Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

06/10/14 om 12:28 - Bijgewerkt om 13:39

Nog een lange weg te gaan voor een geslaagde Roma-insluiting

De inspanningen van Gent om samen te werken met Bulgaarse steden en om de sociale economie te bevorderen is een goed voorbeeld van geslaagde sociale innovatie, zegt Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Insluiting Laszlo Andor.

Nog een lange weg te gaan voor een geslaagde Roma-insluiting

Laszlo Andor © /

Het was in 2011 al duidelijk dat zonder EU-aansporing en financiële steun de sociale problemen van de 10 miljoen personen tellende Romaminderheid in Europa zouden toenemen. Helaas zijn de ingezette middelen en het politieke kapitaal in de meest betroffen lidstaten onvoldoende gebleken om de situatie te verbeteren.

De Europa 2020-strategie is onze economische en sociale ontwikkelingsstrategie voor de lange termijn. Het risico bestaat dat de Roma in deze strategie over het hoofd worden gezien. Roma leven vaak in achtergestelde gebieden, in generaties van werkloosheid en inactiviteit, en lijden onder vooroordelen die positieve discriminatie en sociale investeringen ontmoedigen.

Sommige landen zijn erg terughoudend in het gebruik van EU-middelen en anderen hebben traag gereageerd bij het ontwikkelen van de juiste nationale strategie. Maar ook zonder deze zwakheden weten we dat vooruitgang boeken met sociale insluiting tijd kost. De huidige achterstand is niet het resultaat van een paar jaar en zou ons moeten waarschuwen tegen ongeduld. Tegelijkertijd vraagt het ook om een intensivering van onze inspanningen en om een versterking van ons engagement op lange termijn.

Delen

In Gent zag ik een goed integratieproject waarbij ook de lokale Roma-organisaties betrokken waren.

Ondertussen heeft een deel van de Romagemeenschap besloten om gebruik te maken van hun nieuwe EU-recht op vrij verkeer van mensen op zoek naar een beter leven, net zoals veel andere EU-burgers dat hebben gedaan.

Roma die verhuizen naar meer welvarende landen ontmoeten ook daar soms achterdocht en xenofobie, wat wel lijkt op het racisme uit hun landen van herkomst. Gelukkig zijn er ook voorbeelden van sterke gemeenschappen in de ontvangende landen die complete integratieprogramma's aanbieden, met inbegrip van investeringen in onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting.

Op 25 september, toen ik een bezoek bracht aan de Vlaamse stad Gent, zag ik zo'n goed geïntegreerd project waarbij ook de lokale Roma-organisaties betrokken waren.

De inspanningen van Gent om samen te werken met Bulgaarse steden en om de sociale economie te bevorderen is een goed voorbeeld van geslaagde sociale innovatie. Iedereen heeft er belang bij dat dergelijke initiatieven slagen. De EU-begroting biedt ondersteuning met geld uit het Europees Sociaal Fonds en uit andere Europese bronnen.

Toen in 2011 de EU-begroting voor 2014-20 werd opgesteld was immigratie van arme mensen binnen de EU nog geen controversieel onderwerp. Niemand heeft toen een specifiek fonds ter compensatie van de integratie kosten van EU migranten voorgesteld. Niettemin heeft de Commissie de rijke lidstaten toen al aan geraden om dit als een van de prioriteiten in de programmering van het Europees Sociaal Fonds op te nemen. Ook rijke lidstaten ontvangen land-specifieke-aanbevelingen die vragen om maatregelen ter ondersteuning van de integratie van migranten welke de investeringsprioriteiten van de EU fondsen mede bepalen.

Echter als gemeenten, die voor de uitdaging van de integratie van migranten staan, de structurele en investeringsfondsen van de EU onvoldoende vinden in termen van kwantiteit en toegankelijkheid, dan moeten ze hun stem tijdens de tussentijdse evaluatie van de EU-begroting verheffen en via hun nationale regeringen zorgen dat er extra middelen ter beschikking worden gesteld.

In de praktijk blijkt dat de inrichting en het beheer van het project en de capaciteit van lokale overheden de doorslag geven als het er om gaat dat de goede bedoelingen niet alleen op papier blijven bestaan. Deze conferentie, georganiseerd een jaar na de lancering van Romact, wil ervoor zorgen dat we van elkaar kunnen leren en dat we samen werken aan een inclusieve samenleving en economie.

Het is in ieders belang dat mensen die al vele decennia lijden onder marginalisatie en die tot de verliezers horen in de recente crisis, hulp ontvangen en niet worden gezien als de zondenbokken voor alles wat er in onze maatschappij mis is. Veel burgers uit rijke landen komen pas in aanraking met ernstige armoede doordat mensen uit andere delen van Europa naar hun landen toe verhuizen. Ze moeten beseffen dat het echte probleem de armoede is en niet de immigratie. De oplossing ligt in het intensiveren van de Europese samenwerking tegen sociale uitsluiting, en niet in het beteugelen van het vrije verkeer van mensen.

László Andor

Europees Commissaris voor Werkgelegenheid , Sociale Zaken en Insluiting

Lees meer over:

Onze partners