Vrije Tribune
Vrije Tribune
Hier geven we een forum aan columnisten en gastbloggers
Opinie

23/06/10 om 15:40 - Bijgewerkt om 15:40

Motie aan de heer Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen

Klachten van vele duizenden Antwerpenaren op milieu- en bouwvergunningen worden grotendeels genegeerd.

Geachte heer Burgemeester,

Als burgers die de zorg en toewijding voor deze stad delen, willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:

1. op 18 oktober 2009 vond een volksraadpleging plaats;

2. er daagden ruim driemaal zoveel kiesgerechtigden op als noodzakelijk;

3. de uitslag was volstrekt duidelijk: 60% stemde "Nee tegen het BAM tracé";

4. deze uitslag werd bevestigd door eensluidende adviezen van de belangrijkste raden van deze stad: het College, de Gemeenteraad, en de adviesraden Gecoro en Adoma.

5. toch kwam de Vlaamse regering met het zogenaamde Dubbel Besluit voor de dag, waarbij - met Wapper Lang, Diep of Light - slechts één tracé onderzocht wordt, het weggestemde BAM-tracé.

Wij vinden dit onaanvaardbaar omdat:

1. u een generatie-overstijgend slecht besluit accepteert omwille van een politiek compromis;

2. de noodzakelijke sanering van de verkeersstromen door onze stad voor generaties uitgesteld wordt;

3. de noodzakelijke sanering van geluids- en fijn stofoverlast niet zal plaatsvinden;

4. de ring, omwille van welke Wapper ook, enorme ingrepen en uitbreidingen zal moeten ondergaan;

5. het schaarse groen in het hart van onze agglomeratie meer dan gedecimeerd wordt;

6. er een onaanvaardbare hypotheek wordt gelegd op het Antwerpen van het derde millennium.

Wij betreuren in grote mate dat u het als vanzelfsprekend lijkt te aanvaarden dat de (democratische) rechten van uw bevolking in deze niet of uiterst zwak verdedigd worden:

klachten van vele duizenden Antwerpenaren op milieu- en bouwvergunningen worden grotendeels genegeerd;

wetenschappelijke inzichten die de laatste 10 jaar ter beschikking kwamen, worden volstrekt genegeerd, incl. die van de belangrijkste Vlaamse wetenschappelijke instellingen;

openbaarheid van bestuur wordt slechts toegestaan na massale klachten en voor zover dit niet meer voorkomen kan worden en bestaande informatie wordt opnieuw ontkend;

door burgers, bedrijfsleiders en academici gemaakte voorstellen voor veelbelovende alternatieven worden bij voorbaat kapot geschreven zonder ernstig onderzocht te worden;

dit alles gebeurt door dezelfde mensen en instellingen die al 8 jaar, zonder enige empathie voor de Antwerpenaren, alleen het eigen project belangrijk vinden;

door uw stem hier niet krachtig tegen te verheffen wekt u minstens de indruk dit alles te gedogen, of erger?

Wij betreuren ten zeerste dat hierover met de inwoners van deze stad niet gedialogeerd wordt: de besluiten moeten blijkbaar eerst genomen worden.

Wij doen een beroep op u als burgemeester om werkelijk voor uw stad te kiezen, zoals deze stad in 2005 voor u gekozen heeft: zonder voorbehoud.

Wij doen dit met grote gevoelens van toewijding en zorg jegens deze stad.

Met onze beste groeten

Namens ademloos: Dr. Guido Verbeke en Wim van Hees
Namens stRaten-generaal: Manu Claeys en Peter Verhaeghe

www.ademloos.be

Onze partners