Reacties begroting: 'Veel gemiste kansen'

20/11/12 om 15:50 - Bijgewerkt om 15:50

Het begrotingsakkoord van de regering Di Rupo krijgt kritiek. Zowel vakbonden als werkgeversorganisaties zijn ontevreden. Groen spreekt van een verarming van de middenklasse.

Reacties begroting: 'Veel gemiste kansen'

© Belga

Het begrotingsakkoord van de regering Di Rupo krijgt een pak kritiek te slikken. Zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties zijn ontevreden. Groen spreekt van een verarming van de middenklasse. Groen: 'Geen relance, wel verarming werkenden en middenklasse'

Oppositiepartij Groen ziet weinig goeds in het begrotingsakkoord van de federale regering. "Een samenhangend relanceplan om uit de crisis te geraken, is er niet. De enige structurele maatregel lijkt wel de verarming van de werkenden en de middenklasse. De superrijken en fraudeurs ontspringen andermaal de dans", zegt
Kamerfractieleider Stefaan Van Hecke.

Groen ziet een zware liberale stempel in het begrotingsakkoord: de berekening van de index verandert, "miljoenenfraudeurs" krijgen nogmaals amnestie en er komen besparingen bij de NMBS.

"In plaats van de loonlasten aan te pakken, pakt Di Rupo I de lonen aan. Werkenden zullen ettelijke procenten loon inleveren door twee jaar loonbevriezing en de uitholling van de indexkorf. Daartegenover staat een schamele 30 miljoen euro extra voor lage lonen en uitkeringen", zegt Van Hecke.

"De superrijken en fraudeurs worden andermaal ontzien. Er komt geen heffing op het rendement uit grote vermogens maar wel een reeks maatregelen die vooral het kapitaal van de middenklasse, zelfstandigen en gepensioneerden treffen zoals de roerende voorheffing van 21% naar 25% en de verdubbeling van de levensverzekeringbelasting.

"Er komt inderdaad geen rijkentaks zoals Alexander De Croo stelde, maar wel een middenklassetaks", aldus Van Hecke. "In deze budgettair moeilijke tijden had de regering een krachtig signaal moeten geven door fraudeurs hard aan te pakken in plaats van verder amnestie te verlenen. Nu laat men de fraudeurs nog een jaar lang profiteren terwijl men aan de gewone burgers de rekening onmiddellijk presenteert", aldus het groene Kamerlid.

LDD: 'Akkoord schuift rekening door naar middenklasse'

Volgens oppositiepartij LDD schuift het begrotingsakkoord van de federale regering de rekening door naar de middenklasse.

De loonmatiging is "op zich misschien wel de concurrentiepositie van de bedrijven, maar de impact is uiterst beperkt omdat het fundamentele probleem - de hoge fiscale aanslag op de lonen - niet aangepakt wordt", zegt fractieleider in het Vlaams Parlement Lode Vereeck.

Hij noemt het wegwerken van de loonhandicap tegen 2018 "too little, too late". De verhoging van de roerende voorheffing treft "in belangrijke mate" de middenklasse, zegt Vereeck. Hij pleit voor een aantal indexsprongen in combinatie met btw-verlagingen.

'Ernstige vragen bij de impact van een aantal maatregelen' (werkgevers)

De werkgeversorganisaties hebben het begrotingsakkoord als onvoldoende beoordeeld. In een gemeenschappelijke mededeling stellen de werkgevers zich "ernstige vragen bij de impact van een aantal maatregelen omdat ze de relance zouden kunnen afremmen". De werkgevers vatten hun mededeling aan met de vaststelling dat de begroting voor 2013 binnen het traject blijft om het tekort volgend jaar terug te dringen tot 2,15 procent. "Het aanhouden van dit traject is belangrijk", klinkt het.

Over de maatregelen om de concurrentiekracht te versterken, zijn de werkgevers minder te spreken. Bij een eerste lezing stellen ze vast dat er "ernstige vragen zijn bij de impact van een aantal maatregelen". Als voorbeeld verwijzen de werkgevers naar "de zoveelste aanpassing van het systeem van de notionele intrestaftrek", die volgens hen het vertrouwen van de investeerders "eens te meer" aantast. Een geleidelijke afbouw van de concurrentiehandicap tegen 2018 komt voor de
werkgevers te laat.

Met betrekking tot de loonkostenhandicap klinkt het dat "een aantal eerste stappen wordt gezet". Toch vrezen de werkgevers dat de maatregelen onvoldoende zullen zijn als de vooropgestelde economische groeiprognoses niet gehaald worden.

Tot slot vragen de werkgevers snel duidelijke afspraken met de regering over hoe het dossier arbeiders/bedienden zal worden geregeld. "Zoniet riskeert dit zwaard van Damocles grote meerkosten aan de ondernemingen op te leggen, die de aangekondigde maatregelen inzake loonmatiging teniet kunnen doen", klinkt het.

De mededeling is ondertekend door het VBO, Unizo, Voka, Boerenbond, Unisoc, Beci, Uwe en FWA.

Karel Van Eetvelt: 'Gemiste kans dat arbeidsduurverlenging er niet in zit'

Unizo-topman Karel Van Eetvelt is niet tevreden dat de regering geen langere werkweek heeft opgenomen in het begrotingsakkoord. "Dat is zó belangrijk voor de bedrijven", zegt hij in een telefonische reactie. Hij vindt de voorgestelde maatregelen onvoldoende. Over de maatregelen om de concurrentiekracht te versterken, zegt Van Eetvelt dat ze "bijlange niet ver genoeg gaan".

"Dat men de koopkracht wil bewaken, is logisch. Ik heb er ook alle begrip voor dat ze niet met lastenverlagingen zoals in Frankrijk kunnen afkomen, maar dan
moet je wel zorgen voor een arbeidsduurverlenging. Dat die er niet in zit, is een fors gemiste kans."

Dat de regering op het juiste spoor blijft om het begrotingstekort volgend jaar te beperken tot 2,15 procent van het bruto binnenlands product, vindt Van Eetvelt wel goed. Hij kan niet leven met nieuwe belastingen, maar stelt wel vast dat "men heeft gepoogd niet te veel belastingen in te voeren". "Ik denk dat een aantal mensen goed hun job hebben gedaan", zegt hij daarover.

Rudy De Leeuw: 'Te veel ingegaan op overdreven eisen werkgeversorganisaties'

De socialistische vakbond heeft in federaal bureau samengezeten en daar vastgesteld dat het begrotingsakkoord "een onevenwichtig plan" is. Dat zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. "Het is eerder een herstel- dan een relanceplan, dat te veel ingaat op de overdreven eisen van de werkgeversorganisaties", zegt hij.

"Het is goed dat we gemobiliseerd en gesensibiliseerd hebben op de Europese actiedag", aldus De Leeuw. "Er is immers geen indexsprong gekomen." Toch vindt het ABVV het akkoord onevenwichtig. De Leeuw betreurt bijvoorbeeld dat er geen rechtvaardige fiscaliteit is in opgenomen. Het ABVV gaat voorlopig geen vergaderingen met de Groep van 10 (waar het sociaal overleg tussen vakbonden en werkgevers plaatsvindt) bijwonen. "Dat heeft nu geen zin", zegt De Leeuw.

De socialistische vakbond zal de maatregelen nu ten gronde bespreken en volgende week woensdag opnieuw in federaal bureau samenkomen om een strategie te bepalen. Volgens De Leeuw zal ook nog overlegd worden met de andere vakbonden.

'De schande voorbij', zegt ACLVB

Hoewel de liberale vakbond ACLVB pas woensdag een definitief standpunt zal innemen over het begrotingsakkoord, laat hij zich dinsdag al erg negatief uit over de aangekondigde maatregelen. De vakbond spreekt van "blinde besparingen op de rug van werknemers en sociaal verzekerden" en ziet een uitholling van het sociaal overleg.

"Wij twijfelen ten zeerste aan de uitspraak van eerste minister Elio Di Rupo dat 'burgers maximaal gespaard' blijven", laat de ACLVB in een persbericht weten. "Werknemers en sociaal verzekerden waren het al gewoon om gepluimd te worden, maar nu worden we met z'n allen ook nog eens gekortwiekt. Dit is de schande voorbij."

De liberale bond roept een nationaal bureau samen om een definitief standpunt in te nemen. Hij wil ook met de andere vakbonden overleggen over "een gepaste en doeltreffende reactie".

'Veel gemiste kansen' (ACV)

Voor de christelijke vakbond heeft de regering bij de begrotingsaanpak heel wat kansen laten liggen. Vooral het feit dat opnieuw de fiscale omslag werd gemist naar het belasten van andere inkomens, ligt het ACV "zwaar op de maag". Dat zegt voorzitter Marc Leemans.

De vakbond is wel tevreden dat het zaken zoals een indexsprong of de 40 urenweek heeft kunnen tegenhouden. Maar het ACV moet wel constateren dat de regering het loonoverleg "zwaar aan banden heeft gelegd", aldus Leemans, verwijzend naar de loonmatiging die de regering oplegt. "Dat zien we natuurlijk niet graag".

De regering is er bovendien niet in geslaagd de fiscale omslag te maken, die de lasten op arbeid moeten verlichten. "De andere inkomens ontspringen weeral de dans. Dat ligt ons zwaar op de maag", dixit Leemans. Minder lasten op arbeid had juist gezorgd voor meer groei, meer jobs en meer competitiviteit.

Nu moet de vakbond vaststellen dat aan de "heilige huisjes" niet wordt geraakt, en dat er dus geen sprake is van bijvoorbeeld een belasting op grote vermogens, een belasting op meerwaarden van particulieren of een minimale vennootschapsbelasting. "Veel gemiste kansen dus", oordeelt de ACV-voorzitter.

De verbetering voor de lage lonen blijft dan weer beperkt tot 5 euro per maand. "Dit had beter gekund". Bovendien vindt ACV dat de maatregelen inzake competitiviteit worden beperkt tot loonkost, terwijl dat om veel meer moet gaan, bijvoorbeeld om innovatie.

Wat het interprofessioneel akkoord betreft, blijft de vakbond bereid om dit alle kans te geven. "Ook al zal het overleg moeilijk zijn", beseft de ACV-voorzitter.

Beleggersfederatie 'opgelucht'

De Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) is opgelucht over de beslissing om de voorheffing op de roerende inkomsten vanaf volgend jaar opnieuw bevrijdend te maken. Het tarief van 25 procent wordt dan veralgemeend.

In de miljardenzoektocht voor 2012 sprak de regering Di Rupo al af om de voorheffing op roerende inkomsten boven de 20.000 euro met 4 procent te verhogen. Het complexe systeem dat daardoor ontstond, wordt nu alweer van tafel geveegd. Er komt een uniform bevrijdend tarief van 25 procent.

"De regering maakt daarmee een einde aan de negatieve discriminatie van inkomsten uit risicokapitaal. De afschaffing van de aangifteplicht en van het meldpunt kan veel onrust wegnemen bij de spaarders en de beleggers", zegt de VFB. "Deze regeling is weliswaar een belastingverhoging (en niemand betaalt graag meer belastingen) maar stemt overeen met de verwachtingen van VFB."

Agoria: 'Maatregelen te laat, te beperkt en te weinig geloofwaardig'

De maatregelen om de loonhandicap voor Belgische bedrijven te corrigeren, komen te laat, zijn te beperkt en lijken weinig geloofwaardig. Dat zegt Paul Soete, CEO van werkgeversfederatie Agoria. "Ze komen te laat, want de loonhandicap volledig wegwerken is pas voorzien voor 2018. Zijn te beperkt, want de historische loonhandicap van 6,4 pct wordt doodgezwegen. En zijn te weinig geloofwaardig, want het plan om de handicap weg te werken is op drijfzand gebouwd. Gedurende zes jaar zullen onze bedrijven nog met ongelijke wapens moeten vechten tegen de concurrentie uit de buurlanden", aldus Soete.

Hij wijst erop dat andere landen bovendien loonkostensubsidies geven. "Denk maar aan Frankrijk waar al 20 miljard euro aan belastingskredieten wordt voorzien. Het staat dan ook in de sterren geschreven dat men het doel om onze loonkostenhandicap te doen dalen ten opzichte van de buurlanden, niet gaat halen."

De federatie voor de technologische sector stelt vast dat het regeerakkoord rond concurrentievermogen "leidt tot een onwerkbaar loonbeleid".

"De index is als het koekoeksjong, dat om te overleven alle mogelijkheden van vrij overleg uit het nest gooit. Dit soort van maatregelen, dat zowel individuele als collectieve loonaanpassingen viseert, staat mijlenver van de principes van een markteconomie. Het is het tegenovergestelde van het Duitse model, waar de regering de arbeidsmarkt hervormde en er loonmatiging kwam na gezamenlijk en verantwoordelijk sociaal overleg tussen werkgevers en vakbonden. Als de regering doorzet met dit voorstel, is er toch één besparing: het spaart ons het loonoverleg uit."

Agoria is milder over de budgettaire oefening. "De regering is er in een moeilijke economische context in geslaagd het tekort structureel terug te dringen. Zoals de interprofessionele werkgeversorganisaties hebben gezegd, is het aanhouden van dit traject belangrijk. Onze internationale geloofwaardigheid hangt daarvan af." (Belga/SD/INM)

Onze partners