Wat zijn de Vlaamse resultaten?

20/12/10 om 13:15 - Bijgewerkt om 13:15

Voor de start van het EU-voorzitterschap had de Vlaamse Regering vijf algemene speerpunten voorop gesteld.

Aan het einde van het Belgische EU-voorzitterschap eindbalans positief uit. Dat blijkt uit de successen in de beleidsvelden waar Vlaanderen optrad als Belgisch voorzitter.

Leefmilieu
Minister Schauvliege is erin geslaagd om met alle 27 EU-lidstaten te komen tot een gemeenschappelijk standpunt over biodiversiteit, zodat de EU op de VN-top in Nagoya (Japan) mee een sterk internationaal akkoord kon bereiken over de bescherming van de biodiversiteit voor het komende decennium. Er werd een pakket goedgekeurd bestaande uit een protocol rond 'Access and Benefits Sharing', een strategisch plan met doelstellingen en verdere afspraken over het mobiliseren van middelen. De conferentie op hoog niveau over biodiversiteit die Vlaanderen organiseerde op 8 en 9 september in Gent en het aannemen van raadsconclusies over het onderwerp op de Raad Leefmilieu van 14 oktober waren daarbij belangrijke stappen om te komen tot dat gemeenschappelijk Europees standpunt.

Verder zette minister Schauvliege het thema duurzaam materiaalbeheer op de Europese agenda en bracht ze de nood aan betere beleidsinstrumenten voor het leefmilieu onder de Europese aandacht. En op de klimaattop in Cancun (Mexico) heeft minister Schauvliege de EU-standpunten zij aan zij met Commissaris Hedegaard verdedigd.

Visserij en landbouw
Een unaniem akkoord over de visquota voor de Oostzee werd reeds bereikt in oktober. Het is het eerste akkoord waarbij geen enkel visbestand in de Oostzee achteruit zal gaan: een treffend voorbeeld van duurzaamheid, zowel naar het leefmilieu als naar de economische leefbaarheid van de sector toe. Het zette meteen ook de toon voor andere politieke akkoorden. Zo werd in november een unaniem akkoord bereikt over de diepzeevisbestanden, waarbij de druk op deze kwetsbare bestanden significant vermindert. Bovendien werd afgesproken om tegen 2012 alle vangsten op diepzeehaaien te verbieden. Tot slot werden in december akkoorden bereikt voor de visquota voor 2011, waarbij minister-president Peeters tot het uiterste ging om evenwichtige compromissen te vormen.

Daarnaast werd door de minister-president een Europese reflectiedag op ministerieel niveau georganiseerd voor de varkenssector.

Onderwijs Ook inzake Onderwijs en Vorming, kon Vlaanderen succes boeken. Onder het vorige Belgische EU-voorzitterschap, toen Vlaanderen eveneens verantwoordelijk was voor Onderwijs, werden in Brugge afspraken gemaakt die uiteindelijk leidden tot het zogeheten Kopenhagenproces rond Europese samenwerking op het vlak van beroepsonderwijs en -opleiding. Nu, negen jaar later, werd op de succesvolle informele Raad Onderwijs in december (symbolisch opnieuw in Brugge) het afgelopen decennium geëvalueerd en werden de prioriteiten voor het komende decennium vastgelegd voor versterkte samenwerking. Nog onder het voorzitterschap van minister Smet werd tijdens de formele ministerraad Onderwijs in november al de basis gelegd voor het nieuwe akkoord in omstandige raadsconclusies.

Verder werd in het kader van het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, het belang van sociale inclusie in en door onderwijs belicht.

Met het oog op versterkte Europese samenwerking inzake schoolonderwijs nam de Raad Onderwijs in november raadsconclusies aan over het belang van basisvaardigheden voor de scholen van de 21ste eeuw. In de conclusies wordt erkend dat er doeltreffender moet worden opgetreden om de doelstellingen inzake lees- en rekenvaardigheid voor 2020 te bereiken.

Jeugd
Vlaanderen organiseerde begin juli twee succesvolle conferenties over jeugdwerk. Hiervoor kan Vlaanderen terugvallen op haar lange en rijke traditie van jeugdbewegingen, jeugdhuizen en sociaal-cultureel werk. Op de formele ministerraad Jeugd onder leiding van Vlaams minister Smet werd in november voor het eerst een resolutie rond jeugdwerk aangenomen, met de klemtoon op de mogelijkheden dat jeugdwerk biedt voor niet-formeel leren. De Europese Commissie gaf reeds aan de thematiek van de erkenning van niet-formeel en informeel leren in 2011 met een aanbeveling verder uit te werken.

De toegang van jongeren tot cultuur is een aandachtspunt dat Vlaanderen steeds weer aanbrengt in de verschillende raadsdiscussies. In 2007 werd de Europese Commissie op Vlaams initiatief gevraagd een studie over de thematiek uit te voeren. Deze studie is nu afgerond en leidde tot raadsconclusies waarin we essentiële punten van het Vlaamse jeugdbeleid in herkennen.

Tenslotte werd de discussie rond jongeren in grootstedelijke context op de agenda geplaatst, onder meer met een bijeenkomst over het onderwerp in Brussel eind november. Jongeren, jeugdorganisaties en beleidsmedewerkers van over heel Europa waren present. Dit past mee in de Vlaamse ambitie om in 2013 een Europese conferentie te organiseren rond Jeugdwerk in grootstedelijke context.

Sport Sinds het Verdrag van Lissabon is Sport een officiële bevoegdheid van de Europese Unie. Onder het voorzitterschap van Vlaams minister Muyters werd daarom voor het eerst een formele ministerraad Sport gehouden op 18 november. Via een resolutie werden de fundamenten gelegd voor een gestructureerde dialoog met de sportsector in de EU. Op die manier kan er gewerkt worden aan de uitbouw van een heus Europees sportbeleid.

De internationale strijd tegen doping, en de rol van de EU is een tweede belangrijk thema. Op de informele bijeenkomst op 21-22 oktober te Antwerpen, kaartte minister Muyters het onderwerp aan bij zijn collega's en bij David Howman, directeur-generaal van het World Anti-Doping Agency (WADA). Dit leidde uiteindelijk tot de raadsconclusies in november die aanduiden dat de EU-lidstaten hun standpunten voortaan meer onderling zullen afstemmen voorafgaande de WADA-vergaderingen.

Aansluitend op het Europees Jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, werd ook de maatschappelijke rol van sport sterk in de kijker geplaatst. Vlaanderen organiseerde een succesvolle expertenconferentie over de thematiek in oktober, met als resultaat dat er op de formele ministerraad Sport conclusies werden aangenomen over sport als middel voor sociale inclusie en het belang van toegankelijkheid van sport voor alle burgers.

eutrio.be/vlaanderen

Onze partners