'Europa moet schadeloosstelling eisen van Israël': hoe 8 Vlaamse partijen naar de oorlog in Gaza kijken

30/07/14 om 10:50 - Bijgewerkt om 14:24

De oorlog in de Gazastrook wordt driester met de dag. De nu al 23 dagen durende militaire operatie 'Protective Edge' in de Palestijnse enclave is Israëls langste oorlog sinds 2006 en kostte het leven aan meer dan 1.200 Palestijnen en 53 Israëli's. Knack.be peilde bij 8 Vlaamse partijen naar wat er volgens hen moet gebeuren. Dat Israël zijn nederzettingenpolitiek in bezet Palestijns gebied en de blokkade van de Gazastrook moet stopzetten en dat Hamas zijn raketaanvallen moet staken en de Joodse staat erkennen als gesprekspartner voor een vredesoplossing, daarover zijn de meeste het eens. Over de acties die Europa en vooral België moeten ondernemen, zijn de meningen meer verdeeld.

'Europa moet schadeloosstelling eisen van Israël': hoe 8 Vlaamse partijen de oorlog in Gaza zien

© Reuters

N-VA: 'Lessen trekken uit falende Europese diplomatie'

N-VA is van mening dat alleen met een onmiddellijk staakt-het-vuren de humanitaire ramp die zich in Gaza voltrekt, kan worden verlicht. 'Dit moet toelaten dat hulpgoederen naar de getroffen bevolking in Gaza kunnen worden gebracht. Dat is nu de eerste prioriteit voor de VN-Veiligheidsraad', zegt Peter Luykx, federaal volksvertegenwoordiger en lid van de commissie buitenlandse betrekkingen.

Maar een staakt-het-vuren moet meer bereiken dan alleen maar een terugkeer naar het status quo. Luykx: 'Duurzame vrede in het Midden-Oosten is alleen mogelijk langs politieke weg, niet door wapengekletter. Voor N-VA is het duidelijk: op termijn moet er gestreefd worden naar een tweestatenoplossing. Dit zal inspanningen en tegemoetkomingen vereisen van beide kanten.'

'De Israëlische nederzettingenpolitiek op de Westelijke Jordaanoever moet stoppen. Dit maakt een aaneensluitende staat amper levensvatbaar. Maar vooral: zolang Hamas het bestaansrecht van de staat Israël niet erkent en Israël veiligheid kan garanderen, zal een oplossing uitblijven.'

Tenslotte moeten we ons volgens N-VA ook de vraag durven stellen wat de rol was/is van Europa in dit conflict. 'VUB-onderzoeker Jonathan Holslag heeft overschot van gelijk,' aldus Luykx, 'wanneer hij wijst op het falen van de Europese diplomatie, die niet in staat is dreigingen en conflictsituaties aan te pakken aan haar eigen grenzen. Alleen de Verenigde Staten beschikken vandaag over het diplomatieke gewicht om te bemiddelen in het Midden-Oosten.'

'We moeten hier lessen uit trekken, zeker nu een nieuw Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlandse Beleid van de Unie moet aangeduid worden.'

'Europa moet schadeloosstelling eisen van Israël': hoe 8 Vlaamse partijen naar de oorlog in Gaza kijken

© Reuters

CD&V: 'Eenzijdige sancties en boycotten geen oplossing'

De absolute prioriteit voor CD&V is dat het geweld onmiddellijk stopt aan de beide kanten. 'Ieder slachtoffer is er één te veel. De noodlijdende bevolking moet worden geholpen, nu onmiddellijk, op korte én op lange termijn,' zeggen de christendemocraten bij monde van woordvoerder Steffen Van Roosbroeck.

Meer fundamenteel vergt deze crisis volgens CD&V de aanpak van de onderliggende oorzaken. 'Die liggen evenveel bij de principiële en categorische verwerping van het bestaansrecht van Israël als bij de illegale bezetting van grote delen van de Westelijke Jordaanoever en van Oost-Jeruzalem.'

'Wij moeten samen met de EU en de VN beide veroordelen. De aanpak van de huidige crisis is niet gebaat bij een eenzijdige benadering, integendeel,' aldus Van Roosbroeck.

Hoewel een duurzame oplossing nooit zal komen als de strijdende partijen zelf en onderling niet voor draagvlak zorgen, ziet CD&V ook voor de internationale gemeenschap grote verantwoordelijkheid. 'Ook de EU kan en moet belangrijke rol spelen. We zijn voorstander van een actief optreden van de EU als global actor, en dit dossier is een echte uitdaging in dat verband. We pleiten en ijveren voor een eendrachtig optreden van de EU, en niet voor 28 verschillende standpunten en reacties.'

CD&V is geen voorstander van eenzijdige sancties en boycotten tegen Israël omdat ze andere hoofdverantwoordelijken ongestraft laten, 'omdat ze een duurzame oplossing geen meter verder brengen, omdat EU te aanzien van beide partijen geloofwaardig en aanvaardbaar moet blijven om bemiddelend op te treden.'

Indien toch sancties, dan voor CD&V alleen in EU-verband en op Europese schaal. 'Als in EU-verband tot sancties wordt beslist die evenwichtig en doelmatig zijn en vooral niet contraproductief voor vredesproces waar we in moeten blijven geloven en aan moeten blijven werken, dan kunnen we die onderschrijven,' besluit Van Roosbroeck.

'Europa moet schadeloosstelling eisen van Israël': hoe 8 Vlaamse partijen naar de oorlog in Gaza kijken

© Reuters

SP.A: 'Europa moet schadeloosstelling eisen van Israël'

SP.A onderscheidt twee periodes in het Israëlisch-Palestijns conflict. Dirk Van der Maelen, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken in het federaal parlement: 'Wat we nu meemaken, is de acute situatie, die het gevolg is van een aanslepend probleem: de illegale bezetting van Palestijns grondgebied door Israël. Die bezetting heeft geleid tot de derde uitbarsting van geweld in vijf jaar.'

Op korte termijn vraagt SP.A dat beide partijen zich zo snel mogelijk schikken naar het internationaal recht, dat betekent: burgers ontzien. 'Hamas moet stoppen met zijn raketten af te schieten, Israël moet zich terugtrekken uit Gaza,' aldus Van der Maelen.

'Het Israëlisch leger handelt duidelijk in strijd met het oorlogsrecht, het toont bijvoorbeeld geen enkel respect voor VN-gebouwen. Zelfs Navi Pillay (de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN, nvdr.) zegt dat Israël mogelijk oorlogsmisdaden heeft begaan in Gaza. De Internationale gemeenschap mag dit niet langer pikken.'

Daarnaast moet Israël de blokkering van Gaza opheffen en zijn nederzettingspolitiek stopzetten. Van der Maelen:' De VN heeft zich al meermaals uitgesproken dat de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël moet zich daarnaar schikken. Het geweld van de Palestijnen is een antwoord op die onderdrukking.'

'Gaat Israël door met bouwen, dan moet Europa nu eindelijk maar eens zeggen: het is genoeg. Geen woorden, maar sancties. België moet daarin een voortrekkersrol spelen.'

'Als we teruggaan naar de situatie van voor de oorlog dan is het binnen één of twee jaar weer zover. Het enige wat Europa doet, is zijn portefeuille opentrekken voor de noden ter plaatse. Het investeert miljoenen in infrastructuur in de Palestijnse gebieden, die nu voor de derde keer in vijf jaar door Israël wordt kapotgeschoten. Het is niet meer dan normaal dat EU schadeloosstelling eist van Israël.'

'Europa moet schadeloosstelling eisen van Israël': hoe 8 Vlaamse partijen naar de oorlog in Gaza kijken

© Reuters

Open VLD: 'Belgische diplomatie opereert best in Europees kader'

Open VLD betreurt vooreerst het spaak lopen van de vredesonderhandelingen eind april. Kamerfractieleidster Carina Van Cauter: 'We veroordelen zowel de ontvoeringen en moorden op Israëlische en Palestijnse burgers die het conflict sindsdien hebben doen oplaaien, als de Palestijnse raketaanvallen, het inzetten van burgers als menselijk schild, het mislukken van het eerste staakt-het-vuren door aanhoudende raketaanvallen en het disproportionele Israëlisch grondoffensief dat daarop volgde. We willen bovenal dat er een einde komt aan het geweld en burgerleed dat gepaard gaat met de vijandelijkheden tussen beide kampen.'

'We erkennen het recht van Israël om zichzelf en haar burgers te verdedigen tegen de raketaanvallen, maar de reactie moet proportioneel zijn en mag geenszins burgerslachtoffers maken.'

'Volgens Open VLD moeten we zo snel mogelijk evolueren naar een nieuw duurzaam staakt-het-vuren en de organisatie van humanitaire hulp in Gaza,' aldus nog Van Cauter. 'Vervolgens willen de Vlaamse liberalen het heropenen van de dialoog, een onmiddellijke selectieve opheffing van de blokkade van Gaza met wederzijdse garanties om naar een volledige opheffing te evolueren en de doorstart van vredesonderhandelingen met het oog op een tweestatenoplossing.'

'De Belgische diplomatie kan en moet hier bilateraal op aandringen bij de partijen, maar opereert best voornamelijk in een Europees kader, in samenwerking met andere partners zoals de Verenigde Staten en internationale instellingen. Een assertief Europa moet het voortouw nemen in het bewerkstelligen van een spoedig staakt-het-vuren, het lenigen van de humanitaire noden en het heropenen van de onderhandelingen.'

Open VLD roept ook in eigen land op tot verdraagzaamheid en tolerantie.

'Europa moet schadeloosstelling eisen van Israël': hoe 8 Vlaamse partijen naar de oorlog in Gaza kijken

© Reuters

Groen: '3 concrete maatregelen om Israël onder druk te zetten'

Groen veroordeelt het geweld en de schendingen van het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechten langs beide kanten, maar wijzen op de gruwelijke tol aan Palestijnse burgerslachtoffers. 'De Israëlische militaire aanval is al lang geen zelfverdediging meer, maar wil zoveel mogelijk leed bij de Palestijnen veroorzaken,' zegt Kamerlid Wouter De Vriendt.

De Belgische politiek blijft volgens Groen te lang apathisch. De Vriendt: 'De tijd van wegkijken is voorbij. Met drie concrete maatregelen wil Groen de druk op Israël opvoeren.' 'In navolging van Brazilië moet de Israëlische ambassadeur in België worden uitgewezen zolang Israël disproportioneel geweld hanteert in de naam van haar recht op zelfverdediging. Daarnaast pleiten wij voor een verbod op Israëlische producten uit de illegale nederzettingen in Palestijns gebied.'

De Vriendt beschouwt een labeling van Israëlische producten uit de nederzettingen in bezet gebied, waar nu sprake van is, ook al als een sterk signaal.

'Ten slotte mogen geen politieke afgevaardigden of leden van de koninklijke familie de EK-kwalificatiewedstrijd Israël - België op 6 september bijwonen. Het is niet het moment om in de VIP-tribunes de schijn van business as usual met Israël te wekken.'

Groen vindt dat we ons niet eeuwig achter Europa kunnen blijven verstoppen. 'Reynders wil geen unilaterale actie ondernemen, maar juridisch kan dat perfect,' aldus nog De Vriendt aan Knack.be. 'Onze stelling is daarom: met Europa als het kan, zonder als het moet. Met dit Israël onderhoud je geen normale betrekkingen. België kan een voortrekker zijn binnen Europa'.

'Europa moet schadeloosstelling eisen van Israël': hoe 8 Vlaamse partijen naar de oorlog in Gaza kijken

© Reuters

Vlaams Belang: 'Rol van België moet gericht zijn op dringende humanitaire hulp'

Meer dan welk ander internationaal conflict is wat zich momenteel in de Gazastrook afspeelt alles behalve een eenduidig verhaal, luidt het bij Vlaams Belang. 'Onafgezien van discussies over het historische proces dat daartoe geleid heeft, gaat het Vlaams Belang uit van het bestaansrecht van de staat Israël,' zegt voorzitter en Europarlementslid Gerolf Annemans.

'Anderzijds stellen wij ons als nationalistische partij grote vraagtekens bij de Joodse nederzettingenpolitiek en bij de eindeloze spiraal van represailles die ook Israël blijft voeden, met name in de Gazastrook,' aldus nog Annemans. 'De humanitaire tol staat in nagenoeg geen enkele verhouding tot de politieke problematiek van samenwonen in het Midden-Oosten.

'Het conflict is bijgevolg een enerzijds-anderzijds-verhaal waarbij beide partijen toegevingen zullen moeten doen om tot een structurele oplossing te komen die vrede kan waarborgen. De wederzijdse erkenning van de staatsgrenzen zal de start moeten zijn van deze oplossing.'

Dat het humanitair vredesbestand, zoals eerder, het afgelopen weekend opnieuw werd geschonden door Hamas bevestigt volgens Annemans dat 'deze organisatie, die in feite nog steeds in grote mate het karakter van een terreurorganisatie heeft en veeleer blijk geeft van vastgeroest te zitten in een oorlogslogica die elke vredespoging in de kiem blijft smoren, wellicht andere bedoelingen heeft.'

Als lid van de VN en EU dient de rol van België zich volgens Vlaams Belang te richten op dringende humanitaire hulp. Annemans: 'De vredesgesprekken na een staakt-het-vuren moeten permanent op gang blijven gebracht worden via VN en EU.'

'Er kan geen sprake van zijn deze problematiek te importeren op West-Europees grondgebied in de vorm van onlusten en vandalisme die links-Arabische betogingen recent te zien gaven,' besluit hij.

'Europa moet schadeloosstelling eisen van Israël': hoe 8 Vlaamse partijen naar de oorlog in Gaza kijken

© Reuters

PVDA: 'Hoogste tijd om banden met Israël door te knippen'

Wat vandaag gebeurt in Gaza, is de verderzetting van een agressieve kolonisatiepolitiek van Israël, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. 'Een nieuw dieptepunt in meer dan 60 jaar verovering van grondgebied, intimidatie en terrorisering van de Palestijnse bevolking.'

'In Israël zelf gelden andere wetten en regels, andere rechten en kansen voor joden en niet-joden. Hoe kan men dat anders noemen dan een nieuwe apartheidsstaat?'

Volgens de PVDA kan niet voorbij worden gegaan aan de rechtmatige eis om de blokkade van de Gazastrook op te heffen. Mertens: 'De Israëlische blokkade maakte van het overbevolkte en verarmde Gaza, een gebied zo groot als de afstand Antwerpen-Brussel, de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Gaza is overbevolkt en verarmd door vele jaren totale afsluiting.'

'Israël krijgt hierbij de politieke, financiële en militaire steun van de westerse grootmachten, de VS voorop. Maar ook de EU en België zijn met tientallen economische, politieke, militaire, culturele, sportieve en academische draden met Israël verbonden. Een land dat al tientallen keren is veroordeeld door de VN, systematisch alle VN-resoluties naast zich neerlegt en continu het internationaal recht en de mensenrechten schendt. Het is de hoogste tijd dat dit stopt.'

Daarom steunt PVDA de BDS-oproep van de Palestijnse civiele maatschappij (Boycott, Desinvestering, Sancties tegen Israël). 'Palestina moet een eigen, onafhankelijke staat worden,' aldus Mertens, 'binnen de grenzen van voor '67. De bezetting van Palestijns grondgebied op de Westelijke Jordaanoever en de militaire controle van Gaza moeten stoppen.'

'Net zoals tegen de Zuid-Afrikaanse apartheid, kunnen acties van boycot, desinvestering en sancties een grote steun betekenen voor het realiseren van de rechten van het Palestijnse volk. Het is daarom de hoogste tijd dat alle Belgische banden met Israël worden doorgeknipt, zolang dit land het internationaal recht schendt en weigert de VN-resoluties toe te passen.'

'Europa moet schadeloosstelling eisen van Israël': hoe 8 Vlaamse partijen naar de oorlog in Gaza kijken

© Reuters

LDD: 'Wie jaagt in een volière is een dierenbeul'

Voorzitter Jean-Marie Dedecker van LDD: 'Bij de stichting van Israël werd een nieuw soort Jood geboren, de Palestijn. Asielzoeker en Untermensch in zijn eigen vaderland, bultenaar van de historie die het gelag moet betalen voor Duitse wreedheden met Joden in Europa.'

'De Westerse wereld kijkt in gesplinterde verontwaardiging de andere kant op. Het schuldcomplex van de Holocaust (gecultiveerd door Israël voor hedendaags politiek gewin) en de vrees voor het terroristisch islamisme maken de Westerling immuun voor het Palestijnse lijden.'

Gaza is de grootste openluchtgevangenis van de wereld, aldus Dedecker. '1,7 miljoen mensen als ratten opgesloten in een zandbak van 40 op 12 kilometer. Met de regelmaat van de klok houdt Israël er lelijk huis: 1.300 burgerslachtoffers in 2009 en de teller tikt nog bloediger vandaag. Kalenderverdriet. Thora en Koran worden misbruikt om mekaars hersenen in te slaan. Hoe meer bloed aan de muur hoe dieper het geloof. Het festijn van de dode zielen. De God die dit voorschrijft, is zijn eigen schepping niet waardig.'

'Wie jaagt in een volière is een dierenbeul. Gevangen vrouwen en kinderen bombarderen is een oorlogsmisdaad. Het Israëlische conflict gijzelt al meer dan een halve eeuw de ganse wereld en wordt ook misbruikt door islamisten voor de export van terreur over de wereld.'

'Een economische boycot heeft het racistische apartheidsregime van Zuid-Afrika op de knieën gekregen. Het zou nu ook de weg naar vrede betekenen. Het is hoog tijd dat onze laffe EU-leiders aan de Klaagmuur gaan staan, en tot daden overgaan.'

Lees meer over:

Onze partners