Fouad Gandoul
Fouad Gandoul
Politicoloog, secretaris van Empowering Belgian Muslims vzw en regioverantwoordelijke ACV-Limburg
Opinie

14/09/14 om 09:16 - Bijgewerkt om 09:16

Aanbevelingen voor een kordaat beleid van een allochtone burger

'Retoriek is aangenaam, soms zelfs indrukwekkend, maar zelden een bron van doordachte en effectieve actie. Obama kan daarvan getuigen,' zegt Fouad Gandoul. 'Daarom willen we hier de minister-president enkele nuttige tips meegeven om werk te maken van een beleid dat werkt aan, excuse my french, "l'égalité des conditions".'

De oproep van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) weekte veel reacties los. Lees ook de opiniestukken van Caroline Copers van het Vlaams ABVV, Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum, en Imade Annouri, Vlaams parlementslid voor Groen.

Copers: 'Meer allochtonen aan het werk? Bourgeois en werkgevers: voeg de daad bij het woord'

Van Bellingen: 'Dat Geert Bourgeois, de CEO van Vlaanderen, lage tewerkstelling en discriminatie linkt, is grote stap vooruit'

Imade Annouri: 'We zijn de tijd van vriendelijk vragen allang voorbij.'

'La surprise du jour': een kersverse NV-A-minister-president die voor een Voka-gezelschap stelt dat discriminatie verwerpelijk is. 'Moedig' hoor ik hier en daar zeggen. Vooral omdat dat gezelschap zowat de kern van belanghebbers van de partij verzamelt. En het kon ook niet anders of enkele dagen later kwam de defensieve vloot van dat gezelschap weer in actie. Bij monde van Trends-redacteur Alain Mouton werd de nadruk weer gelegd op de 'evidentie' dat die ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt een logisch gevolg is van een ongelijke startpositie in termen van scholingsgraad en dus dat die discriminatie in feite al bij al meevalt. De inspanning moet komen van de allochtonen zelf die er maar niet in slagen om zich een weg te banen door ons Darwiniaans onderwijslandschap dat getekend is door ingebakken achterstellingmechanismen.

Retoriek is aangenaam, soms zelfs indrukwekkend, maar zelden een bron van doordachte en effectieve actie. Obama kan daarvan getuigen. Daarom willen we hier de minister-president enkele nuttige tips meegeven om werk te maken van een beleid dat werkt aan, excuse my french, 'l'égalité des conditions'. Daar waar vorige Vlaamse regeringen, weliswaar in een ander constitutionele omkadering, uitblonken in goede bedoelingen op papier, kan de huidige regering eindelijk effectief werk maken van noodzakelijke ingrepen die de verpaupering, en de daarmee gepaard gaande toenemende radicalisering in verschillende gedaanten, een halt toe roepen.

Naar aanleiding van haar 10 jarig bestaan stelt de commissie diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen de volgende beleidsprioriteiten voor

1.

Blijf het beleid inzake evenredige arbeidsdeelname richten op de drie prioritaire kansengroepen. Het is ondermeer de bedoeling dat in het kader van het PACT2020 in elk bedrijf in Vlaanderen en diversiteitsbeleid gevoerd wordt met inspraak van werknemers gebaseerd op ambitieuze diversiteitsplannen waarvan de financiering resultaat gericht is.

2.

Pak jeugdwerkloosheid aan met aandacht voor inclusie van jongeren van allochtone afkomst en BUSO-jongeren. 19,7% van de jonge werkzoekenden is van allochtone afkomst. Bij de ongekwalificeerde jongeren loopt dat aandeel op tot tussen de 25 en 30%. Bovendien vallen de allochtone jongeren die Belg zijn buiten deze cijfers. De noodzaak aan preventieve en curatieve maatregelen is bijzonder hoog. Betrek de commissie diversiteit van de SERV bij het uittekenen van oplossingen op lange termijn.

3.

Verbeter het bereik van de kansengroepen binnen tewerkstellingsprogramma's en loopbaanbeleid. In 2012 lag de kans op werk voor personen van Niet-Europese herkomst op 7,1% ten opzichte van 10,4% voor personen van Europese herkomst (inclusief Belgen). De commissie stelt daarbij vast dat personen van allochtone afkomst onvoldoende bereikt worden binnen de tewerkstellingsmaatregelen en loopbaanbeleid. Gepaste maatregelen om dat bereik te verhogen is essentieel. Daarnaast moet worden nagegaan of die maatregelen wel het gewenste effect hebben op de tewerkstellingskansen van personen van allochtone herkomst. Zet ook meer in op de erkenning van elders verworven competenties en kwalificatie. Het civiele effect van een geïntegreerd EVC-beleid vertaalt zich in deelname aan opleidingen via verkorte leertrajecten en door verhoogde toegang tot duurzaam en uitdagend werk. Maak werk van de erkenning van buitenlandse diploma's.

4.

Zet de methode van socio-economische monitoring in op Vlaams niveau. Zonder (nul)meting van de werkzaamheidsgraad is evaluatie van de arbeidsmarktpositie van personen van allochtone afkomst niet mogelijk. De socio-economische monitor van FOD WASO laat toe om objectief zich te krijgen op de vertegenwoordiging van personen van allochtone afkomst op de arbeidsmarkt. Ook voor haar eigen personeelsbeleid kan de Vlaamse overheid deze methode invoeren. Daarenboven vraagt de commissie dat de methode wordt ingezet voor jaarlijkse , gedetailleerde rapportering over de positie van personen van allochtone afkomst op de arbeidsmarkt en de effecten van het beleid.

5.

Pak discriminatie krachtdadig aan. Zonder een krachtdadig en effectief antidiscriminatie beleid is hopen op verandering een ijdele droom. Het Actieplan Bestrijding Arbeidsgerelateerde Discriminatie is een instrument dat, mits aanscherping van de controle en het optreden bij manifeste overtredingen, zeker onze voorkeur geniet. Jaarlijkse evaluatie om het systeem aan te scherpen daar waar nodig is noodzakelijk.

6.

Bouw een actief taalbeleid op de arbeidsmarkt uit. Werk aan een taalbeleid waarin zowel de anderstalige als de omgeving wordt betrokken. De toegang tot opleidingen en jobs moet veel sneller en in combinatie met taaltrajecten gebeuren. Tewerkstellingsmaatregelen moeten zo ingezet worden dat ze enerzijds de anderstalige aantrekkelijker maken voor de werkgever en anderzijds de positie van anderstaligen zelf op de arbeidsmarkt versterken.

7.

Zet in op kwalitatief ondernemerschap kansengroepen. Het is belangrijk dat kwalitatief ondernemerschap bij kansengroepen, allochtonen in het bijzonder, sterker gestimuleerd wordt. Onnodige praktische drempels in de regelgeving moeten worden weggewerkt. Het regionaliseren van de tot nu toe exclusieve federale bevoegdheid inzake beroepskaarten voor zelfstandigen in het kader van de zesde staatshervorming geeft Vlaanderen de mogelijkheid om een eigen beleid inzake economische migratie uit te werken.

8.

Speel de voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid sterker uit. Het algemene streefcijfer voor personen van allochtone afkomst moet opgetrokken worden naar 10% om het principe van evenredige arbeidsdeelname te waarborgen. De commissie hamert op de noodzaak om ongewenste effecten van selectietesten bij kandidaten uit kansengroepen zoveel mogelijk te vermijden en op de nood aan een grondige evaluatie en bijsturing van de EVC-procedure.

Vanzelfsprekend moet op vlak van onderwijs de ondertussen goed gedocumenteerde resultaten van het pygmalion-effect enerzijds en de manifeste achterstellingsmechanismen ingebed in het structuur van ons onderwijs anderzijds snel en kordaat worden aangepakt. We hebben op dat vlak 5 jaar verloren en hopen nu op een kentering vanwege de bevoegde minister.

Het loont de moeite om, met het oog op een krachtdadig, efficiënt en inclusief beleid, de stakeholders nauwer te betrekken in het beleidmakingsproces. Gelet op de disproportionele oververtegenwoordiging van personen met een allochtone afkomst in de werkloosheidsstatistieken en de ongekwalificeerde uitstroom, is de tijd voor retoriek voorbij. Tijd voor actie dus.

Onze partners