Regering geeft alle kansen aan autonoom sociaal overleg

15/01/15 om 13:08 - Bijgewerkt om 13:08

Nog tot eind januari krijgen de sociale partners de tijd om binnen de groep van 10 akkoorden te sluiten over onder meer de loonontwikkeling en het verdelen van de welvaartsenveloppe. Dat is afgesproken tijdens een 'constructief en positief' gesprek tussen het kernkabinet en de sociale partners.

Regering geeft alle kansen aan autonoom sociaal overleg

Charles Michel, sociaal overleg © BELGA

De sociale partners krijgen tot eind januari de tijd om in autonoom sociaal overleg binnen de groep van 10 akkoorden te sluiten over de loonontwikkeling, het sluiten van kadercao's in uitvoering van het akkoord van eind 2014, het verlengen van de bestaande tweejaarlijkse cao's en het verdelen van de welvaartsenveloppe. Dat is afgesproken tijdens een overleg tussen het kernkabinet en de groep van 10, dat door zowel premier Charles Michel (MR) als de sociale partners als 'positief en constructief' werd omschreven. De regering engageerde zich om maatregelen te nemen die de verschuiving van de lasten op arbeid naar andere inkomensbronnen versterken. Die moeten reeds dit en volgend jaar een eerste impact hebben.

De groep van 10 krijgt van de regering twee weken de tijd om een akkoord te sluiten over vier punten. In de eerste plaats moeten ze de loonmarge voor 2015-2016 bepalen op basis van het rapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven CRB, in toepassing van de wet van 1996 en rekening houdend met de doelstelling om de loonhandicap met de buurlanden op korte termijn weg te werken.

Werkloosheid

Voorts dienen ze kadercao's af te sluiten die het akkoord van eind 2014 moet uitvoeren over het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), de landingsbanen en de leeftijd voor bedrijven in moeilijkheden en herstructurering. Die kadercao's moeten zo vlug mogelijk gesloten worden om het juridisch kader voor de toepassing van de landingsbanen en ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering en de toetreding door sectoren tot de kader cao SWT mogelijk te maken. De bestaande afspraken over de thema's die traditioneel het voorwerp uitmaken van de tweejaarlijkse cao's worden verlengd.

Tenslotte moeten de sociale partners tegen het einde van de maand een akkoord bereiken voor de verdeling van de welvaartsenveloppe van 319,5 miljoen euro dit jaar en 627,2 miljoen in 2016. Dit is de eerste stap in de uitvoering van de maatregel uit het regeerakkoord die geleidelijk de minima van de sociale zekerheidsuitkeringen en de sociale bijstandsuitkeringen tot het niveau van de Europese armoededrempel optrekt. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de uitkeringen voor personen met het hoogste armoederisico. Daarbij dienen werkloosheid- en inactiviteitsvallen vermeden te worden.

Pensioencomité

De regering gaat de maatregelen uit het regeerakkoord nemen inzake werkgelegenheid, koopkracht en competiviteit. Die zullen onder andere een verschuiving van de fiscale en parafiscale lasten op arbeid naar andere inkomensbronnen versterken. Zij worden ingepast in het kader van de globale fiscale hervorming op basis van de verschillende principes in het regeerakkoord. De eerste impact moet in 2015-2016 reeds merkbaar zijn.

Begin februari buigt de regering zich over een wetsontwerp voor de oprichting van het nationaal pensioencomité, dat in april moet geïnstalleerd worden. Dat comité moet voor het einde van het jaar een definitie vastleggen van de zware beroepen en de invoering van halftijds pensioen voorbereiden. Het comité dient zich ook te buigen over de pensioenberekening op basis van punten, de harmonisering van de diplomabonificatie voor de pensioenberekening, de harmonisering van de gezinsdimensie en de gemengde pensioenen.

Intussen blijft het sociaal overleg binnen het Comité A, het beheerscomité van de RVP en het Algemeen Beheersommité der Zelfstandigen doorlopen voor de andere hervormingen uit het regeerakkoord.

Sociale vrede

Premier Charles Michel benadrukte dat het realiseren van deze ambitieuze agenda veronderstelt dat er sociale vrede heerst en dat de onderhandelingen kunnen verlopen in een sfeer van sociale stabiliteit. De groep van en tien en de regering zien elkaar terug op 30 januari om 8 uur, zo kondigde hij nog aan.

Na afloop toonden vakbonden en werknemers zich opgetogen over de constructieve sfeer aan tafel. 'Ik ben tevreden te horen dat de regering het sociaal overleg binnen de groep van 10 belangrijk vindt', zei Michèle Sioen, de voorzitster van het VBO en van de groep van 10.

Zowel Karel Van Eetvelt (Unizo) als Jan Vercamst (ACLVB) wezen er op dat er weinig tijd is en er dus hard gewerkt moet worden. Marc Leemans (ACV) stelde vast dat de regering beseft dat er correcte fiscale maatregelen genomen moeten worden. 'De publieke verklaring van de regering is belangrijk. Nu moet ze dit nog hard maken', zei hij. Volgens hem maakt de indexsprong deel uit van het autonoom sociaal overleg, wat meteen werd afgeblokt door Karel Van Eetvelt. De Unizo-baas was blij verrast over de toon van de vergadering, na de scherpe uitvallen van de jongste tijd. (Belga/AVE)

Onze partners