Kris Peeters: 'Akkoord over Jan Briers tussen Open VLD, N-VA, CD&V en SP.A'

29/01/13 om 18:29 - Bijgewerkt om 18:29

Minister-president Kris Peeters (CD&V) laat weten dat een akkoord is bereikt over de voordracht van Jan Briers tot gouverneur van Oost-Vlaanderen. 'Een prima zaak', reageert N-VA.

Kris Peeters: 'Akkoord over Jan Briers tussen Open VLD, N-VA, CD&V en SP.A'

© Belga

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) laat weten dat een akkoord is bereikt tussen Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten en de voorzitters van de Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en SP.A over de voordracht van Jan Briers tot gouverneur van Oost-Vlaanderen. De N-VA schoof hem als kandidaat zonder partijkaart naar voren. Open VLD verzette zich, via de federale regering die de voorgedragen kandidaat van de Vlaamse regering aan de koning moet voordragen, tegen wat ze een "hypocriete" houding en een "eenzijdig dictaat" van N-VA noemde.

Laure Stuyck, de woordvoerder van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Ruttenn, laat weten dat er eveneens een akkoord is om de benoemingsprocedure van gouverneurs te herzien.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gerrt Bourgeois (N-VA) zegt tevreden te zijn dat er zowel overeenkomst is over de kandidatuur van Briers en dat er een objectivering van de procedrue is overeengekomen. "Het gekibbel was niet fraai, ik vond dat vooral jammer voor Jan Briers zelf. Het is jammer dat de discussie zich naar de persoon zelf heeft verschoven. Het was heel wijs van hem om zich van commentaar te onthouden. Hij heeft veel steun gekregen, ook openbaar."

Bourgeois zei nog op de VRT radio dat hij al lang voorstander was van een objectivering van de aanwervingsprocedure voor gouverneurs. "Als deze situatie daartoe geleid heeft, dan ben ik blij."

Gezamenlijk voorstel in Vlaams parlement

Bedoeling is dat de partijen in het Vlaams parlement een gezamenlijk voorstel uitwerken dat de aanstelling van een gouverneur transparanter maakt en dat ruimte laat
voor inbreng van de parlementsleden.

Daarnaast zullen de vier partijen deze legislatuur een voorstel uitwerken om de procedure rond de aanstelling van een gouverneur transparanter te maken en daarin meer ruimte te laten voor inbreng van parlementsleden, geïnspireerd naar het model van de aanstelling van Europese commissarissen. Die moeten een hoorzitting doorstaan in de bevoegde commissie van het Europees parlement.

Voortaan zullen de gouverneurs hun jaarlijks verslag in de commissie in het Vlaams parlement toelichten. Dat zal een eerste keer gebeuren in januari-februari 2014, naar aanleiding van de jaarverslagen over 2013. "Deze zitting kan uiteraard aanleiding geven tot alle parlementaire initiatieven waarover de parlementsleden beschikken", luidt
het.

André Denys met pensioen 1 februari

Op 1 februari gaat huidig provinciegouverneur André Denys, die indertijd door Open VLD naar voren was geschoven, met pensioen. Hij liet op Twitter weten: "Gelukwensen voor opvolger Jan Briers.Tevreden dat er een definitief akkoord is."

De Vlaamse regering had, op voorzet van N-VA, Jan Briers voorgedragen om Denys op te volgen. De federale regering moest evenwel een eensluidend advies uitbrengen, maar dat werd tegengehouden door Open VLD. De Vlaamse liberalen weigerden zich neer te leggen bij het "dictaat" van N-VA en eisten overleg.

N-VA argumenteerde dat het verzoek van de Vlaamse regering bij de aanstelling van gouverneurs in het verleden steeds probleemloos aanvaard werd en dat Briers net iemand is die "boven de partijpolitiek staat".

Gwendolyn Rutten tevreden met overleg tussen verschillende niveaus

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten reageerde tevreden over het akkoord dat bereikt werd over de voordracht van Jan Briers tot gouverneur van Oost-Vlaanderen. Ze is
verheugd dat er overleg is geweest tussen de partijen en de regeringen, en dat er een transparante procedure komt voor de aanduiding van de provinciegouverneur.

Rutten had van in het begin aangedrongen op overleg en samenwerking tussen de verschillende niveaus. Ze is dan ook blij dat er overleg heeft plaatsgevonden tussen Open Vld, CD&V, N-VA en CD&V en met de federale regering.

Daarnaast is er een doorbraak gerealiseerd voor een nieuwe transparante procedure om de gouverneur aan te duiden. "We hebben in het verleden al voorstellen gedaan voor een procedure die vergelijkbaar is met de aanduiding van de leden van de Europese Commissie, die een hoorzitting in de bevoegde parlementscommissie moeten ondergaan", aldus Gwendolyn Rutten. Dat de nieuwe gouverneur voortaan ook voor het parlement moet verschijnen zorgt voor een transparante procedure waarbij alle partijen hun inbreng kunnen hebben.

Tenslotte is ook beslist dat de gouverneurs voortaan hun jaarverslag in de commissie in het Vlaams parlement moeten komen toelichten. Daardoor krijgt de bevolking een zicht op wat de gouverneur precies doet en hoe die het doet, aldus nog de Open VLD-voorzitster.

N-VA: 'Prima zaak voor Oost-Vlamingen en álle Vlamingen'

N-VA reageert tevreden op het akkoord over de benoeming van Jan Briers. De partij "is tevreden dat heel de heisa er nu toe geleid heeft dat er niet alleen iemand werd benoemd die boven de partijpolitiek staat, maar dat in één klap ook de benoemingsprocedure voor de toekomst transparanter wordt. Daarenboven wordt de rol van het Vlaamse bestuursniveau de facto versterkt in de aanduiding van de gouverneur", zegt ondervoorzitter Ben Weyts.

"De benoeming van Jan Briers is dus uiteindelijk niet alleen een prima zaak voor de Oost-Vlamingen, maar voor alle Vlamingen. De N-VA heeft altijd vooropgesteld dat de toekomstige gouverneur van Oost-Vlaanderen iemand moet zijn die bewezen heeft te kunnen leiding geven en beslissingen nemen, over een breed draagvlak in de
provincie beschikt en boven de partijpolitiek staat. Jan Briers voldoet aan dat profiel", aldus Weyts.

Onze partners