KI moet opnieuw oordelen over verwijdering stukken uit Operatie Kelk

04/04/12 om 17:08 - Bijgewerkt om 17:08

Het Hof van Cassatie verbreekt gedeeltelijk het laatste arrest van de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling over het materiaal dat in beslag genomen werd tijdens Operatie Kelk.

KI moet opnieuw oordelen over verwijdering stukken uit Operatie Kelk

© Belga

Het laatste arrest dat de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft uitgesproken over de huiszoekingen op 24 juni 2010 in het aartsbisschoppelijk paleis en in de kantoren en de privéwoning van kardinaal Danneels, is gedeeltelijk verbroken omdat het Hof van Cassatie oordeelde dat de uitspraak van de KI niet voldoende gemotiveerd was met betrekking tot de verwijdering van de in beslag genomen stukken uit het onderzoeksdossier.

De verbreking geldt enkel voor zover de KI besliste dat alle materiaal dat daar in beslag was genomen, uit het onderzoeksdossier moet verwijderd worden. Dat blijkt uit de tekst van het arrest die op de website van Cassatie staat.

De huiszoekingen van 24 juni 2010 kaderden in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daarrond binnen de katholieke kerk. Reeds drie verschillend samengestelde KI's bogen zich achtereenvolgens over de kwestie.

Onvoldoende gemotiveerd

In het laatste arrest, van 29 november 2011, oordeelde de KI dat de huiszoekingen en inbeslagnames onwettelijk waren, en ook dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen, uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden. Het tweede deel van die beslissing is volgens het Hof van Cassatie niet behoorlijk gemotiveerd en wordt verbroken. De beslissing dat de huiszoekingen en inbeslagnames onwettelijk zijn, blijft wel overeind.

De Brusselse KI, die opnieuw anders zal moeten samengesteld zijn, zal zich enkel moeten uitspreken over de verwijdering van de stukken uit het dossier. De latere onderzoeksdaden die op die stukken gebaseerd zijn, zijn en blijven wettelijk. Dat besliste de KI eerder al en die beslissing werd nooit verbroken.

Keuleneer: 'Onderzoeksrechter ondernam onwettelijke en willekeurige expeditie'

Na het arrest van het Hof van Cassatie staat nu definitief vast dat de huiszoekingen onwettelijk waren, zegt meester Fernand Keuleneer, advocaat van het aartsbisdom en de kardinaal.

"Met dit arrest wordt definitief bevestigd wat wij al sinds 25 juni 2010 volhouden, namelijk dat de onderzoeksrechter een onwettelijke en willekeurige expeditie ondernam", zegt meester Keuleneer. "De huiszoekingen en inbeslagnames bij de zogenaamde 'commissie Adriaenssens' te Leuven waren reeds eerder nietig verklaard."

Schending recht op eerlijk proces

Meester Walter Vansteenbrugge, die enkele slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken verdedigt: "Die KIB moet alleen nog beslissen over de vraag of er ten gevolge van het gebrek aan aanwijzingen voor die huiszoekingen bepaalde stukken bij die huiszoekingen in beslag werden genomen, uit het strafdossier moeten worden verwijderd."

Dat kan enkel, aldus meester Vansteenbrugge "als vastgesteld wordt dat er sprake is van een schending van het recht op een eerlijk proces. Een dergelijke schending wordt echter slechts zelden aangenomen, omdat het vaste rechtspraak is dat het eerlijk karakter van het proces moet worden beoordeeld aan de hand van de volledige procedure."

Onderzoekshandelingen na huiszoekingen

Een eventuele onvolkomenheid in het vooronderzoek kan in een latere fase perfect worden hersteld, zegt Vansteenbrugge. "Enkel onherroepelijke schendingen van het recht op een eerlijk proces - bijvoorbeeld wanneer een bekentenis werd verkregen door middel van foltering - leiden tot bewijsuitsluiting. Daarvan is hier echter helemaal geen sprake."

Vansteenbrugge besluit: "Bovendien staat nu ook definitief vast dat alle onderzoekshandelingen die na de bewuste huiszoekingen werden uitgevoerd, perfect rechtsgeldig zijn en dat de resultaten ervan dus niet uit het strafdossier mogen worden verwijderd. Ook dat is vanzelfsprekend een belangrijke vaststelling."

Nutteloze documenten

"Zoals reeds meermaals gesteld, zijn deze documenten nutteloos voor het onderzoek", repliceert Keuleneer, "en zijn ze overigens waarschijnlijk reeds sinds lang gelezen. Principieel vinden we echter dat het niet opgaat dat een onderzoeksrechter om het even wat mag verzamelen op illegale wijze. Een onderzoek moet juridisch correct gevoerd worden. Zoniet belanden we in een situatie waarbij een overval weliswaar verboden is, maar de overvaller de buit mag behouden. Dat is niet goed voor de rechtsstaat." (Belga/SD)

Onze partners