlaamse begrotingsminister Wivina Demeester (CVP) becijferde dat de regering van 1996 tot 1999 jaarlijks 12,5 miljard frank kan uitgeven aan “nieuwe prioriteiten”. In haar basisnota voor de onderhandelingen stelt Demeester een nieuwe belasting op leegstaande gebouwen, hogere heffingen op het waterverbruik en besparingen in het secundair onderwijs voor.

De vakbonden ACV en ABVV dringen aan op een eigen Vlaams banenbeleid. Het ontgoochelt ze dat de Vlaamse regering “amper 2,5 miljard frank” spendeert aan het stimuleren van de werkgelegenheid in Vlaanderen.

VRIJDAG 15 SEPTEMBER

Reageren op dit artikel kan u door een e-mail te sturen naar lezersbrieven@knack.be. Uw reactie wordt dan mogelijk meegenomen in het volgende nummer.

Partner Content