Vlaamse Orde van advocaten niet te spreken over numerus-clausus voor pro deo-systeem

30/01/13 om 18:47 - Bijgewerkt om 18:47

(Belga) De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die de Vlaamse advocaten vertegenwoordigt, is niet te spreken over het voorstel van minister van Justitie Turtelboom om een systeem van abonnementenadvocaten in te voeren voor bepaalde materies zoals jeugd-, vreemdelingen- en strafrecht. In een dergelijke systeem zouden slechts een beperkt aantal advocaten een vooraf door de overheid bepaald maximum aantal zaken mogen behandelen. "Daardoor zouden sommige rechtzoekenden niet meer geholpen kunnen worden en dat is voor ons onaanvaardbaar", klinkt het.

"Het principe van de vrije keuze van de advocaat is niet gewaarborgd, wanneer men het aantal advocaten in een bepaalde materie, bijvoorbeeld vreemdelingenrecht, beperkt", zegt Kathleen Vercraeye, woordvoerster van de OVB. "Die beperking en het plan om een quotum op te leggen voor het aantal dossiers per advocaat heeft onvermijdelijk tot gevolg dat niet alle rechtzoekenden zullen worden geholpen. Dergelijke scenario's kunnen we absoluut niet aanvaarden." De Orde van Vlaamse Balies wijst erop dat ook zij een volledige en grondige hervorming van de tweedelijnsbijstand of pro-Deosysteem beoogt, en niet alleen vanuit budgettaire overwegingen. "De besprekingen hierover met het kabinet zijn al maandenlang bezig", gaat meester Vercraeye verder. "Zowel wij nemen deel aan dat overleg als onze Franstalige collega's van Avocats.be. We betreuren het dan ook dat de minister voorstellen voorlegt aan het kernkabinet zonder die vooraf op afdoende wijze met ons te bespreken." (ANA)

Onze partners