Ministerraad keurt voorontwerp rond strengere aanpak tewerkstelling illegalen goed

11/05/12 om 19:25 - Bijgewerkt om 19:25

(Belga) De tewerkstelling van illegalen in ons land wordt strenger aangepakt. De ministerraad heeft daarvoor een voorontwerp van wet goedgekeurd. De tekst maakt het ook gemakkelijker klachten in te dienen.

Er geldt een algemeen verbod om onderdanen van derde landen die geen verblijfsvergunning hebben in België tewerk te stellen. Naast de financiële en strafrechtelijke sanctie is de werkgever ook verplicht hen het volledig verschuldigde loon uit te betalen en moet hij belastingen en sociale zekerheidsbijdragen aan de staat betalen. De aannemer van wie de directe onderaannemer illegalen tewerkstelt, is hoofdelijk aansprakelijk, tenzij die onderaannemer schriftelijk verklaart dat hij geen illegalen voor hem laat werken. Door de hoofdelijke aansprakelijkheid loopt hij het risico op een bijkomende sanctie. Aannemers van wie de indirecte onderaannemer illegalen tewerkstelt, zijn pas hoofdelijk aansprakelijk na een kennisgeving door de inspectie en bovendien enkel voor het loon van na de kennisgeving. Het is ook pas na de kennisgeving dat de aannemer een sanctie kan oplopen. De vakbonden en werkgeversorganisaties en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrdijding kunnen in rechte optreden in de geschillen. Ook bepaalde organisaties, instellingen van openbaar nut en verenigingen kunnen administratieve of burgerlijke procedures aanspannen. Werknemers kunnen eveneens optreden bij een geding of vordering. Minister van Werk Monica De Coninck merkt op dat hulpverlening bij het illegaal verblijf strafbaar is, maar dat hulp bij het indienen van een klacht daar niet onder valt. (KAV)

Onze partners